På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Laga kraft lov och förhandsbesked

Laga kraft innebär att en dom eller ett beslut av en domstol eller myndighet inte längre kan överklagas. I vissa fall kan ett sådant beslut komma att prövas genom särskilda rättsmedel trots att det fått laga kraft.

Beslut som fattas av byggnadsnämnden får laga kraft när tiden för överklagande löpt ut. Detta innebär att beslut inte längre kan överklagas till högre instans och att beslutet kan verkställas.

Ett beslut om att ge bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar även om det inte har fått laga kraft.

Här kan du läsa mer om verkställbarhet

Laga kraft

Att ett beslut får laga kraft innebär att det inte längre kan överklagas till högre instans. Det innebär också att beslutet kan verkställas. Laga kraft uppnås i normalfallet, för beslut som är överklagbara, när tiden för överklagande gått ut och ingen har överklagat beslutet.

Ett överklagbart beslut som har överklagats vinner laga kraft först då sista instans har avgjort målet. Beslut som inte är överklagbara får laga kraft direkt. Överklagbara beslut kan även få laga kraft genom att Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, inte ger prövningstillstånd exempelvis när mark- och miljödomstolens, MMD, beslut överklagas.

Särskilda rättsmedel

När en dom eller ett beslut inte kan överklagas står avgörandet fast och kan normalt inte ändras. Under vissa förutsättningar kan även ett beslut som fått laga kraft överklagas. Detta är möjligt genom resning, återställande av försutten tid och domvilla, så kallade särskilda rättsmedel. Det är MÖD som prövar ansökningar om resning, återställande av försutten tid och domvilla när det gäller beslut och domar enligt plan- och bygglagen, PBL.

Resning

Resning innebär att ett ärende tas upp till ny saklig prövning, trots att beslutet fått laga kraft och egentligen inte kan tas upp igen.

Det kan exempelvis bli aktuellt om nya omständigheter eller bevis som inte tidigare varit kända har kommit fram och sannolikt hade lett till att utgången av målet blivit annorlunda om dessa varit kända. Det krävs dock att parten gör sannolikt att denne inte kunnat åberopa den nya omständigheten eller beviset eller haft giltig ursäkt att inte göra det.

Resning kan även bli aktuellt om rättstillämpningen, som ligger till grund för domen, uppenbart strider mot lagen.

Återställande av försutten tid

Om någon som får överklaga inte har överklagat ett beslut i rätt tid och detta beror på ett oförutsett eller ursäktligt hinder, så kallat laga förfall, kan ny överklagandetid beviljas. Återställande av försutten tid är en begäran att en överklagandetid ska börja löpa igen. Det krävs dock att sökanden kan visa att förseningen beror på något som sökanden inte kunnat råda över eller haft anledning att räkna med. Det kan exempelvis vara personliga skäl som allvarlig sjukdom eller dödsfall. Andra skäl kan vara sådana som att den klagoberättigade inte fått en överklagandeanvisning eller att anvisningen kommit bort i postgången eller blivit försenad. (RÅ 1989 ref. 80, RÅ 1980 2:15 och RÅ 1996 ref 20)

En ansökan om återställande av försutten tid ska ha kommit in inom tre veckor från det att förfallet upphörde, det vill säga från det att hindret att överklaga inte längre finns. Ansökan måste dock ha kommit in senast inom ett år från det att tiden att överklaga gick ut.

Om det är byggnadsnämnden som inte skickat en överklagandeanvisning och överklagandet därför kommit in för sent bör nämnden avvisa överklagandet men informera den klagande att den kan ansöka om återställande av försutten tid.

HD har i ett avgörande återställt den försuttna tiden för överklagande av ett beviljat bygglov. När byggnadsnämnden tagit ett beslut om bygglov ska beslutet kungöras genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar. Det meddelande som kungörs ska också skickas till vissa sakägare. Domstolen konstaterade att klagandena tillhörde de som skulle ha meddelats. Eftersom kommunen i det aktuella ärendet inte hade skickat något meddelande om bygglovet till klagandena konstaterade domstolen att de haft laga förfall för att inte ha överklagat i rätt tid.(HD 2014-04-16 mål nr Ö 3119-13)

Domvilla

Klagan över domvilla är en begäran om att ett avgörande som inte längre kan överklagas ska undanröjas på grund av ett grovt rättegångsfel som påverkat utgången av målet. Med grovt rättegångsfel menas ett mycket allvarligt fel från domstolens sida vid tillämpningen av de regler som gäller för domstolens handläggning av en process. Ett exempel kan vara att part inte fått ta del av material i målet som varit betydelsefullt för prövningen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej