På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bidrag kan beviljas för vissa reparationer, besiktning och underhåll

Granskad: 

Bidrag kan lämnas för att reparera vissa anordningar och inredningar som installerats med bostadsanpassningsbidrag. Även besiktning och annat underhåll än reparation kan vara bidragsberättigande. Här kan du läsa om vilka krav som ska vara uppfyllda.

11 §
  Bidrag lämnas för att reparera sådan anordning eller inredning som har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag enligt denna lag eller motsvarande äldre bestämmelser om
   1. anordningen eller inredningen är av tekniskt slag, eller
   2. anordningen eller inredningen har utsatts för onormalt slitage på grund av funktionsnedsättningen.

I fråga om anordning eller inredning av tekniskt slag lämnas bidrag även för besiktning och annat underhåll än reparation.

Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden. Bidrag lämnas inte om anordningen eller inredningen har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag som en ägare av ett flerbostadshus har övertagit rätten till enligt 4 §. Bidrag lämnas inte heller om anordningen eller inredningen har installerats med stöd av äldre bestämmelser i sådan bostad som avses i 6 §.

Reparationsbidrag med mera bara om anordningen eller inredningen installerats med bostadsanpassningsbidrag 

Reparationsbidrag och bidrag till besiktning och annat underhåll än reparation enligt 11 § lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag kan bara bli aktuellt för sådan anordning och inredning som tidigare har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Antingen enligt den nuvarande lagen om bostadsanpassningsbidrag eller enligt äldre bestämmelser. 

Två typfall där reparationsbidrag kan bli aktuellt

I propositionen anförs att lagförslaget följer gällande praxis, att bidraget främst ska täcka kostnader som inte följer av normala driftskostnader för anordningen (proposition 2017/18:80 sid. 43).

Bidrag ska kunna lämnas för att reparera anordningar och inredningar som är av tekniskt slag eller som har utsatts för onormalt slitage på grund av funktionsnedsättningen.

Tekniskt slag

Till anordning eller inredning av tekniskt slag hör till exempel hissar, dörrautomatik, spisvakter, anordning för att göra inredning höj- och sänkbar, toalettstolar med spol- och torkfunktion eller anordning som kompletterar befintliga toalettstolar med dessa funktioner (proposition 2017/18:80 sid. 76-77). Det är fråga om tekniska anordningar eller inredningar som anses vara så komplicerade att underhåll och reparationer behöver skötas i särskild ordning (samma proposition sid. 43). 

Onormalt slitage på grund av funktionsnedsättningen

Reparationsbidrag enligt 11 § kan också lämnas för anordning och inredning som har utsatts för onormalt slitage på grund av funktionsnedsättning. Och det gäller oavsett om anordningen eller inredningen är av tekniskt slag. 

Bidrag till besiktning och annat underhåll än reparation

För sådan anordning eller inredning som är av tekniskt slag kan bidrag även beviljas för besiktning och annat underhåll än reparation. Enligt propositionen till lagen avses i första hand sådana anordningar och inredningar av tekniskt slag som kräver fortlöpande tillsyn och underhåll för att funktion och säkerhet ska tillgodoses (proposition 2017/18:80 sid. 77). Exempel på detta kan vara besiktning av hiss och lyftanordning (samma proposition sid. 43). 

Bidrag bara om åtgärden är nödvändig för att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden

Det framgår av lagens 11 § att bidrag för reparation, besiktning och annat underhåll än reparation bara lämnas om åtgärden är nödvändig för att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden.

Intyg som styrker behovet

Boverket har skrivit föreskrifter till lagen om bostadsanpassningsbidrag. De heter "Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag" men handlar även om reparationsbidrag med mera och återställningsbidrag.

9 §    Om kommunen bedömer att sökandens behov har förändrats sedan den anordning eller inredning som avses med ansökan installerades eller senast var föremål för reparation, besiktning eller underhåll får kommunen begära att sökanden inkommer med intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som visar att sökta åtgärder är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Av 9 § föreskrifterna framgår att kommunen får begära att sökanden inkommer med intyg av sakkunnig som visar att sökta åtgärder är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Det gäller närmare bestämt om kommunen bedömer att sökandens behov har förändrats efter det att anordningen eller inredningen som reparationsbidragsansökan avser installerades eller efter det att anordningen eller inredningen senast var föremål för reparation, besiktning eller underhåll.

Exempel på lagtextens innebörd bidragsberättigande åtgärder

Beskrivning av när bidrag kan lämnas för reparationer med mera enligt lagens 11 §. Informationen framgår också av webbsidans text.
Bidrag till reparationer, besiktning och underhåll. Klicka på texten för att se den i ett större format. Illustration: Boverket/Altefur Development

Bostadsrättsföreningar och hyresvärdar kan inte beviljas reparationsbidrag med mera

En bostadsrättsförening eller hyresvärd som har övertagit en sökandes rätt till bostadsanpassningsbidrag enligt lagens 4 § och utfört anpassningsåtgärder i anslutning till en lägenhet har inte rätt till bidrag för reparation, besiktning eller annat underhåll.

Inget bidrag till vissa särskilda boendeformer

Bidrag lämnas inte heller om anordningen eller inredningen har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag enligt tidigare bestämmelser i en sådan bostad som avses i 6 § lagen om bostadsanpassningsbidrag.

6 §
  Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte för åtgärder i sådana bostäder som avses i 5 kap. 5 § andra stycket och 7 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) och i 9 § 8 och 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Pröva i stället ansökan mot lagens 5 § 

Två situationer som pekas ut i propositionen där ansökan om reparationsbidrag i stället ska prövas mot lagens 5 §

Enligt propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag ska kommunen i två situationer pröva en ansökan om reparationsbidrag utifrån lagens 5 § (som anger flera av villkoren för bostadsanpassningsbidrag) och alltså inte enligt den särskilda bestämmelsen i 11 § om bidrag till reparation med mera.

5 §
  Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till en bostad.

Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden. Bidrag lämnas inte om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel som erbjuds av regionen eller kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30). Lag (2019:983) .

Om anordningen ska bytas ut

Den ena situationen där kommunen ska pröva en ansökan om reparationsbidrag utifrån lagens 5 § i stället för lagens 11 §  är om det inte är möjligt eller kostnadseffektivt att reparera anordningen eller inredningen och denna därför bör bytas ut. 

Det framgår av propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag att bidrag ska kunna lämnas för att byta ut anordningen eller inredningen mot en ny om det inte är möjligt eller kostnadseffektivt att reparera anordningen. Kommunen bör då, enligt propositionen, fatta ett nytt beslut efter en prövning av om förutsättningarna för bidrag enligt 5 § är uppfyllda. (Proposition 2017/18:80 sid. 77.)

Att kommunerna vid de tillfällen då kostnader för reparation överstiger kostnaden för inköp av ny anordning har möjlighet att på nytt pröva behovet av bostadsanpassningsåtgärden anses rimligt, menar regeringen, mot bakgrund av den tekniska utvecklingen. Kommunerna bör även ha möjlighet att undersöka om behovet kan täckas av en annan typ av bostadsanpassningsåtgärd eller av ett hjälpmedel. (Proposition 2017/18:80 sid. 43.)

I propositionen till lagen skriver regeringen vidare att det åligger kommunerna att skyndsamt säkerställa att den enskilde kan använda sin bostads funktioner på samma sätt som tidigare (proposition 2017/18:80 sid. 43).

Om någon annan än den som först beviljats bostadsanpassningsbidrag ansöker

Den andra situationen där kommunen ska pröva ansökan inte gentemot 11 § utan enligt 5 § lagen om bostadsanpassningsbidrag är om bidrag söks av någon annan än den som ursprungligen beviljats bostadsanpassningsbidrag för åtgärden. Det framgår av propositionen att kommunen då ska göra en ny prövning enligt 5 § lagen om bostadsanpassningsbidrag (proposition 2017/18:80 sid. 77).

Om anordningen eller inredningen inte har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag

Om en ansökan avser bidrag för att reparera en anordning eller inredning som inte har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan något bidrag enligt 11 § lagen om bostadsanpassningsbidrag inte beviljas. Det framgår av lagtexten i 11 § att bidrag enligt den bestämmelsen bara lämnas för sådan anordning eller inredning som har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Observera dock att i vissa fall kan i stället bostadsanpassningsbidrag enligt 5 § bli aktuellt, närmare bestämt om  bostaden har utsatts för onormalt slitage på grund av funktionsnedsättningen.

I "Relaterad information" finner du en länk till artikeln "Inget bidrag för att åtgärda eftersatt underhåll". Där omnämns en kammarrättsdom där domstolen kom fram till att sökanden, som bland annat var utvecklingsstörd och hade ett självskadande beteende, borde beviljas bostadsanpassningsbidrag för att reparera golvmatta i vardagsrummet och badrummet. Åtgärderna kunde enligt domstolens mening anses nödvändiga till följd av sökandens funktionsnedsättning. (Kammarrätten i Sundsvall, dom 1996-09-09, målnummer 4001-95.)

Först uttömma tillverkarens och säljarens ansvar

I propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag framförs att i enlighet med nuvarande praxis ska bidrag inte beviljas för åtgärder som tillverkaren eller säljaren är ansvarig för enligt lag eller avtal (proposition 2017/18:80 sid. 77).

Referat om att uttömma garanti

Här följer ett referat där en kammarrätt kom fram till att något bidrag inte skulle beviljas för en ny spistimer, eftersom sökanden inte hade utnyttjat garantin för den tidigare spistimern. Målet prövades utifrån 1992 års lag om bostadsanpassningsbidrag, men är enligt Boverkets mening fortfarande relevant.

Rättsfall om att använda garanti

Sökanden beviljades bidrag för en spistimer och fick den installerad. Tre månader senare gick den sönder. Sökanden lät då installera en ny spistimer och ansökte om bidrag för denna.

Kommunen

Kommunen avslog ansökan med motiveringen att det företag som installerat den första spistimern skulle ha getts möjlighet att utföra en garantireparation enligt konsumenttjänstlagen (1985:716).

Förvaltningsrätten

Sökanden överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet.

Kammarrätten

Sökanden överklagade då till kammarrätten. I likhet med förvaltningsrätten ansåg kammarrätten att sökanden inte hade rätt till bidrag för att installera en ny spistimer. Detta eftersom hon i stället haft möjlighet att inom garantitiden låta installatören av den först monterade spistimern åtgärda felet på den. Kammarrätten avslog därför överklagandet.

Kammarrätten i Sundsvall, dom 2013-08-28, målnummer 2929-12.

Handläggningen

Regeringen anser att ett ansökningsförfarande kring reparationsbidrag är nödvändigt. Detta eftersom ansvaret för att en anpassningsåtgärd får nödvändigt underhåll ligger hos den som äger anpassningsåtgärden. (Proposition 2017/18:80 sid. 43.)

I "Relaterad information" finner du en länk till "Guide för handläggning". Boverket har skrivit handläggningsguiden i första hand med tanke på handläggningen av ärenden om bostadsanpassningsbidrag. Mycket av det som står där är dock relevant också för handläggningen av ärenden om bidrag till reparationer, besiktning och annat underhåll än reparation.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen