Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Översyn av reglerna om bostäders lämplighet för sitt ändamål

Granskad:

Boverket arbetar med en översyn av reglerna om bostäders lämplighet, nuvarande avsnitt 3:2 i Boverkets byggregler (BBR). Det är ett delprojekt i Möjligheternas byggregler, som ska överföra gällande byggregler till en ny förenklad modell. Ny författning planeras träda i kraft sommaren 2024. Dagens regler kommer därefter fortsatt tillåtas användas som alternativ under en övergångstid av ett år, det vill säga till sommaren 2025.

Om delprojektet

Reglerna om bostadsutformning finns idag i avsnitt 3:2 i Boverkets byggregler, BBR. Reglerna handlar om den lägsta nivån för att få en fungerande bostad. Kraven på bostadsutformning innehåller både utformningskrav och tekniska egenskapskrav. Utformningskraven prövas vid bygglovet medan de tekniska egenskapskraven behandlas vid tekniskt samråd och startbesked. Föreskrifter om bostadsutformning har sin grund i 8 kap. 1 och 4 §§ PBL och 3 kap. 1, 16 och 17 §§ PBF.

Nya förslag till författningar utarbetas enligt en ny regelmodell med ett antal nya principer som beskrivs i Boverkets rapport 2020:31 – Möjligheternas byggregler, Ny modell för Boverkets bygg- och konstruktionsregler. Målsättningen är att tekniska egenskapskrav och utformningskrav ska ha egna separata kapitel i författningsförslaget.

Vad händer i delprojektet

Översynen av reglerna om bostäders lämplighet för sitt ändamål påbörjades under 2020 och ett förslag till föreskrifter skickades på remiss under våren 2023. Tiden för att svara på remissen gick ut under augusti 2023.

Författningen, som kommer att utgöra en del av Boverkets föreskrifter om byggande, beräknas träda i kraft 1 juli 2024. Arbetet med att gå genom remissvaren pågår och ska vara klart innan årsskiftet 2023/2024. Författningen ska därefter skickas till EU för notifiering dvs EU-anmälan. Parallellt med remissvarshanteringen pågår arbete med att ta fram vägledning som kommer att publiceras på Boverkets hemsida när reglerna trätt i kraft.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen