På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ansvar och regler

Granskad:

Det är kommunen som har ansvar för att ordna den allmänna vattenförsörjningen. Med stöd av regler och genom planering på olika nivåer finns redskap att både långsiktigt skydda dricksvattenförekomster och att skapa en grund för ansvarsfull användning.

Vattenförsörjning

Det är kommunen som ansvarar för att ordna allmän vattenförsörjning. Allmän vattenförsörjning kallas ofta kommunal vattenförsörjning. Huvuddelen av Sveriges befolkning har kommunal vattenförsörjning. Det finns även enskild vattenförsörjning, som innebär att dricksvattnet hämtas från egen brunn eller eget vattenuttag från en sjö eller vattendrag. Det kan även vara en gemensamhetsanläggning som ordnar dricksvattenförsörjningen för ett område från en gemensam vattentäkt. I Sverige är drygt en miljon permanentboende och ungefär lika många fritidsboende beroende av enskild vattenförsörjning.

Kommunens skyldighet att ordna vattenförsörjning

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, är kommunen skyldig att ordna allmän vattenförsörjning. Kommunen ska bestämma det verksamhetsområde inom vilket dricksvattenförsörjning behöver ordnas och se till att behovet tillgodoses genom en allmän vatten- och avloppsanläggning, VA-anläggning. Kravet kan inträda exempelvis om det uppstår problem med vattentillgång eller vattenkvalitet i ett område med bostäder som har enskild vattenförsörjning.

6 §
  Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen
   1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
   2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-
anläggning.

Lagstiftning på flera olika nivåer

Även om ansvaret för den allmänna dricksvattenförsörjningen ligger på kommunen finns det regler på flera nivåer som ger förutsättningar för dricksvattnet. Den nationella och regionala nivån ger förutsättningar för den kommunala fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen, som är ett av de viktigaste verktygen för att säkra en hållbar dricksvattenförsörjning. Det finns även annan tillämplig lagstiftning, som exempelvis miljöbalken, som har betydelse för hanteringen av vattenförsörjning vid planläggning.

Nationell och regional nivå ger förutsättningar

Den nationella och regionala nivån ger grundläggande förutsättningar för den kommunala planeringen av vattenförsörjningen. Det handlar exempelvis om riksintressen, regionplaner och regionala vattenförsörjningsplaner.

Här kan du läsa mer om nationellt och regionalt ansvar kopplat till vattenförsörjning

Kommunal fysisk planering

Den kommunala fysiska planeringen har en viktig roll när det gäller att skapa en hållbar dricksvattenförsörjning. Med hjälp av planering på olika nivåer finns redskap att både långsiktigt skydda dricksvattenförekomster och att skapa en grund för ansvarsfull användning. Översikts- och detaljplanering utgår främst från regler i plan- och bygglagen.

Här kan du läsa mer om kommunal planering kopplat till vattenförsörjning

Annan tillämplig lagstiftning

Utöver regler i plan- och bygglagstiftningen finns det flera andra lagar som reglerar frågor kopplat till dricksvattenförsörjning. Det gäller exempelvis tillståndskrav för vattenuttag och beslut om vattenskyddsområde enligt miljöbalken.

Här kan du läsa mer om övriga regler kopplat till vattenförsörjning

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen