Bidrag kan beviljas för vissa reparationer, besiktning och underhåll

Bidrag kan lämnas för att reparera vissa anordningar och inredningar som installerats med bostadsanpassningsbidrag. Även besiktning och annat underhåll än reparation kan vara bidragsberättigande. På denna webbsida kan du läsa om vilka krav som ska vara uppfyllda.

Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 11 §

Bara om anordningen eller inredningen installerats med bostadsanpassningsbidrag 

Reparationsbidrag och bidrag till besiktning och annat underhåll än reparation enligt lagens 11 § kan bara bli aktuellt för sådan anordning och inredning som  tidigare har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Antingen enligt den nuvarande lagen om bostadsanpassningsbidrag eller enligt äldre bestämmelser. 

Om anordningen eller inredningen inte installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag

Om en ansökan avser bidrag för att reparera en anordning eller inredning som inte har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan i vissa fall bostadsanpassningsbidrag enligt 5 § bli aktuellt om  bostaden har utsatts för onormalt slitage på grund av funktionsnedsättningen. I "Relaterad information" finner du en länk till artikeln "Inget bidrag för att åtgärda eftersatt underhåll". Där omnämns en kammarrättsdom där domstolen kom fram till att sökanden, som bland annat var utvecklingsstörd och hade ett självskadande beteende, borde beviljas bostadsanpassningsbidrag för att reparera golvmatta i vardagsrummet och badrummet. Åtgärderna kunde enligt domstolens mening anses nödvändiga till följd av sökandens funktionsnedsättning. 

Bostadsrättsföreningar och hyresvärdar

En bostadsrättsförening eller hyresvärd som har övertagit en sökandes rätt till bostadsanpassningsbidrag enligt lagens 4 § och utfört anpassningsåtgärder i anslutning till en lägenhet har inte rätt till bidrag för reparation, besiktning eller annat underhåll.

Särskilda boendeformer

Bidrag lämnas inte heller om anordningen eller inredningen har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag enligt tidigare bestämmelser i en sådan bostad som beviljats efter en särskild biståndsprövning enligt vissa bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vilka bestämmelser i nämnda lagar som avses framgår av 6 § lagen om bostadsanpassningsbidrag. 

Två typfall där reparationsbidrag kan bli aktuellt

I propositionen anförs att lagförslaget följer gällande praxis, att bidraget främst ska täcka kostnader som inte följer av normala driftskostnader för anordningen (proposition 2017/18:80 sid. 43).

Bidrag ska kunna lämnas för att reparera anordningar och inredningar som är av tekniskt slag eller som har utsatts för onormalt slitage på grund av funktionsnedsättningen.

Tekniskt slag

Till anordning eller inredning av tekniskt slag hör till exempel hissar, dörrautomatik, spisvakter, anordning för att göra inredning höj- och sänkbar, toalettstolar med spol- och torkfunktion eller anordning som kompletterar befintliga toalettstolar med dessa funktioner (proposition 2017/18:80 sid. 76-77). Det är fråga om tekniska anordningar eller inredningar som anses vara så komplicerade att underhåll och reparationer behöver skötas i särskild ordning (samma proposition sid. 43). 

Onormalt slitage på grund av funktionsnedsättningen

Reparationsbidrag enligt 11 § kan också lämnas för anordning och inredning som har utsatts för onormalt slitage på grund av funktionsnedsättning. Och det gäller oavsett om anordningen eller inredningen är av tekniskt slag. 

Bidrag till besiktning och annat underhåll än reparation

För sådan anordning eller inredning som är av tekniskt slag kan bidrag även beviljas för besiktning och annat underhåll än reparation. Enligt propositionen till lagen avses i första hand sådana anordningar och inredningar av tekniskt slag som kräver fortlöpande tillsyn och underhåll för att funktion och säkerhet ska tillgodoses (proposition 2017/18:80 sid. 77). Exempel på detta kan vara besiktning av hiss och lyftanordning (samma proposition sid. 43). 

Bidrag bara om åtgärden är nödvändig för att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden

Det framgår av lagens 11 § att bidrag för reparation, besiktning och annat underhåll än reparation bara lämnas om åtgärden är nödvändig för att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden.

Intyg som styrker behovet

Boverket har skrivit föreskrifter till lagen om bostadsanpassningsbidrag. De heter "Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag" men handlar även om reparationsbidrag och återställningsbidrag.

Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag - 9 §

Av 9 § föreskrifterna framgår att kommunen får begära att sökanden inkommer med intyg av sakkunnig som visar att sökta åtgärder är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Det gäller närmare bestämt om kommunen bedömer att sökandens behov har förändrats efter det att anordningen eller inredningen som reparationsbidragsansökan avser installerades eller efter det att anordningen eller inredningen senast var föremål för reparation, besiktning eller underhåll.

Exempel på lagtextens innebörd bidragsberättigande åtgärder

Beskrivning av när bidrag kan lämnas för reparationer med mera enligt lagens 11 §. Informationen framgår också av webbsidans text.
Bidrag till reparationer, besiktning och underhåll. Klicka på texten för att se den i ett större format. Illustration: Boverket/Altefur Development

Pröva i stället ansökan mot lagens 5 § i två fall

Av propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag framgår att kommunen i två situationer ska pröva en ansökan om reparationsbidrag utifrån lagens 5 §, som anger flera av villkoren för bostadsanpassningsbidrag, och alltså inte enligt den särskilda bestämmelsen i 11 § om bidrag till reparation med mera.

Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 5 §

Om anordningen ska bytas ut

Om det inte är möjligt eller kostnadseffektivt att reparera anordningen eller inredningen ska bidrag kunna lämnas för att byta ut den mot en ny. I så fall bör kommunen fatta ett nytt beslut efter en prövning av om förutsättningarna för bidrag enligt 5 § är uppfyllda. (Proposition 2017/18:80 sid. 77.)

Att kommunerna vid de tillfällen då kostnader för reparation överstiger kostnaden för inköp av ny anordning har möjlighet att på nytt pröva behovet av bostadsanpassningsåtgärden anses rimligt mot bakgrund av den tekniska utvecklingen. Kommunerna bör även ha möjlighet att undersöka om behovet kan täckas av en annan typ av bostadsanpassningsåtgärd eller av ett hjälpmedel. (Proposition 2017/18:80 sid. 43.)

I propositionen till lagen skriver regeringen vidare att det åligger kommunerna att skyndsamt säkerställa att den enskilde kan använda sin bostads funktioner på samma sätt som tidigare (proposition 2017/18:80 sid. 43).

Om någon annan än den som först beviljats bostadsanpassningsbidrag ansöker

Om bidrag till reparationskostnader söks av en annan person än den som ursprungligen beviljats bostadsanpassningsbidrag för åtgärden ska kommunen göra en ny prövning enligt 5 § (proposition 2017/18:80 sid. 77).

Först uttömma tillverkarens och säljarens ansvar

I propositionen till lagen framförs att i enlighet med nuvarande praxis ska bidrag inte beviljas för åtgärder som tillverkaren eller säljaren är ansvarig för enligt lag eller avtal (proposition 2017/18:80 sid. 77).

Referat om att uttömma garanti

Här följer ett referat där en kammarrätt kom fram till att något bidrag inte skulle beviljas för en ny spistimer eftersom sökanden inte hade utnyttjat garantin för den tidigare spistimern. Målet prövades utifrån 1992 års lag om bostadsanpassningsbidrag men är enligt Boverkets mening fortfarande relevant.

Rättsfall om att använda garanti

Sökanden beviljades bidrag för en spistimer och fick den installerad. Tre månader senare gick den sönder. Sökanden lät då installera en ny spistimer och ansökte om bidrag för denna.

Kommunen

Kommunen avslog ansökan med motiveringen att det företag som installerat den första spistimern skulle ha getts möjlighet att utföra en garantireparation enligt konsumenttjänstlagen (1985:716).

Förvaltningsrätten

Sökanden överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet.

Kammarrätten

Sökanden överklagade då till kammarrätten. I likhet med förvaltningsrätten ansåg kammarrätten att sökanden inte hade rätt till bidrag för att installera en ny spistimer. Detta eftersom hon i stället haft möjlighet att inom garantitiden låta installatören av den först monterade spistimern åtgärda felet på den. Kammarrätten avslog därför överklagandet.

Kammarrätten i Sundsvall, dom 2013-08-28, målnummer 2929-12.

Handläggningen

Regeringen anser att ett ansökningsförfarande kring reparationsbidrag är nödvändigt, eftersom ansvaret för att en anpassningsåtgärd får nödvändigt underhåll ligger hos den som äger anpassningsåtgärden (proposition 2017/18:80 sid. 43).

I "Relaterad information" finner du en länk till "Guide för handläggning". Boverket har skrivit handläggningsguiden med sikte på ärenden om bostadsanpassningsbidrag. Mycket av det som står där är dock relevant också för handläggning av ärenden om bidrag till reparationer, besiktning och annat underhåll än reparation.

 

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej