Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Miljödata

Granskad:
Moln med orden specifika data, datakvalitet, databas och generiska data.
Illustration: Boverket/Infab

Vilka krav som ställs på datakvalitet för en livscykelanalys (LCA) beror på vad den ska användas till. Ju mer specifika data som du har om byggprodukterna desto bättre kan resultaten spegla byggnadens faktiska miljöpåverkan. I vissa fall kan det dock vara mer lämpligt om du använder genomsnittliga data (generisk data), eftersom det kräver mindre arbetsinsats. Här kan du läsa mer om vilken data som finns och när du ska använda den.

Specifika eller generiska data

Utvinning och förädling av råvaror samt tillverkning av byggprodukter sker i många steg före den färdiga byggnaden. I de flesta fall skulle det ta orimligt mycket tid att själv samla in specifika data för samtliga dessa steg. Därför finns det redan framtagen miljödata som du kan använda. I ett tidigt skede vet du kanske inte vilka produkter som faktiskt ska byggas in. Då är det bästa valet att använda så kallade generiska data för livscykelanalysen (genomsnittsdata) som är representativa för byggprodukter som används på den svenska marknaden.

I ett senare skede när du vet vilka produkter du kommer att använda kan den generiska datan bytas ut mot produktspecifik miljödata när sådan finns, främst genom miljövarudeklarationer (EPD). Om det saknas produktspecifika miljödata kan du använda generiska data hela vägen. Läs mer om det internationella EPD-systemet som är ett är ett globalt system för miljödeklarationer i "Relaterad information".

Databaser med generiska data

Det finns flera databaser med inventeringsdata från tidigare livscykelanalyser. Många av dessa databaser används globalt och har tagits fram för att användas tillsammans med specifika LCA-verktyg och är endast tillgängliga tillsammans med licensen för verktyget. Andra databaser, exempelvis Impact, Ecoinvent, och ELCD är däremot fristående och kan kopplas till olika typer av LCA-mjukvaror.

Det finns även sektorsanpassade databaser, till exempel tyska Ökobaudat som är öppet tillgänglig. Se länk till Ökobaudat i "Relaterad information".

Svenska databaser är IVL:s Miljödatabas bygg som är delvis fritt tillgänglig i LCA-­verktyget Byggsektorns miljöberäkningsverktyg (BM 1.0). Hela databasen kan användas genom licens för verktyget Anavitor. Även Trafikverkets verktyg Klimatkalkyl innehåller en öppen nationellt, sektorsanpassad databas med LCA-data för klimatpåverkan för olika anläggningsprodukter.

Miljövarudeklarationer med specifik data

Miljövarudeklarationer (EPD) är ett bra sätt att få tillgång till produktspecifika data. Det innebär att miljöinformationen baseras på en gemensam LCA-metodik och har granskats av en tredje part och registrerats av en programoperatör. Det innebär att informationen är tillförlitlig, att data har en hög trovärdighet och god kvalitet. För mer information om EPD, se sidan  "Miljövarudeklaration för byggprodukter (EPD)".

Tänk på att miljöpåverkan kan skilja sig åt för byggprodukter av samma typ eftersom de kan vara tillverkade på olika sätt och i olika länder.

Figuren nedan visar hur två byggprodukter kan jämföras mot varandra för olika miljöpåverkanskategorier. Kom ihåg att varje kategori mäts utifrån sin egen skala; det går alltså inte att addera dem till varandra. Vilken produkt som är bättre eller sämre beror på vilken miljöpåverkanskategori du vill prioritera.

Jämförelse av två olika byggprodukter

Exempel på jämförelse av LCA­-resultaten av två byggprodukter utifrån ett antal miljöpåverkanskategorier under hela deras livscykel (Skede A till C). Illustration: Boverket/Infab

Byggvarudeklaration

I Sverige finns en frivillig branschgemensam standard för att beskriva miljöpåverkan från produkter i så kallade byggvarudeklarationer (BVD). Dessa finns numera i en elektronisk version – eBVD 2015. BVD granskas inte av tredje part.

Vissa uppgifter om en produkts miljöpåverkan redovisas i produktdatabaser som Byggvarubedömningen och Sundahus. Dessa uppgifter baseras ofta på byggvarudeklarationer men i dagsläget går det inte att inhämta LCA-­data direkt från byggvarudeklarationerna.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen