På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bygglovsbefriad parkeringsplats

Det krävs inte bygglov för att anordna en parkeringsplats på en fastighet där det endast finns ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus om parkeringsplatsen enbart är avsedd för fastighetens behov.

Bygglov krävs för att anordna, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus. Från bygglovsplikten finns dock vissa undantag. Det krävs inte bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra en parkeringsplats till en- och tvåbostadshus.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att parkeringsplatsen ska vara undantagen från bygglov:

  • på fastigheten finns det endast ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus
  • parkeringsplatsen är endast till för fastighetens behov
  • att parkeringsplats inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området

Här kan du läsa mer om lovplikten för parkeringsplatser

Var får parkeringsplatsen anordnas?

Parkeringsplatsen får bara anordnas utan bygglov på fastigheter där det finns en- eller tvåbostadshus. Det får endast finnas ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus på fastigheten. Finns det inget en- eller tvåbostadshus på fastigheten får alltså inte någon parkeringsplats anordnas utan bygglov. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 692)

Till skillnad från flera andra bygglovsbefriade åtgärder till en- och tvåbostadshus är undantaget för parkeringsplats kopplat till fastighet istället för tomt. Det innebär att om det på en fastighet finns fler än två enbostadshus eller fler än ett tvåbostadshus får inte en parkeringsplats anordnas utan bygglov. Detta gäller oavsett om bostadshusen har egna tomter eller en gemensam tomt. Ett exempel på när undantaget inte gäller är när en radhuslänga ligger på en och samma fastighet. Ett annat exempel är arrendetomter där många bostadshus kan ligga på samma fastighet. I dessa fall krävs bygglov eftersom undantaget är kopplat till fastighet.

Vad är ett en- eller tvåbostadshus?

En bygglovsbefriad parkeringsplats får bara anordnas på en fastighet där det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Finns det inget bostadshus på fastigheten får alltså en parkering inte anordnas utan bygglov. Det finns inga krav på att bostadshuset måste ha en viss storlek för att det ska räknas som ett en- eller tvåbostadshus. En bygglovsbefriad parkeringsplats kan alltså anordnas även till ett litet bostadshus.

Fritidshus är en- eller tvåbostadshus. En bygglovsbefriad parkeringsplats får därmed anordnas till ett befintligt fritidshus.

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har i en dom slagit fast att kolonistugor inte är en- eller tvåbostadshus. Enligt Boverkets uppfattning är inte heller stugor som ingår i en hotellanläggning, semesterstugby eller en liknande byggnadsgrupp inom en fritids-, rekreations- eller turistanläggning en- eller tvåbostadshus. (MÖD 2015-06-23 mål nr P 3554-15)

Här kan du läsa mer om vad ett en- och tvåbostadhus är

När finns det ett en- eller tvåbostadshus?

För att få anordna en bygglovsbefriad parkeringsplats måste det finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.

I en dom har MÖD konstaterat att en bygglovsbefriad tillbyggnad måste utföras på en färdigställd byggnad, som har godkänts med ett slutbesked, för att tillbyggnaden ska vara undantagen från bygglovsplikt. (MÖD 2019-11-25 mål nr P 7395-18)

Boverket anser att detta bör gälla även för bygglovsbefriade parkeringsplatser. Boverket anser också att det som sägs i domen om slutbesked även bör gälla för byggnader som har fått ett interimistiskt slutbesked. Det innebär att ett en- eller tvåbostadshus som är uppfört med stöd av plan- och bygglagen, PBL, måste ha fått ett interimistiskt slutbesked eller ett slutbesked för att det ska anses vara ett en- eller tvåbostadshus. Innan ett intermistiskt slutbesked eller ett slutbesked har meddelats är byggnaden inte ett befintligt bostadshus och några bygglovsbefriade parkeringsplatser får därmed inte anordnas.

För bostadshus som är uppförda med stöd av äldre plan- och bygglagen, ÄPBL, eller tidigare lagstiftning anser Boverket att det är tillräckligt att bostadshuset är färdigbyggt och att det används som bostadshus. Detta eftersom slutbesked inte fanns då och att det inte heller fanns något krav på slutbevis eller motsvarande för att få använda bostadshuset. Detta gäller under förutsättning att bostadshuset inte är olovligt.

Vad gäller för olovliga en- eller tvåbostadshus?

Om ett en- eller tvåbostadshus har uppförts eller tagits i anspråk som bostadshus olovligt utan att det finns något bygglov får man inte anordna någon bygglovsbefriad parkeringsplats till byggnaden.

I en dom hade en redskapsbod börjat användas som en fritidsbostad. Domstolen konstaterade att byggnadsnämnden inte kunde ingripa mot den olovliga användningen i efterhand. Domstolen kom dessutom fram till att trots att ändringen av användningen, från redskapsbod till bostad, hade preskriberats fanns det ingen rätt att uppföra bygglovsbefriade åtgärder. Domstolen ansåg att det inte var rimligt att preskriptionen skulle innebära att lovbefriade åtgärder fick uppföras. (RÅ 1995 ref. 42)

Detta borde även innebära att ett en- eller tvåbostadshus som uppförts olovligt inte har rätt till lovbefriade åtgärder. För att kunna anordna en bygglovsbefriad parkeringsplats måste bygglov för bostadshuset beviljas i efterhand.

Vad ska parkeringsplatsen vara till för?

Parkeringsplatsen ska uteslutande vara avsedd för fastighetens eget behov för att vara lovbefriad. Det innebär att parkeringsplatsen bara får anordnas för bostädernas behov.

I en dom från Regeringsrätten har frågan om vad som avses med fastighetens behov prövats. Domen innebar att undantaget från krav på bygglov inte ansågs tillämpligt på en parkeringsplats för lastbilar som användes i fastighetsägarens företag. Detta med hänsyn till att parkeringsplatsen då inte uteslutande är avsedd för bostadsfastighetens behov. Att den som bor på fastigheten även bedriver ett företag medför alltså inte att undantaget även omfattar företagets behov. (RÅ 2009 ref. 71)

Om en- eller tvåbostadshusen rivs får en parkeringsplats inte anordnas utan bygglov eftersom det då inte längre finns något behov av parkering på fastigheten. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 692)

Hur stor får parkeringsplatsen vara?

Det finns inte någon gräns för storleken på parkeringsplatsen. Det finns inte heller någon begränsning i antal parkeringsplatser som får anordnas. En bedömning av vad fastighetens behov är ska göras i varje enskilt fall. Behovet varierar beroende på vem eller vilka som bor på fastigheten. En ensamstående, en småbarnsfamilj, en familj med flera hemmaboende äldre tonåringar eller flera vuxna som delar boende har olika parkeringsbehov. Det innebär att behovet också kan ändras över tiden. När en parkeringsplats anordnades var det kanske en ensamstående med en bil som bodde på fastigheten men nu bor det flera vuxna vilket innebär att det finns ett större parkeringsbehov. I så fall kan parkeringsplatsen utvidgas eller en ny parkeringsplats anordnas utan att bygglov krävs.

Var får parkeringsplatsen placeras?

Det finns inga bestämmelser om var på fastigheten parkeringsplatsen får anordnas, varken när det gäller närhet till bostadshuset eller avstånd till gräns.

Parkeringsplatsen kan kräva bygglov

Kommunen får i vissa fall, i en detaljplan eller i områdesbestämmelser, bestämma att bygglov krävs för parkeringsplatser. Det innebär att undantaget från lovplikt för parkeringsplats inte gäller för det område som planbestämmelsen omfattar. Det krävs då bygglov för parkeringsplatsen trots att den uppfyller alla förutsättningar för lovbefrielse.

Parkeringsplatsen får inte vara planstridig

Parkeringsplatsen får inte strida mot den detaljplan som gäller för området. En parkeringsplats är ett byggnadsverk vilket innebär att de planbestämmelser som gäller för byggnadsverk ska följas.

Vilka krav gäller för parkeringsplatsen?

Även om det inte krävs bygglov eller anmälan för att anordna en parkeringsplats måste den uppfylla alla krav i plan- och bygglagstiftningen som gäller för åtgärden. Utformnings- och egenskapskraven får dock anpassas och avsteg får göras i den utsträckning som är skälig med hänsyn till åtgärdens art och omfattning.

Här kan du läsa mer om vilka krav som gäller för bygglovsbefriade åtgärder

Vad händer om parkeringsplatsen inte har byggts enligt kraven?

Om parkeringsplatsen bryter mot något krav i plan- och bygglagstiftningen kan byggnadsnämnden ingripa. Det kan exempelvis vara om något av kraven för lovbefrielse inte uppfylls till exempel om den inte placeras vid ett en- eller tvåbostadshus. Det kan även vara om ett krav på utformning eller en teknisk egenskap inte uppfylls. Byggnadsnämnden kan i vissa fall förelägga byggherren att rätta till det som är fel eller, om detta inte är möjligt, att återställa, till exempel genom att ta bort parkeringsplatsen.

Om det uppförs en parkeringsplats som inte uppfyller villkoren för lovbefrielse är den en olovlig byggnation, så kallat svartbygge. Byggnadsnämnden ska då ta ut en byggsanktionsavgift. Byggnadsnämnden kan också förelägga byggherren att söka bygglov i efterhand eller förelägga byggherren att återställa om bygglov inte kan ges i efterhand.

Här kan du läsa mer om tillsyn av bygglovsbefriade åtgärder

Kan någon klaga på parkeringsplatsen?

Om någon, till exempel en granne, är missnöjd med placeringen eller utformningen av en bygglovbefriad parkeringsplats finns det inget beslut att överklaga. I stället får en tillsynsanmälan göras till byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden ska då inleda ett tillsynsärende för att utreda om åtgärden strider mot plan- och bygglagstiftningen. Byggnadsnämnden kan exempelvis behöva göra en bedömning om parkeringsplatsen innebär en betydande olägenhet eller om den har placerats på ett sätt som är trafikfarligt. Byggnadsnämnden ska ta ett beslut i tillsynsärendet där det avgörs om den strider eller inte strider mot någon bestämmelse i plan- och bygglagstiftningen. Detta beslut kan överklagas.(jfr prop. 2013/14:127 sid. 58-60 och HFD 2011 not. 93)

Här kan du läsa mer om överklagande av bygglovsbefriade åtgärder

Här kan du läsa mer om tillsyn av bygglovsbefriade åtgärder

Andra tillstånd kan krävas

Även om en parkeringsplats inte kräver bygglov kan tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas. Det kan exempelvis vara strandskyddsdispens, tillstånd för åtgärder inom vägområde eller för att vidta åtgärder nära allmän väg.

Här kan du läsa mer om vilka tillstånd, dispenser och anmälan som kan krävas

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej