Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Anta planeringsstrategin

Granskad:

Kommunfullmäktige ska anta en planeringsstrategi senast 24 månader efter ordinarie val. Planeringsstrategin ska finnas tillgänglig på kommunens webbplats och skickas tillsammans med protokollsutdraget med beslutet till vissa aktörer.

Kommunen beslutar

Planeringsstrategin är ett politiskt strategiskt dokument som ska antas av kommunfullmäktige. Kommunen beslutar själv om den strategiska inriktningen av översiktsplaneringen. Den ska antas under de två första åren efter ordinarie val.

23 §
  Kommunfullmäktige ska anta en planeringsstrategi senast
24 månader efter ett ordinarie val. I strategin ska fullmäktige
   1. ta ställning till dels ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet, dels kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen, och
   2. bedöma i vilken utsträckning planen är aktuell i förhållande till kraven i 3 §, 4 § andra stycket 1 och 2 samt
5 §.

En planeringsstrategi kan ändras fram till nästa ordinarie val.

Kraven i första stycket gäller dock inte om fullmäktige i stället antar en ny översiktsplan inom den tid som anges där. Lag (2020:76) .

Skicka beslutet och hålla planeringsstrategin tillgänglig

När kommunfullmäktige har antagit planeringsstrategin ska beslutet tillkännages på kommunens anslagstavla. Inom två veckor efter att beslutet har tillkännagetts ska kommunen skicka planeringsstrategin och ett protokollsutdrag med beslutet till Boverket, länsstyrelsen, regionen och de kommuner som berörs.

Kommunens ställningstaganden i planeringsstrategin kan vara av intresse för fler än dem som planeringsstrategin ska skickas till. Det kan vara kommunens medlemmar eller de som ska tillämpa översiktsplanen. Planeringsstrategin ska därför finnas tillgänglig på kommunens webbplats.

24 §
  När kommunfullmäktige har antagit eller ändrat planeringsstrategin ska kommunen inom två veckor från det att beslutet har tillkännagetts
   1. skicka strategin och ett protokollsutdrag med beslutet till Boverket, länsstyrelsen, regionen och de kommuner som berörs, och
   2. hålla strategin tillgänglig på kommunens webbplats, tills en ny strategi antas. Lag (2020:76) .

Beslut om att anta en planeringsstrategi kan överklagas

Kommunfullmäktiges beslut om att anta en planeringsstrategi kan överklagas på samma sätt, av samma personer och under samma förutsättningar som beslut om översiktsplan. Det är enbart på formella grunder en planeringsstrategi kan överklagas, det vill säga att den inte har tagits fram på ett lagenligt sätt. Till exempel att planeringsstrategin inte beslutats av kommunfullmäktige. En planeringsstrategi kan inte, precis som för översiktsplanen, överklagas med dess innehåll som grund.

När tiden för överklagande löpt ut utan att någon har överklagat, eller när eventuella överklaganden har prövats slutgiltigt och avslagits, vinner planeringsstrategin laga kraft.

1 §
  Följande beslut enligt denna lag får överklagas i den ordning som gäller för laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725):
   1. kommunfullmäktiges beslut om översiktsplan,
   2. kommunfullmäktiges beslut om planeringsstrategi för översiktsplanering,
   3. kommunfullmäktiges beslut om uppdrag åt byggnadsnämnden att anta, ändra eller upphäva detaljplaner eller områdesbestämmelser,
   4. kommunfullmäktiges beslut om uppdrag åt byggnadsnämnden att fatta beslut om skyldighet för fastighetsägare att betala kostnader för gator och andra allmänna platser eller att fatta beslut om villkoren för sådan betalning,
   5. kommunfullmäktiges eller byggnadsnämndens beslut att inte anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser,
   6. kommunfullmäktiges eller byggnadsnämndens beslut om grunderna för skyldighet att betala kostnader för gator och andra allmänna platser och om generella villkor för sådan betalning,
   7. kommunfullmäktiges beslut om taxa i ärenden hos byggnadsnämnden,
   8. kommunens beslut om riktlinjer för exploateringsavtal,
   9. regionfullmäktiges beslut om regionplan, och
   10. regionfullmäktiges beslut om aktualitetsprövning av regionplan. Lag (2020:76) .

Anta översiktsplanen

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen