Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Gestaltad livsmiljö – politik för arkitektur, form och design

Granskad:

Propositionen ”Politik för gestaltad livsmiljö” presenterades av regeringen 2018. Där konstateras det att arkitektur, form och design har avgörande betydelse i samhällsbygget, eftersom den gestaltade livsmiljön påverkar alla människor i deras vardag. Kulturmiljö och dess betydelse lyfts tydligt fram i propositionen.

Sveriges nuvarande arkitektur-, form- och designpolitik presenterades gemensamt av kultur-, miljö- och bostadsministrarna i februari 2018. Därefter godkändes målet för politiken i bred majoritet av riksdagen. Politiken och dess mål beskrivs i propositionen ”Politik för gestaltad livsmiljö” (Prop. 2017/18:110). Målet är styrande för statliga aktörer och vägledande för kommuner och regioner.

Begreppet gestaltad livsmiljö - kärnan i politiken - är såväl ett synsätt som den fysiska miljön i sig. Begreppet utgår från en helhetssyn på formandet av våra livsmiljöer, där arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö är ett sammanhållet område med människan som utgångspunkt. Utveckling och förvaltning av livsmiljön ska ske med hänsyn till människans möjligheter, behov och önskemål – i dag och i framtiden. Politikens övergripande mål är att stärka frågornas genomslag i samhället och därmed bidra till en långsiktigt hållbar och väl gestaltad livsmiljö.

Kulturmiljös betydelse lyfts tydligt fram i propositionen. Det understryks att gestaltningen av den befintliga livsmiljön och förvaltningen av de kulturvärden som finns där är en lika viktig uppgift som skapandet av nya miljöer. Utformningen av våra livsmiljöer ska ske med hänsyn till historiska sammanhang och sociala värden, men utvecklas i takt med samtidens behov. Hela processen påverkas: från översiktlig planering till genomförande och förvaltning. Propositionen trycker på att den gestaltade livsmiljön berör många politikområden och att samverkan och samarbete därför är centralt.

Att gestalta en hållbar livsmiljö handlar om att organisera komplexa och ibland motstridiga intressen till en helhet. Det finns enligt regeringen fyra aktörer som är extra viktiga i arbetet att skapa den helhetssyn som behövs för ett framgångsrikt arbete: Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd. Detta eftersom myndigheternas verksamhetsområden tillsammans fångar gestaltad livsmiljös grundläggande byggstenar: arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö.

Under ”Relaterad information” kan du läsa mer om politikområdet och om Boverkets arbete kopplat dit. Under ”Relaterad information” kan du också ta del av propositionen ”Politik för gestaltad livsmiljö”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen