Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vem gör vad om du ansöker om kontantbidrag?

Granskad:

Bostadsanpassningsbidrag lämnas som huvudregel som ett kontantbidrag, om inte du och kommunen kommer överens om någon annan bidragsform.  Bidragssystemet bygger på en viss rollfördelning. Rollfördelningen innebär bland annat att bostadsanpassningsbidrag lämnas till dig personligen oavsett om du äger din bostad eller bor i en hyresrätt eller i en bostadsrätt.

Rollfördelning

Om du ansöker om kontantbidrag förekommer flera olika aktörer i ett ärende och alla har olika roller. I figuren kan du se vem som gör vad i ett ärende om bostadsanpassningsbidrag.

Vem gör vad. Beskrivning av rollerna i ett ärende om bostadsanpassningsbidrag, kontantbidrag. Klicka på bilden för att få den i ett större format Illustration: Boverket / Altefur Development

Du som söker bidrag

Ansökan

För att kommunen ska kunna pröva om du har rätt till bostadsanpassningsbidrag måste du göra en ansökan till din kommun. I din ansökan ska du bland annat ange de åtgärder som du vill söka bidrag för. Det är den som ansöker om bidrag som ska visa för kommunen att rätt till bidrag föreligger. Hos din kommun kan du få ansökningshandlingar och information om bidraget och vilka uppgifter som du behöver bifoga din ansökan. Du kan också alltid vända dig till din kommun för att höra vilken hjälp du kan få om du själv inte klarar av att göra alla de saker som förväntas av dig i ett ärende om bostadsanpassningsbidrag.

Intyg

För att kommunen ska kunna förstå att de åtgärder som du söker bidrag för är nödvändiga för dig behöver du normalt bevisa ditt behov med ett intyg från någon sakkunnig. Av Boverkets föreskrifter till lagen om bostadsanpassningsbidrag framgår att du ska bifoga intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig till din ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Intyget ska visa att de åtgärder som du söker bidrag för är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning. Om kommunen förstår att ditt behov av en åtgärd är uppenbart kan den efterge kravet på intyg. Då behöver du inte skicka in något intyg. Du kan alltid vända dig till din kommun för mer information om vad som gäller just för ditt fall.

Anbud, offert eller kostnadsberäkning

Kommunen kan begära att du kompletterar din ansökan med kopia av anbud, offert eller kostnadsberäkning, om den bedömer att det behövs för att fastställa skälig kostnad i ärendet.

Fastighetsägarens medgivande

I vissa fall måste du ha ett medgivande att få utföra anpassningsåtgärden och en utfästelse om att inte ersättning kommer att krävas för att återställa anpassningsåtgärden efter dig. Om någon annan än du som söker bidrag helt eller till viss del äger din bostad eller gemensamma utrymmen eller tomten måste du ha ett medgivande från samtliga ägare att anpassningsåtgärden får vidtas.

I de fall du inte är ensam ägare av din bostad måste du alltså ha ett medgivande från andra ägare eller ägaren av bostaden. Detta gäller oavsett om du bor i en villa, bostadsrätt, ägarlägenhet eller hyresrätt. Om du är nyttjanderättshavare - det vill säga bor till exempel i en hyresrätt eller i en bostadsrätt – och inte står ensam på ditt kontrakt måste också de andra nyttjanderättshavarna som står på kontraktet ge sitt medgivande till att åtgärderna får vidtas.

Fastighetsägarens utfästelse att inte kräva ersättning för återställning

För att du ska slippa drabbas av kostnader för att återställa anpassningsåtgärden efter dig måste du, om du inte är ensam ägare av din bostad, också ha en utfästelse från ägaren/andra ägare av bostaden om att inte ersättning kommer att krävas för att återställa anpassningsåtgärden efter dig. Om du är nyttjanderättshavare och inte står ensam på ditt kontrakt måste du också ha en utfästelse från ägaren av bostaden att denne inte kommer att kräva dig eller andra nyttjanderättshavare som står på ditt kontrakt på ersättning för att återställa anpassningsåtgärden.

Exempel medgivande och utfästelse

  • Om du bor i en hyresrätt/bostadsrätt behöver du alltid ha ett medgivande från din hyresvärd/bostadsrättsförening och en utfästelse från värden/föreningen att du inte behöver betala för återställning av din anpassning.
  • Om du bor i en hyresrätt/bostadsrätt och du står på kontraktet tillsammans med till exempel en sambo behöver du dessutom ha ett medgivande från din sambo samt en utfästelse från hyresvärden/bostadsrättsföreningen att varken du eller din sambo behöver betala för återställning av din anpassning.
  • Om du bor i villa och är ensam lagfaren ägare behöver du varken ha ett medgivande eller en utfästelse eftersom du äger hela din bostad själv. Om du bor i villa med flera som har lagfart behöver du ha ett medgivande och en utfästelse från de andra ägarna.

Kommunens handläggning

När din ansökan har kommit in till kommunen börjar den utreda om du har rätt till bidrag. Det finns många villkor i lagen om bostadsanpassningsbidrag som ska vara uppfyllda för att bidrag ska kunna beviljas. Det finns inga bestämmelser om handläggningstid i lagen om bostadsanpassningsbidrag. Men av bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900) framgår att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.

Kommunen har också enligt bestämmelserna i förvaltningslagen en skyldighet att se till att ett ärende blir utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver. Det innebär att kommunen har ett ansvar för att underlaget i ett ärende är sådant att det leder till ett riktigt beslut enligt de regler som finns i lagen om bostadsanpassningsbidrag. Kommunen kan till exempel begära att du kompletterar din ansökan med kopia av anbud, offert eller kostnadsberäkning, om den bedömer att det behövs för att fastställa skälig kostnad i ärendet. Om din ansökan inte är komplett kan kommunen komma att begära att du ska komma in med ytterligare material innan den kan fatta ett beslut i ditt ärende.

Kommunens beslut om bostadsanpassningsbidrag

Om du beviljas bostadsanpassningsbidrag har du rätt att få ett skriftligt beslut från kommunen. Vid kontantbidrag ska det av beslutet framgå vilka åtgärder som bidraget avser och hur mycket pengar som du kan få i bidrag. Om kommunen avslår din ansökan har du rätt att få ett skriftligt beslut med en motivering och en underrättelse om hur du kan överklaga beslutet.

Du väljer entreprenör

Om du blivit beviljad bidrag och fått ditt beslut från kommunen är det sedan ditt ansvar att välja en entreprenör och att sluta avtal med entreprenören om att få anpassningen utförd. Avtalet mellan dig och den som utför anpassningen skiljer sig inte jämfört med om du hade valt att inte söka något bostadsanpassningsbidrag.

Avtalet mellan dig och entreprenören ska följa vanliga regler för avtal och du ska på detta sätt kunna påverka åtgärdernas utförande. Om du inte är nöjd med entreprenörens eller leverantörens prestation kan du under vissa förutsättningar hålla inne med din prestation, det vill säga betalningen. För att du inte ska fråntas denna möjlighet till påtryckningsmedel utgår lagen ifrån att bidraget betalas ut till dig som söker bidraget och att du därefter betalar leverantören eller entreprenören. Med hänsyn till de bestämmelser som finns för att stärka konsumenters rättigheter är det viktigt att avtalet om entreprenaden sluts mellan dig och entreprenören och inte mellan kommunen och entreprenören.

Fullmakt

En del kommuner brukar ta på sig att gå in som fullmäktig, det vill säga att med stöd av en fullmakt från sökanden uppträda som beställare på sökandens vägnar. Om kommunen använder en sådan fullmakt och hjälper dig blir det ändå du och entreprenören som har ett avtal.

Utbetalning av bidrag

När arbetena är färdigställda och om du är nöjd med utförandet ska du vända dig till din kommun och begära utbetalning av ditt bidrag. Innan kommunen kan betala ut ditt bidrag behöver du visa för kommunen att anpassningsåtgärderna blivit utförda och dina kostnader för dessa. Det gör du genom att skicka in en faktura, kvitto eller annan skriftlig redovisning till kommunen.

Kommunens serviceskyldighet

Lagen om bostadsanpassningsbidrag utgår från en viss rollfördelning när bidraget har lämnats som ett kontantbidrag. Rollfördelningen innebär bland annat som ovan nämnts att du som sökande själv ska välja entreprenör, ingå avtal med entreprenören och också betala entreprenören med det bostadsanpassningsbidrag som kommunen har beviljat dig. Kommunen har samtidigt en serviceskyldighet enligt bestämmelserna i förvaltningslagen (2017:900) som innebär att du beroende på ditt behov kan få hjälp från kommunen med olika delar av hanteringen av ditt bidrag. Du kan alltid vända dig till din kommun för att höra vilken hjälp du kan få om du själv inte klarar av att göra alla de saker som förväntas av dig i ett ärende om bostadsanpassningsbidrag.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen