Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bättre ljudklass än BBR

Granskad:

Boverkets byggregler, BBR, preciserar en miniminivå för de grundläggande kraven på skydd mot buller som finns i plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Det är dock inget som hindrar att bygga med en bättre ljudklass än BBR. Två svenska standarder vägleder om ljudklasser, SS 25267 om bostäder och SS 25268 om lokaler.

Standarder för ljudklassning

SS 25267 för bostäder innehåller vägledning om vilka värden som ska uppnås för att uppfylla ljudklass A, B, C och D.

  • Ljudklass A och B innebär en bättre ljudklass än BBR.
  • Samhällets krav för skydd mot buller i nya bostäder preciseras i allmänna råd i BBR. Ljudklass C innebär enligt SS 25267 för bostäder att uppfylla de allmänna råden i BBR och Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus FoHMFS 2014:13.
  • Ljudklass D är en kravnivå som är lägre än vad som enligt BBR gäller för nya byggnader. Vid ändring av byggnader kan det finnas skäl att anpassa den kravnivå som gäller för nya byggnader, till exempel för att tillgodose varsamhetskravet eller förvanskningsförbudet. Ljudklass D kan då utgöra en vägledning till vilka nivåer som kan vara rimliga.

Standarden för lokaler, SS 25268, som tidigare angav ljudklasser på samma sätt som standarden för bostäder, reviderades år 2023 och anger i senaste utgåvan två ljudklasser: grundläggande krav och utökade krav. Ljudklass C som BBR hänvisar till innebär att uppfylla grundläggande krav i den reviderade SS 25268.

Läs mer om SIS och standarder i Relaterad information.

Ljudklassning för bostäder

BBR anger samhällets minimikrav vid nyuppförande av bostadsbyggnader. Vilken nivå som bör uppnås preciseras i allmänna råd i BBR. En byggherre kan välja att bygga bättre än dessa minimikrav och då till exempel välja ljudklass A eller B enligt SS 25267. Att de högre kraven uppfylls omfattas dock inte av byggnadsnämndens tillsyn, det får i stället regleras genom ett civilrättsligt avtal mellan byggherre och entreprenör. Byggherren får i så fall själv kontrollera att det avtalade högre ljudkravet uppfylls.

 

7:21 Bostäder

Byggnader som innehåller bostäder, deras installationer och hissar ska utformas så att ljud från dessa och från angränsande utrymmen likväl som ljud utifrån dämpas. Detta ska ske i den omfattning som den avsedda användningen kräver och så att de som vistas i byggnaden inte besväras av ljudet.

De installationer som brukaren själv råder över och som inte påverkar ljudnivåer i någon annan bostad i samma byggnad, omfattas dock inte av ljudkraven.

Om bullrande verksamhet gränsar till bostäder, ska särskilt ljudisolerande åtgärder vidtas. (BFS 2013:14).

Allmänt råd Föreskriftens andra stycke kan exempelvis omfatta ljud från diskmaskin och köksfläkt vid forcering. Däremot omfattas inte ljud från installationer som behöver vara i funktion kontinuerligt, som exempelvis ljud från ventilationens grundflöde och ljud från värmepump. Kraven i avsnitten 7:1 och 7:21 är normalt uppfyllda om följande allmänna råd för bostäder uppnås. (BFS 2014:3).
Tabell 7:21a Lägsta ljudnivåskillnad respektive högsta stegljudsnivå i bostäder när särskilt ljudisolerande åtgärder inte behöver vidtas.

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Särskilt ljudisolerande åtgärder kan behöva vidtas när bostad gränsar till bullrande verksamhet, exempelvis tvättstuga eller träningslokal. Lågfrekvent buller från kompressorer och fläktar fordrar normalt särskilda åtgärder för att isolera mot stomljud och luftburet ljud. (BFS 2013:14).
Tabell 7:21b Högsta sammantagna ljudnivå i bostäder från installationer och hissar.

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Ljudnivåer från angränsande verksamheter, exempelvis restauranger, butiker och träningslokaler, avseende ljud med impulser, toner eller lågfrekvent ljud, bör i utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro inte överstiga LpAeq,nT = 25 dB. Ljudisolering kan dimensioneras genom beräkning enligt SS-EN 12354, med hänsyn till ljudnivåer i de aktuella verksamheterna. (BFS 2013:14).
Tabell 7:21c Dimensionering av byggnadens ljudisolering mot yttre ljudkällor.

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Tabell 7:21d Längsta efterklangstid i flerbostadshus.

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Om bättre ljudförhållanden önskas än vad som anges i ovanstående tabeller kan ljudklass A eller B väljas enligt SS 25267 för bostäder. (BFS 2013:14).

Ljudklassning för lokaler

När det gäller lokaler hänvisar BBR till SS 25268, ljudklass C, som minimikrav för de lokaler som omfattas av bullerkrav. De lokaler som omfattas är vårdlokaler, förskolor, fritidshem, undervisningsrum i skolor samt rum i arbetslokaler avsedda för kontorsarbete, samtal eller dylikt. Hotell och restaurang ryms även inom standardens tillämpningsområde men omfattas inte av bullerkraven i BBR.

Standarden SS 25268 reviderades år 2023 och ljudklasserna är inte längre indelade i klass A, B, C och D som den tidigare standarden, utan anger två nivåer: grundläggande krav och utökade krav. Den tidigare ljudklass C, som BBR hänvisar till, motsvaras av den reviderade standardens grundläggande krav. BBR kommer att ersättas av omarbetade byggregler och kommer därför inte att uppdateras.

Så länge nuvarande BBR finns kvar ska alltså ljudklass C tolkas som grundläggande krav i SS 25268. Avgränsningen av lokaler enligt BBR förändras inte.

Använd senaste utgåvan

BBR anger inte en viss daterad version av SS 25268. När BBR inte anger en viss daterad version av standarder är det praxis att använda senaste utgåvan. Vilken version av standarden som ska användas i det specifika projektet får dock beslutas i varje enskilt fall. Normalt byter man inte till en ny standard för redan påbörjade projekt.

Även när det gäller lokaler kan byggherren välja att bygga bättre än minimikraven enligt BBR och kan då välja att projektera enligt standardens utökade krav. Detta får då regleras i ett civilrättsligt avtal mellan byggherre och entreprenör. Efterlevnaden av det utökade kravet omfattas dock inte av byggnadsnämndens tillsyn utan byggherren får själv kontrollera att det avtalade ljudkravet uppfylls.

7:22 Lokaler

Byggnader som innehåller lokaler, deras installationer och hissar ska utformas så att ljud från dessa och från angränsande utrymmen likväl som ljud utifrån dämpas. Detta ska ske i den omfattning som den avsedda användningen kräver och så att de som vistas i byggnaden inte besväras av ljudet.

De installationer som brukaren själv råder över och som inte påverkar ljudnivåer i någon annan lokal i samma byggnad, omfattas dock inte av ljudkraven.

I lokaler ska efterklangstiden väljas efter vad ändamålet med utrymmet kräver. (BFS 2013:14).

Allmänt råd Kraven i avsnitten 7:1 och 7:22 är uppfyllda om de byggnadsrelaterade kraven i ljudklass C enligt SS 25268 för respektive lokaltyp uppnås. Om bättre ljudförhållanden önskas kan ljudklass A eller B väljas enligt SS 25268 för lokaler. (BFS 2013:14).
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen