Undersökningens innehåll

En undersökning av om genomförandet av en detaljplan eller en planändring kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska utgå från de omständigheter som tas upp i miljöbedömningsförordningen.

När kommunen tar fram en ny detaljplan eller ändrar en befintlig ska kommunen i de flesta fall undersöka om detaljplanens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I undersökningen ska kommunen identifiera omständigheter som talar för och emot betydande miljöpåverkan.

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 3 §

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 6 §

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 34 §

Det bör understrykas att det är risken för betydande miljöpåverkan som ska identifieras.

Vid en undersökning ska identifieringen av omständigheter som i det enskilda fallet talar för eller emot en betydande miljöpåverkan utgå ifrån i vilken utsträckning planen:

 • Anger förutsättningar för verksamheter eller åtgärder när det gäller lokalisering, typ av verksamhet, storlek eller driftsförhållanden eller genom att fördela resurser
 • Har betydelse för de miljöeffekter som genomförandet av andra planer eller program medför
 • Har betydelse för att främja en hållbar utveckling eller för integreringen av miljöaspekter i övrigt
 • Har betydelse för möjligheterna att följa miljölagstiftningen,

Kommunen ska även utgå ifrån:

 • Miljöproblem som är relevanta för planen eller ändringen,
 • De sannolika miljöeffekternas och det påverkade områdets utmärkande egenskaper
 • I vilken utsträckning det går att avhjälpa de sannolika miljöeffekterna
 • Miljöeffekternas gränsöverskridande egenskaper
 • Miljöeffekternas omfattning
 • Riskerna för människors hälsa eller för miljön till följd av allvarliga olyckor eller andra omständigheter
 • Det påverkade områdets betydelse och sårbarhet på grund av intensiv markanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer, dess kulturvärden eller andra utmärkande egenskaper i naturen
 • Påverkan på områden eller natur som har erkänd skyddsstatus nationellt, inom Europeiska unionen eller internationellt.

Miljöbedömningsförordning (2017:966) 5 §

Nedan kommer en redogörelse för de punkter som undersökningen ska utgå ifrån och exempel på frågeställningar kopplade till kriterierna i miljöbedömningsförordningen.

Förutsättningar för verksamheter eller åtgärder

Undersökningen ska utgå från i vilken utsträckning detaljplanen eller ändringen anger förutsättningar för verksamheter eller åtgärder när det gäller lokalisering, typ av verksamhet, storlek eller driftsförhållanden eller genom att fördela resurser.

Miljöbedömningsförordning (2017:966) 5 §

En detaljplan kan möjliggöra olika typer av markanvändning. Kommunen ska enligt denna punkt utgå från i vilken utsträckning detaljplanen möjliggör verksamheter och åtgärder utifrån deras lokalisering, typ av verksamhet, storlek eller driftsförhållanden eller genom att fördela resurser. Bedömningen hänger ihop med efterkommande tillståndsprövningar. Det innebär att ju mer flexibel en detaljplan är desto större blir utrymmet i efterkommande tillståndsprövning och tvärtom.

Frågan om lokalisering bör normalt vara prövad inom ramen för kommunens översiktsplanering. I ett detaljplaneskede kan lokalisering endast gälla placering inom planområdet, till exempel hur en bullerkälla ska placeras i förhållande till omgivande bebyggelse.

Typ av verksamhet innebär vilka verksamheter som detaljplanen möjliggör inom planområdet. Även hur stor verksamheten kan bli ska vägas in i undersökningen. En verksamhets driftsförhållanden är hur verksamheten kommer att bedrivas. Fördelning av resurser är sällan relevanta för en enskild detaljplan.

Exempel på frågeställningar:

 • Vilken eller vilka användningar möjliggör detaljplanen?
 • Vilka typer av verksamheter eller åtgärder möjliggör detaljplanen?
 • Hur kan det som detaljplanen möjliggör lokaliseras inom planområdet?
 • Hur stor byggrätt för de verksamheter eller åtgärder som planen möjliggör medger planen?
 • Vilka driftsförhållanden medger detaljplanen?

Betydelse för andra planers miljöeffekter

Undersökningen ska utgå från i vilken utsträckning detaljplanen eller ändringen har betydelse för de miljöeffekter som genomförandet av andra planer eller program medför.

Miljöbedömningsförordning (2017:966) 5 §

Kommunen ska undersöka om genomförandet av den aktuella detaljplanen kommer att påverka miljöeffekter som kan uppstå på grund av genomförandet av en annan plan eller ett annat program. Andra planer kan exempelvis vara andra detaljplaner, vägplaner eller järnvägsplaner. Om detaljplanen i hög grad inverkar på en annan plan eller ett annat program kan den indirekt leda till större miljöpåverkan än det som följer av genomförandet av enbart den aktuella planen. Den kan till exempel begränsa möjligheterna att minska miljöeffekter i efterföljande planer.

Läs mer om miljöeffekter på Naturvårdsverkets hemsida här.

Exempel på frågeställningar:

 • Påverkar detaljplanen genomförandet av andra planer eller program?
 • Om ja, påverkar detaljplanen de miljöeffekter som identifierats i den andra planen eller programmet? På vilket sätt?

Betydelse för hållbar utveckling

Undersökningen ska utgå från i vilken utsträckning detaljplanen eller ändringen har betydelse för att främja en hållbar utveckling eller för integreringen av miljöaspekter i övrigt.

Miljöbedömningsförordning (2017:966) 5 §

Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. Kommunen ska undersöka om förslaget till detaljplan främjar eller försvårar en hållbar utveckling.

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 1 §

Läs mer om hållbar utveckling i PBL här.

Kommunen ska även undersöka om detaljplanen integrerar miljöaspekter. Begreppet miljöaspekter ska tolkas brett och kan innebära till exempel människors hälsa, biologisk mångfald och kulturmiljö. Med integrering avses att detaljplanen tar hänsyn till miljöaspekter, som till exempel ekosystemtjänster. (jfr prop. 2016/17:200 sid. 80)

Exempel på frågeställningar:

 • Kommer detaljplanen främja en hållbar utveckling? Hur?
 • Har detaljplanen tagit hänsyn till miljöaspekter? Hur?

Möjligheter att följa miljölagstiftningen

Undersökningen ska utgå från i vilken utsträckning detaljplanen eller ändringen har betydelse för möjligheterna att följa miljölagstiftningen.

Miljöbedömningsförordning (2017:966) 5 §

Kommunen ska undersöka om detaljplanen försvårar eller underlättar att miljölagstiftningen uppfylls.

Exempel på frågeställningar:

 • Kommer detaljplanen få betydelse för möjligheten att följa miljölagstiftningen?
 • Kan detaljplanen innebära att en miljökvalitetsnorm inte följs?

Miljöproblem

Undersökningen ska utgå från miljöproblem som är relevanta för planen eller ändringen.

Miljöbedömningsförordning (2017:966) 5 §

Kommunen ska undersöka om genomförandet av detaljplanen kan komma att orsaka miljöproblem eller förvärra ett redan existerande miljöproblem. Miljöproblem såväl inom som utanför detaljplaneområdet är relevanta att ta upp.

Exempel på frågeställningar:

 • Vilka miljöproblem finns inom eller i anslutning till detaljplaneområdet?
 • Hur påverkar detaljplanen miljöproblemen? Positivt eller negativt? Varför?

Sannolika miljöeffekter och områdets egenskaper

Undersökningen ska utgå från de sannolika miljöeffekternas och det påverkade områdets utmärkande egenskaper.

Miljöbedömningsförordning (2017:966) 5 §

Kommunen ska titta på karaktären på de effekter som kan antas uppstå och hur de kan påverka områdets egenskaper. Utmärkande egenskaper kan till exempel vara höga kultur- eller naturvärden. Utmärkande kan även vara om områdets risk för översvämning eller förekomst av markföroreningar.

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 2 §

Exempel på frågeställningar:

 • Vad kännetecknar området?
 • Vilken typ av miljöeffekter kan sannolikt uppstå?
 • Hur påverkar de i så fall områdets utmärkande egenskaper?

Avhjälpa de sannolika miljöeffekterna

Undersökningen ska utgå från i vilken utsträckning det går att avhjälpa de sannolika miljöeffekterna.

Miljöbedömningsförordning (2017:966) 5 §

Kommunen ska beskriva om och i vilken utsträckning de sannolika negativa miljöeffekter som identifierats går att avhjälpa. Kommunen har en skyldighet att utreda vad som kan göras för att avhjälpa de negativa miljöeffekterna.

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 2 §

Exempel på frågeställningar:

 • Finns det sannolika negativa miljöeffekter?
 • Går dessa att avhjälpa? Hur? Till vilken omfattning går de att avhjälpa?

Miljöeffekternas gränsöverskridande egenskaper

Undersökningen ska utgå från miljöeffekternas gränsöverskridande egenskaper.

Miljöbedömningsförordning (2017:966) 5 §

Gränsöverskridande miljöeffekter är miljöeffekter som har miljöpåverkan utanför Sveriges gränser. Om genomförandet av detaljplanen kan medföra att miljöeffekterna har påverkan utanför Sverige ska kommunen ta upp det i undersökningen.

Exempel på frågeställning:

 • Har miljöeffekterna som beror på detaljplanen påverkan på andra länder? På vilket sätt?

Miljöeffekternas omfattning

Undersökningen ska utgå från miljöeffekternas omfattning.

Miljöbedömningsförordning (2017:966) 5 §

Kommunen ska beskriva hur stora de miljöeffekter som detaljplanens genomförande kan bli.

Exempel på frågeställning:

 • Hur stora blir miljöeffekterna om detaljplanen genomförs?

Risker för människors hälsa eller för miljön

Undersökningen ska utgå från riskerna för människors hälsa eller för miljön till följd av allvarliga olyckor eller andra omständigheter.

Miljöbedömningsförordning (2017:966) 5 §

Med riskerna för människors hälsa eller för miljön avses att såväl akuta som långsiktiga effekter. Det kan även röra sig om kumulativa eller samlade effekter. Det ska röra sig om risker som beror på miljörelaterade problem, som exempelvis mark- och luftföroreningar.

Begreppet allvarliga olyckor innebär att det är ganska exceptionella situationer som ska beaktas. Motsvarande krav finns i plan- och bygglagens lokaliseringsprövning av en detaljplan med skillnaden att där ska kommunen ta hänsyn till risken för samtliga olyckor, inte bara de allvarliga. Andra omständigheter kan till exempel vara extremt väder.

Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap 5 §

Exempel på frågeställningar:

 • Vilka allvarliga olyckor kan inträffa?
 • Riskerar de allvarliga olyckorna att påverka människors hälsa negativt? Hur?
 • Riskerar de allvarliga olyckorna att påverka miljön negativt? Hur?
 • På vilket sätt kan området påverkas av extrema väder? Vilken påverkan får detta för människors hälsa eller miljön?
 • Finns det andra omständigheter som kan riskera att påverka människors hälsa eller miljön negativt?

Områdets sårbarhet

Undersökningen ska utgå från det påverkade områdets betydelse och sårbarhet på grund av intensiv markanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer, dess kulturvärden eller andra utmärkande egenskaper i naturen.

Miljöbedömningsförordning (2017:966) 5 §

Kommunen ska undersöka om det påverkade området har speciella värden som kan påverkas och hur känsligt området är på grund av intensiv markanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer och kultur- eller naturvärden. Det påverkade området innebär inte enbart detaljplaneområdet utan även området runt omkring som påverkas av detaljplanen.

Exempel på frågeställningar:

 • Är området känsligt för intensiv markanvändning? På vilket sätt?
 • Överskrids miljökvalitetsnormer inom det påverkade området?
 • Är området känsligt på grund av kulturvärden inom området? Påverkas deras betydelse eller blir de mer sårbara?
 • Har naturen i området utmärkande egenskaper? Finns det risk att deras värden minskar eller att de blir mer sårbara?

Skyddade områden

Undersökningen ska utgå från påverkan på områden eller natur som har erkänd skyddsstatus nationellt, inom Europeiska unionen eller internationellt.

Miljöbedömningsförordning (2017:966) 5 §

Det kan till exempel röra sig om Natura 2000-områden, världsarv, naturreservat, strandskyddade områden, nationalparker, vattenskyddsområden, kulturreservat eller biotopskyddade områden.

Exempel på frågeställningar:

 • Påverkas områden eller natur som har erkänd skyddsstatus enligt EU? Om ja, på vilket sätt?
 • Påverkas områden eller natur som har erkänd nationell skyddsstatus? Om ja, på vilket sätt?
 • Påverkas områden eller natur som har erkänd skyddsstatus internationellt? Om ja, på vilket sätt?
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej