Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tomter

Granskad:

En tomt kan vara en villatomt, en bostadsgård, en innergård, förgårdsmark, infart eller parkering. På tomten finns många möjligheter med gröna lösningar för att stärka och utveckla ekosystemtjänster. På den här sidan berättar vi vad och hur man kan göra.

Grönskan kan stärka tomtens funktioner

En tomt är en viktig del av människors vardagsmiljö och en grönskande tomt kan utgöra den dagliga kontakten med naturen för många människor. Tomten passeras flera gånger per dag på väg in eller ut ur huset. Den utgör utsikten man har från sitt fönster. Tomten kan ge en dos av daglig skönhet och återhämtning. Tomten kan också vara en viktig mötesplats att träffas och umgås med vänner och grannar. En vacker och grönskande bostadsgård eller villaträdgård som ser vårdad och frodig ut stärker dessa funktioner.

Andra viktiga funktioner på tomten är parkering och sophantering samt annan service. Det gör att det kan finnas låga byggnader vilka kan användas för att skapa gröna lösningar.

Många av de åtgärder som går att göra på en tomt fungerar också på andra platser i staden som parker och torg, gatumark, bjälklagstak med flera.

Gröna tak

Gröna väggar

Förutsättningar och begränsningar

Det kan passera många människor över en tomt på en dag. Detta kan leda till ett högt slitage och vissa delar behöver vara hårdgjorda. Vid exploateringar med höga hus och små gårdar kan tomter få ett speciellt lokalklimat eftersom husen skuggar eller avger lagrad värme. Detta kan leda till mörka och fuktiga eller torra, varma, ljusa och solexponerade tomtmiljöer, beroende på hur byggnaderna är placerade. En av begränsningarna för en grön tomt är ytan. Det finns stora skillnader mellan olika tomter, där äldre tomter brukar vara mera öppna och ha mer vegetation. Att arbeta med biotoper som är anpassade till de förutsättningar som råder kan vara ett sätt att få en tomt att fungera och att få in biologisk mångfald.

Tomter är ofta en yta som använts intensivt under uppförandet av byggnaden och därför kan jorden ha blivit kompakterad och tät. Det behöver åtgärdas så gott det går för att vegetation ska kunna trivas på platsen. Luckring avhjälper dessa problem till en viss grad men en kompakterad jord återfår inte egenskaper som infiltrationskapacitet och vattenhållande förmåga förrän efter mycket lång tid. Att skydda en kompakteringskänslig jord mot alltför stor kompaktering är till exempel en förutsättning för att dagvattenreducering genom infiltration ska kunna ske på en bostadsgård.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen