Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Validering av ackrediterat företag för kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar

En kortfattad beskrivning av yrket/behörigheten.

Hissar och vissa andra motordrivna anordningar ska kontrolleras

 1. innan anordningen tas i bruk första gången (första besiktning),
 2. med intervaller på minst sex månader och högst sex år (återkommande besiktning), eller
 3. innan anordningen för första gången tas i bruk efter att ha ändrats (revisionsbesiktning).

Vid besiktningen ska det kontrolleras om anordningen uppfyller de krav på skydd för säkerhet och hälsa som avses i 8 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) och anslutande föreskrifter (Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar, BFS 2011:12 med ändringar).

En besiktning ska utföras av kontrollorgan som ackrediterats för uppgiften.

Kontrollorgan kan ackrediteras för olika slags anordningar. Ackreditering kan omfatta ett helt område, till exempel hissar, men kan även vara begränsad till en viss typ av anordning inom ett område.

Kontrollorgan kan ackrediteras för antingen befogenhetsområdena K och B eller enbart befogenhetsområde B. Befogenhetsområde K omfattar konstruktionskontroll. Befogenhetsområde B omfattar installationskontroll samt sådan kontroll som ingår i återkommande besiktning.

Behörighetskrav

Ett kontrollorgan som ackrediteras för att utföra sådan kontroll av motordrivna anordningar i byggnadsverk som avses i 5 kap. 8–11 §§ plan- och byggförordningen (2011:338) ska vara av Typ A enligt SS-EN ISO/IEC 17020:2012 samt uppfylla de krav som anges nedan.

Kontrollorganet ska skicka in kopia av ackrediteringsintyget till Boverket.

Ackrediterade kontrollorgan ska ha personal med kvalifikationer inom det eller de befogenhetsområden som ackrediteringen avser. Personalen ska vara antingen tillsvidareanställd eller knuten till kontrollorganet genom avtal. Personalen ska ha praktisk erfarenhet av det eller de slags anordningar som ackrediteringen avser.

Minst en anställd ska ha lägst allmän behörighet för lågspänning (ABL) enligt 1 kap. 5 § Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2013:1) om behörighet för elinstallatörer.

I den tekniska ledningen för ett kontrollorgan som ackrediteras för befogenhetsområde K ska det finnas minst en person med för uppgiften relevant civilingenjörsutbildning eller motsvarande kunskap.

I ett kontrollorgan som ackrediteras för befogenhetsområde K ska det finnas ansvarig kontrollpersonal som uppfyller följande krav.
Teori: Kontrollpersonalen ska ha lägst treårig gymnasieutbildning med relevant fackinriktning eller motsvarande kunskaper. De ska dessutom ha kompletterande teoretisk utbildning inom de områden och för de slags anordningar som den personliga befogenheten ska avse.

Den kompletterande utbildningen ska, beroende av aktuell anordning, innefatta

 • författningar och standarder inom området
 • material och svetsteknik
 • schemagranskning
 • tillverknings- och installationsmetoder
 • kontrollomfattning
 • beräkningsmodeller
 • kunskaper om objekt och system inom området och
 • kunskaper motsvarande dem som gäller för att erhålla begränsad behörighet (BB1) enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2013:1) om behörighet för elinstallatörer.

Praktik: Kontrollpersonalen ska ha genomgått praktikutbildning under handledning av behörig beräknings- eller kontrollingenjör. Utbildningen ska ha gett praktikanten möjlighet att själv utföra och redovisa konstruktionskontrolluppdrag under erfaren teknisk ledning och övervakning.

I ett kontrollorgan som ackrediteras för befogenhetsområde B ska det finnas ansvarig kontrollpersonal som uppfyller följande krav.

Teori: Kontrollpersonalen ska ha lägst treårig gymnasieutbildning med relevant fackinriktning eller motsvarande kunskaper. De ska dessutom ha kompletterande teoretisk utbildning inom de områden och för de slags anordningar som den personliga befogenheten ska avse.

Den kompletterande utbildningen ska, beroende av aktuell anordning, innefatta

 • författningar och standarder inom området
 • kontroll, kontrollomfattning och kontrollfilosofi
 • utförande av kontroll
 • grundläggande kunskaper i konstruktionskontroll
 • schemagranskning
 • kunskap om objekt inom området
 • kunskap motsvarande vad som gäller för att erhålla begränsad behörighet (BB1) enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2013:1) om behörighet för elinstallatörer och
 • kunskap om förväntade skadetyper.

Praktik: Kontrollpersonalen ska ha genomgått praktikutbildning under handledning av behörig kontrollingenjör. Utbildningen ska ha gett praktikanten möjlighet att själv utföra och redovisa kontrolluppdrag under erfaren teknisk ledning och övervakning.

För att få utföra installationskontroll krävs ett års erfarenhet av återkommande besiktning.

Erkännande av yrkeskvalifikationer

Om du vill utöva ett yrke som är reglerat i Sverige kan du ansöka om att få ett erkännande av dina yrkeskvalifikationer. Detta innebär att Boverket bedömer din tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet utifrån tillämplig lagstiftning.

För att kunna få ett erkännande av dina kvalifikationer måste du ha en lämplig utbildning och arbetslivserfarenhet från ett annat EU/EES-land eller Schweiz. Om yrket är reglerat i det andra EU/EES-landet eller Schweiz, kan du genom uppvisande av kompetensbevis ansöka om erkännande. I annat fall ska du ha arbetat på heltid inom det aktuella yrket i ett år eller på halvtid i två år under den senaste tioårsperioden. Övriga krav finns i lag (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer samt förordning (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Ansökan skickas till: registraturen@boverket.se

Svenska kvalifikationer (utbildning och arbetslivserfarenhet)

Har du utbildning och arbetslivserfarenhet från Sverige ska du vända dig direkt till ett av certifieringsorganen för prövning av om dina kvalifikationer är tillräckliga för att få certifiering. Du hittar samtliga certifieringsorgan i listan till vänster.

Kvalifikationer från land utanför EU/EES

Länder inom EU/EES-området och Schweiz är ansluta till regelverket, och personer med yrkeskvalifikationer därifrån kan därför vända sig till Boverket för att få ett erkännande. Boverket kan inte erkänna yrkeskvalifikationer från länder utanför detta område. 

Har du utbildning från ett land som inte är anslutet till regelverket ska du vända dig till myndigheten Universitets- och högskolerådet (UHR) för att validera din utbildning och få ett beslut om vad den motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Länk till Universitets- och högskolerådet finns i "Relaterad information". Därefter ska du vända dig till ett certifieringsorgan som bedömer om du uppfyller kraven för att bli certifierad.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen