På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bra beslutsunderlag

Granskad: 

Under denna huvudingång beskriver vi vilka underlag och analyser som kan ligga till grund för riktlinjerna för bostadsförsörjningen. Vi ger också förslag på olika verktyg och metoder som kan användas i arbetet.

Bra beslutsunderlag är avgörande för kvaliteten i planeringen. Att följa och analysera hur befolkningen förändras över tid är viktigt, men det handlar också om att inventera det nuvarande bostadsbeståndet och skaffa sig en bild av hur olika hushåll bor i dag.

Huvudingången Underlag innehåller en översikt över och exempel på hur en kommun kan arbeta med statistik för att få fram bra beslutsunderlag och därmed få en säkrare grund att stå på i planeringen. Det ska inte ses som en fullständig översikt över statistiska metoder och tillvägagångssätt eller den information som finns att tillgå utan snarare ett urval exempel på hur ni kan gå tillväga.

Att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen handlar om att analysera och bedöma vilka förändringar som behövs i bostadsbeståndet till följd av hur kraven och önskemålen från både den nuvarande och den framtida befolkningen kommer att utvecklas.

På sidan Processen, se länk i "Relaterad information", har vi i en modell beskrivit de olika stegen i arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Riktlinjerna ska enligt bostadsförsörjningslagen grundas på en analys av:

  • kommunens demografiska utveckling
  • efterfrågan på bostäder
  • bostadsbehovet för särskilda grupper
  • marknadsförutsättningarna.

2 §
  Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter:
   1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
   2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
   3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. Lag (2013:866) .

Ofta finns det redan mycket kunskap i kommunens olika förvaltningar som man kan sammanställa och utgå ifrån. Det kan till exempel redan finnas en befolkningsprognos tillgänglig i kommunen. Inom barn- och utbildningsförvaltningarna används ofta befolkningsprognoser vid dimensionering av verksamheten. Underlaget för bostadsförsörjningen kan i sin tur även användas i andra sammanhang.

Bostadsmarknadsenkäten (BME) kan vara ett stöd i ert arbete med att ta fram underlag för kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen, där enkätsvaren kan bidra till att ge en bild av behoven på den lokala bostadsmarknaden.

Hur ska informationen presenteras?

När ni tar fram beslutsunderlag är det alltid bra att tänka igenom vad informationen ska användas till:

  • Vilken målgrupp har ni och på vilket sätt ska informationen presenteras?
  • Är den i första hand avsedd för era egna analyser?
  • Ska materialet presenteras vid ett informellt möte eller inför en stor åhörarskara?
  • Ska det läggas ut på kommunens webbplats eller publiceras i tryckt form?

Allt detta påverkar utformningen av materialet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen