Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Möjligheter till anpassningar och avsteg för avsett ändamål och tillgänglighet

Granskad:

Nedan hittar du en sammanfattning av de möjligheter till anpassningar och avsteg som Boverket bedömt lämpliga att göra med avseende på lämplighet för avsedd användning och tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga och som återfinns i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga anläggningsboenden, ATA.

Lämplighet för avsedd användning

Reglerna för bostadsutformning i BBR 3:2 gäller inte för tillfälliga anläggningsboenden eftersom de inte är bostäder i BBR:s mening. Stöd för tolkning av vad som kan anses vara lämpligt för tillfälliga anläggningsboenden kan istället sökas i vägledningsdokument utgivna av andra myndigheter.

Tillgänglighet och användbarhet

Kraven på tillgänglighet och användbarhet på tomter  ingår inte i de regler som får undantas och gäller utan anpassningar och avsteg.

3:12 Tillgänglighet och användbarhet på tomter 3:121 Tillämpningsområde Allmänt råd Av 8 kap. 9 § PBL följer att reglerna gäller för en obebyggd tomt som ska bebyggas om det inte är orimligt med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt.

De särskilda reglerna om tillgänglighet och användbarhet i bostäder är inte tillämpliga för tillfälliga anläggningsboenden. Detsamma gäller reglerna för publika lokaler.

Inget hisskrav

Ett tillfälligt anläggningsboende behöva inte vara försett med hiss.

I regeringens promemoria står det att "Behovet av hissar i ett tillfälligt anläggningsboende kan dessutom begränsas genom att Migrationsverket har möjlighet att anvisa asylsökande med nedsatt rörelseförmåga till ett boende som är anpassat efter individens förutsättningar".

Möjligheter till anpassningar och avsteg

Anläggningsboenden behöver inte vara försedda med hiss. Det är därför rimligt att de tillgänglighetsanpassningar som görs i första hand koncentreras till entréplanet.

2 §    För andra plan än entréplanet får anpassningar och avsteg göras från kraven på tillgängliga och användbara entré- och kommunikationsutrymmen i avsnitt 3:142 BBR och på fasta och jämna gångytor i entré- och kommunikationsutrymmen i avsnitt 3:1421 BBR.

Anläggningsboendet bör då planeras så att utrymmen som kök och förråd för mat, linne m.m. förläggs i markplan för att undvika bärande i trappor. I de plan som avses vara tillgängliga kan en inomhusrullstol vara dimensionerande.

1 §    Måtten för en manuell eller liten eldriven rullstol för inomhusanvändning (inomhusrullstol) får vara dimensionerande på entréplan och övriga plan som avses vara tillgängliga.

Koppling till säkerhet vid användning

De anpassade kraven får inte medföra en oacceptabel risk för människors hälsa och säkerhet.

Vissa av tillgänglighetskraven har koppling till säkerheten, exempelvis regler om utformning av ramper. Avsteg från krav på avåkningsskydd och rätt lutning av ramper kan medföra säkerhetsrisker. Om ramper för rullstol finns ska de därför uppfylla de krav som finns i BBR.

Särskild hänsyn bör även tas till säkerhetsrisker för personer med nedsatt orienteringsförmåga vad det gäller kontraster, belysning m.m. Kostnadsbesparingen av att göra avsteg från tillgänglighetskraven vad det gäller t.ex. orienterbarhet i byggnader är liten. Avsteg från dessa krav får därför inte ske. 

3 §    Anpassningar och avsteg får inte göras från kraven på utformning av ramper i avsnitt 3:1422 BBR, kontraster och markeringar i avsnitt 3:1423 BBR och på belysning för orientering i byggnader i avsnitt 3:1424 BBR.

Mer information

I relaterad information kan du ta del av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga anläggningsboenden, ATA - BFS 2016:5.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen