Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

En övergripande vision och nio delmål

Granskad:

Med nio delmål förankrade i översiktsplanen kommunicerar Tyresö kommuns strategi för en attraktiv och väl gestaltad livsmiljö kommunens ambitioner på ett pedagogiskt sätt som underlättar dialogen med andra aktörer.

Strategin förtydligar och effektiviserar processen

Syftet med strategin är att i ett tidigt skede lyfta perspektiv kring arkitektur och gestaltad livsmiljö och på så sätt få en ökad förståelse för arkitekturen som verktyg för att skapa värden i den fysiska miljön. Eftersom det var första gången en arkitekturstrategi togs fram i kommunen fanns det ett behov av att omfamna ämnet på flera nivåer, vilket gjorde den relativt omfattande. Framtagandet av arkitekturstrategin hjälper till att förtydliga hur kommunen arbetar med att skapa kvalitet i projekten inför såväl förvaltningen som utomstående aktörer och politiker, det minskar även personbundenheten.

Nu har vi ett gemensamt synsätt i kommunen, och kan hänvisa till en tydlig process som gör att stressnivån och konflikterna kan minska, och vi får en bättre dialog om arkitektur i projekten.

My Lundblad Wistedt, projektledare och arkitekt

Ett av motiven bakom framtagandet av strategin är att ge frihet till arkitekten som utformar projektet. Det är inte en politisk produkt som talar om vad arkitektonisk kvalitet är i form av en specifik stil utan poängen är att inblandade aktörer ska föra en dialog om arkitektonisk kvalitet i respektive projekt. Strategin ska dessutom ge kommunens medarbetare stöd i diskussioner med byggaktörer och utmana föreställningar om vad arkitektonisk kvalitet egentligen är. Inom kommunen finns en uttalad policy att inte inleda några detaljplaneprocesser om inte byggaktörerna tänkt slutföra projekten inom den närmsta tiden, i en och samma process. Tanken är också att kommunen i egenskap av beställare ska skapa tydlighet och effektivare processer med hjälp av strategin, så att resurser kan läggas på kvalitet och material för en långsiktigt hållbar gestaltning i stället för på utdragna processer. De nio delmålen följs upp under de olika stegen i detaljplaneprocessen, där kommunen är tydlig med vad de vill att byggaktörer ska göra. Bland annat ska varje projekt föregås av ett grundligt analysarbete, en så kallad platsvärdesanalys.

Nio delmål

Med utgångspunkt i översiktsplanens tre teman formulerades nio delmål kopplat till tre skalnivåer.

De nio målen underlättar dialog med andra aktörer. Illustration: Tyresö kommun

Hållbart: 

  • Kommunen: Arkitekturen bidrar till Tyresös hållbarhet över tid.
  • Stadsdelen: Arkitekturen kan utvecklas över tid.
  • Huset/platsen: Arkitekturen åldras med skönhet och värdighet.

Mänskligt: 

  • Kommunen: Arkitekturen tillför värden till alla människor i Tyresö.
  • Stadsdelen: Arkitekturen stärker sambanden mellan olika områden och skapar mötesplatser.
  • Huset/platsen: Arkitekturen berör människor och skapar sköna upplevelser för alla sinnen.

Grönt och blått: 

  • Kommunen: Arkitekturen förhåller sig till landskapsbilden och stärker de gröna och blå sambanden.
  • Stadsdelen: Arkitekturen bevarar och stärker ekosystemtjänsterna och ökar den biologiska mångfalden.
  • Huset/platsen: Arkitekturen bidrar till en god miljö för alla livsformer att samexistera inom.

Varje mål behandlas ingående med hur det går att uppnå olika värden och varför de är viktiga. I Tyresö kommuns strategi för en attraktiv och väl gestaltad livsmiljö finns också en lista med begreppsförklaringar samt en beskrivning av hur olika tider har gjort sina avtryck i kommunens bebyggda miljö.

Flygfoto över ett kvarter i Tyresö.
Kvarter vid Blågatan i Norra Tyresö centrum med bearbetade volymer som skapar ett varierat taklandskap. Foto: Abbas Reyhanian
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen