På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Förhandsbesked

Den som planerar att utföra en bygglovspliktig åtgärd kan ansöka om ett förhandsbesked innan ansökan om bygglov görs. Ett förhandsbesked anger om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats eller inte. Förhandsbesked är ett eget, från bygglovsansökan fristående, ärende och ska lämnas av byggnadsnämnden när någon begär det.

Det finns inget krav på förhandsbesked utan det är frivilligt att söka ett sådant. Man kan alltså ansöka om bygglov utan att först ansöka om förhandsbesked. Byggnadsnämnden får ta ut en avgift för beslut om förhandsbesked och beslutet kan överklagas av både sökanden och andra berörda.

När ansöker man om förhandsbesked

Behovet av att få förhandsbesked är störst vid åtgärder utanför detaljplan. Om det är osäkert om bygglov kommer att beviljas för en åtgärd kan man först söka förhandsbesked. En ansökan om förhandsbesked kräver inte lika många handlingar som en ansökan om bygglov. Den projektering som krävs för ett bygglov kan på detta sätt undvikas och då sparar sökanden både tid och pengar.

Det är vanligast att söka förhandsbesked när man vill uppföra en byggnad på en obebyggd tomt utanför detaljplanelagt område. Om man vill stycka av mark till en ny fastighet kan det vara lämpligt att först söka förhandsbesked eftersom detta underlättar lantmäteriets handläggning.

Om man köper en obebyggd fastighet utan positivt förhandsbesked riskerar köparen att äga en fastighet som inte får bebyggas. Vid försäljning kan säljaren ansöka om förhandsbesked före försäljningen för att eventuella köpare ska veta om den går att bebygga eller inte.

Det kan dock finnas behov av förhandsbesked även inom detaljplanelagda områden. Detaljplanen utgör visserligen i sig en form av förhandsbesked. Men om genomförandetiden för detaljplanen har gått ut kan sökanden behöva trygghet inför sin projektering, eftersom detaljplanen då lättare kan ändras. Även under genomförandetiden kan det ibland finnas behov av att få en åtgärd prövad, till exempel om detaljplanen är mycket schematisk. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 286)

Vad kan man få förhandsbesked för

Man kan få förhandsbesked för alla bygglovspliktiga åtgärder både inom och utom detaljplanelagda områden. Man kan dock inte få förhandsbesked för en åtgärd som kräver marklov eller rivningslov. 

Vad prövas i förhandsbeskedet

Prövningen avser lokaliseringen, det vill säga markens lämplighet för den avsedda åtgärden. Denna prövning görs mot kraven i 2 kap. PBL. I detta kapitel står bland annat att markområden ska användas för det eller de ändamål som området är mest lämpat för. En avvägning mellan olika allmänna och enskilda intressen ska alltid göras. Det finns många faktorer att beakta vid prövningen. Byggnaden ska passa in på platsen med tanke på landskapsbild och den bebyggelse som redan finns i närheten. Avståndet mellan byggnaden och exempelvis naturområden, fornminnen, vägar, ledningar i marken och luften ska vara tillräckligt. Närliggande anläggningar såsom skjutbanor, idrottsanläggningar och lantbruk är exempel på annat som ska beaktas. Det måste vara möjligt att anlägga en väg fram till byggnaden. Vatten och avlopp måste också gå att ordna. 

Vid prövningen kan man komma fram till att:

  • en byggnad är lämplig på platsen = positivt förhandsbesked
  • en byggnad inte är lämplig på platsen = negativt förhandsbeskeden
  • byggnad visserligen är lämplig på platsen men att den förutsätter planläggning = negativt förhandsbesked, eller
  • en byggnad är lämplig på platsen, men för att kunna tillåtas måste den placeras på en viss plats på tomten = revidering av ansökan och sedan positivt förhandsbesked alternativt positivt förhandsbesked med villkor om placering.

(jfr prop. 1985/86:1 sid. 285)

Ett positivt förhandsbesked ska innehålla en upplysning om att åtgärden inte får påbörjas. Det ska även innehålla de villkor som behövs för den kommande bygglovsprövningen. 

Läs mer om villkor i förhandsbesked i texten Villkor i lov och förhandsbesked

Giltighetstiden

Ett positivt förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovsprövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. Inkommer inte ansökan om bygglov inom den tiden upphör beslutet att gälla. Att ett beslut om förhandsbesked är bindande innebär att byggnadsnämnden vid prövningen av bygglovet endast får pröva frågor som inte avgjorts genom förhandsbeskedet. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 285) 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej