Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Typgodkännande

Granskad:

Typgodkännande är ett nationellt system för att bedöma och verifiera byggprodukters överensstämmelse med krav i svenska byggregler. Typgodkännande får bara utfärdas om produkten inte omfattas av en harmoniserad standard eller av en ETA, europeisk teknisk bedömning, utfärdad för produkten. I Sverige finns det inga krav på obligatoriskt typgodkännande av byggprodukter.

Typgodkännandets innebörd

Typgodkända byggprodukter har bedömda egenskaper i de delar som anges i typgodkännandet. Byggprodukten är alltså bedömd i de avseenden som uttryckligen anges i typgodkännandet genom referenser till avsnitt i BBR eller paragrafer i EKS. Användaren får vara uppmärksam på det och läsa typgodkännandets omfattning noga.

9 §
  Av ett beslut om typgodkännande enligt 8 kap. 22 § plan-
och bygglagen (2010:900) ska det framgå i vilka avseenden och under vilka förutsättningar materialet, konstruktionen eller anordningen uppfyller kraven i 8 kap. 4 § samma lag och anslutande föreskrifter.

Typgodkännandet ska vara tidsbegränsat. Det får förenas med villkor om tillverkningskontroll.

En bedömning mot svenska krav

I varje land gäller nationella byggregler. Ett typgodkännande är en bedömning mot de svenska nationella reglerna i BBR eller i EKS och innebär inte per automatik att produkten uppfyller kraven för användning i andra länder. Underlaget till ett typgodkännande ger dock fortfarande information om produkten och det kan användas för att visa om de nationella kraven i andra länder uppfylls.

Typgodkännande och tillverkningskontroll

Tillverkaren får vända sig till ett typgodkännandeorgan för att ansöka om att tillverkningen ska omfattas av tillverkningskontroll, oavsett om byggprodukten i fråga är typgodkänd eller inte. Typgodkännande omfattas normalt av krav på fortlöpande kontroll av tillverkningen.

23 §
  Ett typgodkännande enligt 22 § får förenas med ett villkor om att tillverkningen av produkten fortlöpande kontrolleras (tillverkningskontroll).
Även i fråga om materialslag, konstruktioner eller anordningar som inte är typgodkända får den som är behörig att typgodkänna enligt 22 § på ansökan besluta att tillverkningen ska omfattas av tillverkningskontroll.

Material, konstruktioner och anordningar som är tillverkningskontrollerade ska anses uppfylla de tekniska egenskapskrav som avses i 4 § i de avseenden som tillverkningskontrollen gäller.

Tillverkningskontroll består av tillverkarens egenkontroll som i de allra flesta fall ska kombineras med tredjepartsövervakning. Se 5 § i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:19) om typgodkännande och tillverkningskontroll, TYP i "Relaterad information".

Produktmärkning

Typgodkända eller tillverkningskontrollerade byggprodukter ska märkas på ett särskilt sätt så att byggherren kan identifiera dem på byggarbetsplatsen. Märkningen ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Se 14-15 §§ i TYP BFS (2011:19) i "Relaterad information".

Illustration, typgodkännandegaffel
Typgodkännandegaffel. Illustration: Boverket

Typgodkännandesymbolen ska åtföljas av information om bland annat tillverkaren. Se 16 § i TYP BFS (2011:19) i "Relaterad information".

Ett typgodkännande gäller oftast i fem år – eller till dess att produkten CE-märks

Ett typgodkännande gäller vanligen i fem år. Typgodkännandets giltighetstid framgår av typgodkännandet. Ett typgodkännande upphör att gälla om en harmoniserad byggproduktstandard under EU:s byggproduktförordning blir obligatorisk. Möjligheten till och giltigheten av typgodkännanden försvinner därför i den takt som det kommer nya harmoniserade standarder för byggprodukter.

22 a §
  När CE-märkning ska vara den enda märkning som styrker en byggprodukts överensstämmelse med angivna prestanda i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EU) nr 305/2011, får typgodkännande inte meddelas och redan meddelade typgodkännanden ska upphöra att gälla. Lag (2013:306) .

Typgodkännandeorgan

Typgodkännande får endast meddelas av organ som ackrediterats för uppgifter eller som uppfyller motsvarande krav.

22 §
  Material, konstruktioner och anordningar får typgodkännas för användning i byggnadsverk. Ett sådant typgodkännande får endast meddelas av någon som är ackrediterad för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och 5 § lagen
(2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller som uppfyller motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om det följer av föreskrifter som har meddelats med stöd av
16 kap. 6 § första stycket 4 ska ett visst materialslag eller en viss konstruktion eller anordning vara typgodkänd för att få användas i ett byggnadsverk (obligatoriskt typgodkännande). Även om ett typgodkännande inte är obligatoriskt, får ett typgodkännande meddelas på ansökan (frivilligt typgodkännande).

Ett visst materialslag eller en viss konstruktion eller anordning som är typgodkänd ska anses uppfylla de tekniska egenskapskrav som avses i 4 § i de avseenden som typgodkännandet gäller. Lag (2022:1122) .

22 a §
  När CE-märkning ska vara den enda märkning som styrker en byggprodukts överensstämmelse med angivna prestanda i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EU) nr 305/2011, får typgodkännande inte meddelas och redan meddelade typgodkännanden ska upphöra att gälla. Lag (2013:306) .

Det finns två svenska organ som är ackrediterade av Swedac för att meddela typgodkännanden.

Vem gör vad?

RISE

Logotype RISE

Brinellgatan 4, Box 857, 501 15 BORÅS,           010-516 50 00

Typgodkännande på RISEs webbplats

Kiwa Certification AB

Logotyp Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1, 371 75 KARLSKRONA, 0455-30 56 00

Typgodkännande hos Kiwa Certification AB
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen