På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillsynsmyndigheter

Tillsynen över plan- och bygglagstiftningen utövas av tillsynsmyndigheterna vilka är är byggnadsnämnden, regeringen, länsstyrelsen, Boverket och Arbetsmiljöverket. De flesta reglerna om tillsyn avser byggnadsnämnden.

Byggnadsnämndens tillsyn

Byggnadsnämnden har tillsyn över att byggherren fullgör sina skyldigheter enligt plan- och bygglagen och dess föreskrifter. Utöver detta ingår det i byggnadsnämndens ansvar att ha tillsyn över att ägare tar sitt ansvar att underhålla sina byggnader med mera samt att funktionskontrollanter och kontrollansvariga sköter sina uppgifter enligt lagen.

Byggnadsnämndens tillsyn omfattar i huvudsak de formella bestämmelserna i lovprocessen, byggprocessen och bruksskedet samt de materiella bestämmelserna vid lov och byggande. I byggnadsnämndens tillsyn ingår också att bevaka att den utformning och de tekniska egenskaper som det ställdes krav på när ett byggnadsverk uppfördes i huvudsak bevaras under byggnadsverkets livslängd.

Med formella bestämmelser menas till exempel att en åtgärd inte får påbörjas utan startbesked, att lämna in utlåtande inför slutsamråd och att utföra obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem. Med materiella bestämmelser menas krav som ställs på åtgärden som sådan till exempel utformningskrav, tekniska egenskapskrav, underhållskrav och krav på undanröjande av enkelt avhjälpta hinder.

Det som gäller för tillsyn av byggnadsverk ska tillämpas också i fråga om skyltar och ljusanordningar.

Nämnden har tillsyn över att byggherrar, fastighetsägare, ägare av byggnadsverk, kontrollansvariga, funktionskontrollanter, sakkunniga, nyttjanderättsinnehavare, väghållare och huvudmän för allmänna platser tar det ansvar de har enligt plan- och bygglagstiftningen.

Extern delegation

Det är möjligt för en kommun att träffa avtal med en annan kommun om att de tillsynsuppgifter som byggnadsnämnden har, ska skötas helt eller delvis av anställda i den andra kommunen, så kallad extern delegation.

Regeringens tillsyn

Regeringen har tillsyn över beslut om att anta, ändra eller upphäva en regionplan. När regeringen har fått ett meddelande om beslut om regionplan ska den inom tre månader besluta om den ska överpröva beslutet eller inte. Detta får ske om det behövs för att tillgodose ett riksintresse enligt miljöbalken. Regeringen får upphäva ett beslut att anta, ändra eller upphäva en regionplan, i dess helhet eller i en viss del, om beslutet innebär att ett riksintresse enligt miljöbalken inte tillgodoses.

Regeringen får också förelägga en kommun att inom en viss tid anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, ett så kallat planföreläggande. Planföreläggande får meddelas om det behövs för att tillgodose ett riksintresse enligt miljöbalken eller samordningen av mellankommunala frågor om användningen av mark- och vattenområden. Om kommunen inte följer ett planföreläggande får regeringen:

  • besluta att länsstyrelsen på kommunens bekostnad ska ta fram det förslag och i övrigt göra det arbete som behövs för att detaljplanen eller områdesbestämmelserna ska kunna antas, ändras eller upphävas, och
  • anta, ändra eller upphäva detaljplanen eller områdesbestämmelserna

Regeringen får slutligen för ett visst geografiskt område besluta att beslut om att lämna lov eller förhandsbesked ska överprövas av länsstyrelsen.

Länsstyrelsens tillsyn

I den plan- och bygglagstiftning som infördes 2011 skedde förändringar av länsstyrelsens tillsynsansvar. Länsstyrelsens tillsyn snävades in på så sätt att länsstyrelsen inte längre har en generell tillsyn över plan- och byggnadsväsendet i länet. Idag har länsstyrelsen enbart tillsyn över vissa kommunala beslut.

Länsstyrelsen har tillsyn över hur kommunerna hanterar vissa frågor när de antar, ändrar eller upphäver detaljplaner och områdesbestämmelser. Inom tre veckor efter det att länsstyrelsen fått ett meddelande om att en kommun beslutat att anta, ändra eller upphäva en detaljplan ska de besluta om de ska överpröva kommunens beslut eller inte.

Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen, för ett visst geografiskt område, besluta att byggnadsnämndens beslut om att lämna lov eller förhandsbesked ska prövas på motsvarande sätt.

Länsstyrelsen ska överpröva kommunens beslut om detaljplan, områdesbestämmelser, förhandsbesked och lov om beslutet kan antas innebära att:

  • ett riksintresse enligt miljöbalken inte tillgodoses,
  • regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt,
  • en miljökvalitetsnorm enligt miljöbalken inte följs,
  • strandskydd enligt miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser, eller
  • en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Länsstyrelsen ska upphäva kommunens beslut i dess helhet om de uppräknade frågorna inte har hanterats på ett riktigt sätt. Om kommunen medger det får beslutet upphävas i en viss del.

Länsstyrelsens tillsyn innebär en granskning i efterhand av kommunernas beslut om detaljplaner, områdesbestämmelser, lov och förhandsbesked. Det är en annan överprövning än den som görs om någon sakägare överklagar ett kommunalt beslut. Skillnaden är att länsstyrelsen som tillsynsmyndighet är bevakare av statliga och mellankommunala intressen medan länsstyrelsen vid överklaganden har en domstolsliknande funktion.

Boverkets tillsyn

Boverket utövar tillsyn i form av marknadskontroll av produkter som omfattas av olika EU- rättsakter.

Det innebär att Boverket kontrollerar byggprodukter som finns på marknaden eller när de har installerats om det gäller hissar. Marknadskontrollen ska se till att byggprodukters deklarerade egenskaper stämmer med de faktiska och att hissar som produkt ska uppfylla gällande säkerhetskrav. Marknadskontroll syftar också till att upprätthålla förtroendet för CE-märkningen och att undanröja snedvridande och illojal konkurrens. Boverket får vidta åtgärder för att säkerställa att regelverket följs, till exempel försäljningsförbud eller byggsanktionsavgift.

Boverkets marknadskontroll avser både uppföljning av anmälningar som kommit in och kontroll enligt uppgjorda planer för olika produktområden. Kontrollen kan avse dels granskning av den tekniska dokumentation som ska finnas och dels testning av stickprov av i förväg utvalda produktslag. Boverket låter då testa produkterna för att undersöka om de har de egenskaper som deklarerats. Om det finns brister i den tekniska dokumentationen eller i deklarerad prestanda jämfört med testresultaten ska Boverket agera. I första hand genom att kräva att tillverkaren eller annan berörd näringsidkare rättar upp bristerna och i andra hand genom att vidta tvingande åtgärder. Boverket kan då utfärda föreläggande och försäljningsförbud som får förenas med vite. Boverket ska även kontrollera byggprodukter inom det icke-harmoniserade området enligt produktsäkerhetslagen. Grundläggande är då att skydda konsumenter från farliga och osäkra produkter.

Arbetsmiljöverkets tillsyn

Byggnadsnämnden, och i vissa fall Arbetsmiljöverket, har tillsynen över att kraven i plan- och byggförordningen, PBF, på kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk följs. Arbetsmiljöverkets tillsynsansvar enligt PBF gäller i de fall en sådan anordning även omfattas av tillsyn enligt arbetsmiljölagen.

Läs mer om arbetsmiljölagen (1977:1160) i "Relaterad information"

Boverket arbetar tillsammans med Arbetsmiljöverket med att ta fram en beskrivning av ansvarsfördelningen och den praktiska hanteringen mellan Arbetsmiljöverkets och byggnadsnämndernas tillsyn.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej