På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Länsstyrelsens roll utifrån PBL vid risk för olyckor

Länsstyrelsen ska under planprocessen ge råd om allmänna intressen såsom att beakta och förebygga risker för översvämning, ras, skred och erosion. Länsstyrelsen har också tillsynsansvar över kommunens beslut om detaljplaner och kan med hänvisning till risken för olyckor, översvämning eller erosion överpröva och upphäva beslut om detaljplan.

Länsstyrelsen har i planeringsprocessen ansvar för att företräda och samordna statens intressen och tillhandahålla planeringsunderlag. I samband med kommunens planläggning ska länsstyrelsen särskilt bevaka riksintressen, miljökvalitetsnormer, strandskydd, regional samordning samt frågor som rör hälsa, säkerhet och risken för olyckor, översvämning och erosion. I begreppet olyckor ingår ras och skred. Länsstyrelsen har även tillsyn över kommunens beslut om detaljplaner vilket innebär att länsstyrelsen i vissa fall kan överpröva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva detaljplaner.

Länsstyrelsens roll i översiktsplaneringen

I den kommunala översiktsplaneringen har länsstyrelsen en viktig roll att bistå med underlag och verka för att det underlag som statliga myndigheter tillhandahåller kommer till användning. Under samrådet för kommunens översiktsplan ska länsstyrelsen samordna statens intressen, tillhandahålla underlag och ge råd i fråga om plan- och bygglagens allmänna intressen. Det kan till exempel handla om att tillhandahålla nationella eller regionala underlag som berör jord, berg- och vattenförhållanden och underlag för att bedöma risken för översvämning, ras, skred eller erosion.

När länsstyrelsen ger sina synpunkter vid samrådet till översiktsplan bör länsstyrelsen tydliggöra vilka synpunkter som är att betrakta som råd och vilka som innebär påpekanden om att risken för olyckor, översvämning eller erosion inte har beaktats i tillräcklig utsträckning. Att länsstyrelsen är tydlig med sådana påpekanden är viktigt eftersom det uppmärksammar kommunen på att länsstyrelsen kan komma att utöva tillsyn över efterföljande detaljplaner. I utställningsskedet ska länsstyrelsen tydligt klargöra i vilka avseenden staten har kvarstående erinringar mot översiktsplanen när det gäller ingripandegrunderna.

Länsstyrelsen ska även minst en gång per mandatperiod, eller när kommunen begär det, bistå kommunen med en sammanfattande redogörelse. I denna ska länsstyrelsen redovisa sina synpunkter i fråga om statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. I den sammanfattade redogörelsen bör det framgå om, och i så fall vilka, relevanta statliga planeringsunderlag avseende naturolyckor och klimatförändringar som har tillkommit efter att översiktsplanen antagits.

Länsstyrelsens roll i detaljplaneringen

Länsstyrelsen ska under samrådet för ett förslag till detaljplan särskilt verka för att en bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir olämplig med hänsyn till risken för olyckor, översvämning eller erosion. Länsstyrelsen kan verka för detta genom att till exempel ge råd och hjälp att förmedla och tolka relevanta nationella och regionala underlag. Utgångspunkter för kommande tillsyn avseende riskbedömning bör framgå redan i samrådsskedet.

Under granskningstiden ska länsstyrelsen yttra sig över förslaget till detaljplan och tydliggöra om det enligt länsstyrelsens bedömning innebär att en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämplig med hänsyn till risken för olyckor, översvämning eller erosion. Länsstyrelsens granskningsyttrande ska begränsas till sådant som kan leda till att planen överprövas.

När kommunen beslutat att anta, ändra eller upphäva en detaljplan ska länsstyrelsen utöva tillsyn och överpröva kommunens beslut om det kan antas innebära att en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till risker för översvämning, ras, skred eller erosion. Om länsstyrelsen vid överprövningen finner att beslutet kan antas innebära att bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till dessa risker ska länsstyrelsen upphäva beslutet. Om kommunen medger det får beslutet upphävas i viss del. När länsstyrelsen upphäver kommunens beslut har kommunen möjlighet att överklaga länsstyrelsens beslut till regeringen.

Här kan du läsa mer om länsstyrelsens tillsyn över detaljplaner

Planeringsbesked

Om kommunen begär det ska länsstyrelsen ge ett planeringsbesked där länsstyrelsen, i den utsträckning kommunen begär det, ska bedöma om en åtgärd som kommunen avser att detaljplanera för kan antas innebära att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till risken för översvämning, ras, skred eller erosion. Ett planeringsbesked får förenas med villkor.

Om länsstyrelsen har gett ett planeringsbesked om att en åtgärd inte innebär att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till naturolyckor är länsstyrelsens kommande möjligheter till tillsyn begränsad. Förutsatt att planen inte ändrats väsentligt får länsstyrelsen inte överpröva eller upphäva kommunens beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser med hänvisning till den fråga som beskedet avser. Om ett planeringsbesked förenats med villkor och villkoret har iakttagits, får inte heller sådan överprövning eller sådant upphävande ske med hänvisning till den fråga som beskedet avser.

Länsstyrelsens roll vid bygglov

Om det finns särskilda skäl kan länsstyrelsen besluta att inom ett visst geografiskt område, så kallat tillsynsområde, ska beslut om lov och förhandsbesked prövas av länsstyrelsen. Exempel på särskilda skäl kan vara att länsstyrelsen och kommunen under kommunens översiktsplanering har haft olika uppfattningar om hur hänsyn ska tas till risken för naturolyckor. Särskilda skäl kan även vara att erfarenheten har visat att kommunen inom ett speciellt geografiskt område i sina lovbeslut inte tillräckligt tagit hänsyn till exempelvis risken för översvämningar enligt länsstyrelsens bedömning.

Illustrationen visar ett exempel på en situation där det kan vara aktuellt för länsstyrelsen att besluta om ett tillsynsområde. Rödmarkerade byggnader har kommunen beviljat bygglov för de senaste 5 åren. Blå rastrering visar område med översvämningsrisk. Enligt länsstyrelsens bedömning har kommunen beviljat flera bygglov utan att tillräckligt beakta risken för översvämning. Den streckade röda linjen visar ett avgränsat område på den aktuella kuststräckan som länsstyrelsen därför kan komma att besluta som tillsynsområde med stöd av 11 kapitlet 12 § plan- och bygglagen.
Illustrationen visar ett exempel på en situation där det kan vara aktuellt för länsstyrelsen att besluta om ett tillsynsområde. Rödmarkerade byggnader har kommunen beviljat bygglov för de senaste 5 åren. Blå rastrering visar område med översvämningsrisk. Enligt länsstyrelsens bedömning har kommunen beviljat flera bygglov utan att tillräckligt beakta risken för översvämning. Den streckade röda linjen visar ett avgränsat område på den aktuella kuststräckan som länsstyrelsen därför kan komma att besluta som tillsynsområde med stöd av 11 kapitlet 12 § plan- och bygglagen. Illustration: Altefur Development / Boverket

Länsstyrelsens roll vid överklagade ärenden

Länsstyrelsen har även en roll gällande bygglov och förhandsbesked när det kommer till överklagade ärenden. I de fall där överklagandet rör risk för översvämning, ras, skred eller erosion ska länsstyrelsen ta ställning till kommunens prövning avseende dessa risker i kommunens beslut om bygglov om lovet är utanför detaljplanelagt område.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej