Bygglovsbefriad parkeringsplats

Det krävs inte bygglov för att anordna en parkeringsplats på en fastighet där det endast finns ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus om parkeringsplatsen enbart är avsedd för fastighetens behov.

Bygglov krävs för att anordna, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus.

Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 1 §

Här kan du läsa mer om lovplikten för parkeringsplatser 

Från bygglovsplikten finns dock vissa undantag. Det krävs inte bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra en parkeringsplats till en- och tvåbostadshus. Följande kriterier måste vara uppfyllda för att anläggningen ska vara undantagen från bygglov:

  • på fastigheten finns det endast ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus, och
  • parkeringsplatsen är endast till för fastighetens behov

Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 2 §

Var får parkeringsplatsen anordnas

Parkeringsplatsen får bara anordnas utan bygglov på fastigheter där det finns en- eller tvåbostadshus. Det får endast finnas ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus på fastigheten. Finns det inget en- eller tvåbostadshus på fastigheten får alltså inte någon parkeringsplats anordnas utan bygglov. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 692)

Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 2 §

Till skillnad från flera andra bygglovsbefriade åtgärder till en- och tvåbostadshus är undantaget för parkeringsplats kopplat till fastighet istället för tomt. Det innebär att om det på en fastighet finns fler än två enbostadshus eller fler än ett tvåbostadshus får inte en parkeringsplats anordnas utan bygglov. Detta gäller oavsett om bostadshusen har egna tomter eller en gemensam tomt. Ett exempel på när undantaget inte gäller är när en radhuslänga ligger på en och samma fastighet. Ett annat exempel är arrendetomter där många bostadshus kan ligga på samma fastighet. I dessa fall krävs bygglov eftersom undantaget är kopplat till fastighet.

Med enbostadshus avses ett bostadshus med endast en bostadslägenhet. Med tvåbostadshus avses ett bostadshus med två bostadslägenheter. (TNC. Plan- och byggtermer 1994. Tillgänglig på Rikstermbanken)

En- och tvåbostadshus innefattar även fritidshus. Däremot omfattar det inte stugor som ingår i en hotellanläggning, semesterstugby eller en liknande byggnadsgrupp inom en fritids-, rekreations- eller turistanläggning.

Vad ska parkeringsplatsen vara till för

Parkeringsplatsen ska uteslutande vara avsedd för fastighetens eget behov för att vara lovbefriad. Det innebär att parkeringsplatsen bara får anordnas för bostädernas behov.

Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 2 §

I en dom från Regeringsrätten har frågan om vad som avses med fastighetens behov prövats. Domen innebar att undantaget från krav på bygglov inte ansågs tillämpligt på en parkeringsplats för lastbilar som användes i fastighetsägarens företag. Detta med hänsyn till att parkeringsplatsen då inte uteslutande är avsedd för bostadsfastighetens behov. Att den som bor på fastigheten även bedriver ett företag medför alltså inte att undantaget även omfattar företagets behov. (RÅ 2009 ref. 71)

Om en- eller tvåbostadshusen rivs får en parkeringsplats inte anordnas utan bygglov eftersom det då inte längre finns något behov av parkering på fastigheten. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 692)

Hur stor parkeringsplats får anordnas

Det finns inte någon gräns för storleken på parkeringsplatsen. Det finns inte heller någon begränsning i antal parkeringsplatser som får anordnas. En bedömning av vad fastighetens behov är ska göras i varje enskilt fall. Behovet varierar beroende på vem eller vilka som bor på fastigheten. En ensamstående, en småbarnfamilj, en familj med flera hemmaboende äldre tonåringar eller flera vuxna som delar boende har olika parkeringsbehov. Det innebär att behovet också kan ändras över tiden. När en parkeringsplats anordnades var det kanske en ensamstående med en bil som bodde på fastigheten men nu bor det flera vuxna vilket innebär att det finns ett större parkeringsbehov. I så fall kan parkeringsplatsen utvidgas eller en ny parkeringsplats anordnas utan att bygglov krävs.

Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 2 §

Var får parkeringsplats inte anordnas

Undantaget från lovplikt för parkeringsplatser gäller i alla områden förutom i de fall kommunen har utökat lovplikten i detaljplan eller områdesbestämmelser. Undantaget gäller även för byggnader och bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 2 §

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 7 §

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 13 §

Var får parkeringsplatsen placeras

Det finns inga bestämmelser om var på fastigheten parkeringsplatsen får anordnas, varken när det gäller närhet till bostadshuset eller avstånd till gräns.

Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 2 §

Parkeringsplatsen får inte vara planstridig

Parkeringsplatsen får inte strida mot den detaljplan som gäller för området. En parkeringsplats är ett byggnadsverk vilket innebär att de planbestämmelser som gäller för byggnadsverk ska följas.

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 2 §

Plan- och bygglag (2010:900) 1 kap 4 §

Vilka krav gäller för parkeringsplatsen

Lokalisering, placering och utformning får inte ske så att parkeringsplatsen innebär fara för människors hälsa eller säkerhet eller medför en betydande olägenhet på annat sätt. Exempel på fara för människors hälsa eller säkerhet är skymd sikt vid utfart eller korsning eller brandrisk. Betydande olägenhet kan till exempel vara skuggning eller förlorad utsikt.

Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap 9 §

Även om det inte krävs bygglov eller anmälan för att anordna en parkeringsplats måste åtgärden uppfylla de krav i 8 kap. plan- och bygglagen, PBL, och 3 kap. plan- och byggförordningen, PBF, som gäller för åtgärden.

Om villkoren för lovbefrielse inte följs

Om en parkeringsplats anordnas och inte uppfyller villkoren för att vara bygglovsbefriad är den en olovlig åtgärd, ett så kallat svartbygge. Byggnadsnämnden ska då ta ut en byggsanktionsavgift. Byggnadsnämnden ska även förelägga byggherren att söka bygglov i efterhand om det är sannolikt att lov kan ges. Om bygglov inte kan ges i efterhand får byggnadsnämnden förelägga om rättelse genom att parkeringsplatsen avlägsnas.

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 5, 17, 20, 51 §§

Här kan du läsa mer om tillsyn 

Kan någon överklaga parkeringsplatsen

Om någon, till exempel en granne, är missnöjd med en lovbefriad parkeringsplats finns inget beslut att överklaga. Det finns dock en möjlighet att göra en tillsynsanmälan till byggnadsnämnden. Nämnden ska då påbörja ett tillsynsärende för att utreda om åtgärden strider mot plan- och bygglagstiftningen. Byggnadsnämndens beslut i tillsynsärendet kan överklagas. (jfr prop. 2013/14:127 sid. 58-60, HFD 2011 not. 93)

Parkeringsplats inom strandskyddat område

Oavsett om det krävs bygglov eller inte för att anordna en parkeringsplats kan det krävas strandskyddsdispens om den placeras inom ett område som omfattas av strandskydd enligt miljöbalken.

Miljöbalk (1998:808) 7 kap 13-17, 18-18h §§

Parkeringsplats nära allmän väg

I närheten av en allmän väg krävs tillstånd från länsstyrelsen för att utföra andra anläggningar eller vidta andra åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten. Detta gäller inom ett avstånd på tolv meter från vägen. Länsstyrelsen har, med hänsyn till trafiksäkerheten, möjlighet att utöka området där tillstånd behöver sökas upp till 50 meter. Tillstånd behöver inte sökas om åtgärden görs inom ett område med detaljplan eller om åtgärder kräver bygglov.

Väglag (1971:948) 47 §

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej