Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Statistik som planeringsunderlag

Granskad:

Det finns flera olika källor och metoder som kan användas för att få fram statistiskt underlag om trygghet vid planering. Brottsförebyggande rådet (Brå) är ansvarig för Sveriges officiella kriminalstatistik. Brå ansvarar också för statistik om brott som bygger på insamling och analys av andra uppgifter, bland annat den Nationella trygghetsundersökningen (NTU).

En av de mesta använda källorna för information om brottsligheten i Sverige är den officiella kriminalstatistiken. Den belyser brottsligheten utifrån de brott som anmäls till och handläggs av polis, tull, åklagare, domstol och kriminalvård. Statistiken bygger på de uppgifter som dessa myndigheter registrerar i sina administrativa system, i samband med utredningen av en misstänkt brottslig händelse, lagföring av en person som befunnits skyldig till brott och verkställande av en utdömd påföljd. De brott som aldrig anmäls kommer därför inte med i statistiken. Statistiken publiceras årligen, förutom statistiken över anmälda brott som publiceras varje månad. Statistiken redovisas för hela landet och efter det område där det anmälda brottet har handlagts samt efter den kommun där brottet har begåtts.

Statistik över anmälda brott grundar sig på de uppgifter som polis och åklagare registrerar i sina ärendehanteringssystem. När ett brott kommer till polisens kännedom upprättas en brottsanmälan som läggs in i ärendesystemet. Uppgifterna samlas in centralt hos polisen och levereras sedan till Brå. Brå granskar och bearbetar uppgifterna innan de sammanställs till statistik.

Statistiken över anmälda brott redovisas för hela landet samt det område där brotten handlagts. Polisen är indelad i sju polisregioner och har sedan 2015 redovisats per region istället för län. Statistiken redovisas även efter den kommun eller respektive den stadsdel i storstadskommunerna där brottet har begåtts.

Brå presenterar årligen resultat kring frågeställningar som trygghet, brott, förtroende för och kontakter med rättsväsendet, både på nationell och på regional nivå. Även polisen genomför trygghetsmätningar, vilka ger bra planeringsunderlag. Siffror säger dock inte allt. I planerings-sammanhang är det viktigt att tydliggöra att statistiken förklarar dagens situation och de erfarenheter som kvinnor, män, flickor och pojkar bär med sig. Det är inte de framtida behoven och strukturerna som statistiken gör synlig, utan de rådande strukturella problemen. I planeringen behöver hänsyn tas både till dagens situation och till framtiden.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen