På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Initiera arbetet med översiktsplanen

Upprätta & 
ändra planen Genomföra & 
följa upp planen Välja åtgärder & budgetera Genomföra & använda Följa upp & utvärdera Ta fram en 
planeringsstrategi Anta Initiera Samråda Granska

I det inledande arbetet behöver ramverket för planarbetet klargöras vad gäller exempelvis organisation, tidplan, budget och avgränsning men även hur den interna och externa dialogen ska ske. Översiktsplanen är kommunens plan vilket innebär att flera förvaltningar i den kommunala organisationen tillsammans med allmänheten ska engageras.

Vanligtvis grundas ett beslut av den politiska ledningen om att påbörja arbetet med översiktsplanen på aktualitetsprövningen eller någon annan form av utvärdering som visar om eller i vilka delar översiktsplanen är inaktuell.

Översiktsplanering är ett sektorsövergripande arbete och ska således involvera flera förvaltningar. Arbetet underlättas om ramarna för projektet anges i en projektplan som alla aktörer i processen är överens om. Projektplanen bör hantera till exempel vilka förvaltningar som ska engageras, hur projektorganisationen ska se ut, tidplan och om det finns en budget att förhålla sig till.

För att översiktsplanen ska få hög kvalitet krävs ett lagarbete och ett tydligt ledarskap. En väg att nå detta är att en politisk styrgrupp leder översiktsplanearbetet. Ett tvärsektoriellt arbetssätt mellan kommunens förvaltningar och politiska nämnder ger en genomarbetad och väl förankrad översiktsplan inom den kommunala organisationen. Det ger förutsättningar för att framtida planering och prövningar kommer att leda mot uppställa mål.

Översiktsplanering är en unik process för samhällsomvandlingen där alla ska ges möjlighet att bidra med sina kunskaper och erfarenheter. I den här initiala fasen är det värdefullt att diskutera hur den interna dialogen inom den kommunala organisationen ska ske och hur dialogen med allmänheten ska genomföras. Genom delaktighet och samverkan kan ett väl fungerande samspel mellan politiker, tjänstemän, näringsliv och allmänhet byggas upp. Det ger en ökad förståelse för varandras roller och ansvar vilket skapar förutsättningar för ett bra resultat.

Välj omfattning – Upprätta ny eller ändra?

Beroende på hur behoven ser ut för kommunens översiktsplanering kan kommunen välja att upprätta en ny översiktsplan eller ändra delar av den. En ny översiktsplan bör upprättas om till exempel en ny utbyggnadsriktning ska utredas för att kunna tydliggöra konsekvenser för kommunen i sin helhet. Behöver översiktsplanen revideras för ett avgränsat geografiskt område, eller för ett särskilt allmänt intresse, kan kommunen göra en ändring av översiktsplanen. Om översiktsplanen behöver uppdateras i större omfattning eller består av många ändringar kan det istället vara lämpligt att upprätta en ny översiktsplan för att planen ska bli tydlig (prop 2006/07:122 sid 40). För en ändring gäller samma krav på innehåll som för en kommunomfattande översiktsplan.

Ändring för en viss del av kommunen

En ändring för en viss del av översiktsplanen kan täcka allt från större områden till enskilda stadskvarter. Detaljeringsgrad beror på syftet och de aktuella planeringsfrågorna. I områden med mer komplicerade förhållanden där avsikterna med området behöver redovisas mer i detalj än för kommunen i övrigt kan planen fördjupas. En fördjupning kan till exempel tas fram för tätorter eller kommundelar där det finns stor konkurrens mellan olika intressen och anspråk, såsom kustområden med hårt bebyggelsetryck och stora bevarandevärden. För att klara ut huvuddragen i ett planerat utbyggnadsområde där kommunen inte vill eller kan upprätta detaljplan för hela området kan fördjupning vara ett alternativ. En sådan fördjupning kan göras samtidigt med den kommunomfattande planen och ingå i denna som ett särskilt kapitel.

Fördjupningar fungerar som en länk mellan den kommunomfattande översiktsplanen och detaljplanen. När kommunen arbetar med fördjupningar blir den översiktliga planeringen mer konkret. Därmed ökar även medborgarnas förståelse för kommunens avsikter med den framtida markanvändningen.

Planering av havsområden är ett exempel på när det kan vara lämpligt med en ändring för en viss del av kommunen. Vanligen saknas avvägningar för havsområden och en ändring för denna del av kommunen kan komplettera den kommunomfattande översiktsplanen. En sådan ändring kan då redovisas med samma detaljeringsgrad som den kommunomfattande översiktsplanen i övrigt.

Förfarandet är detsamma som för den kommunomfattande översiktsplanen, förutom att vid utställning kan kommunen välja att enbart kungöra förslaget och hålla det tillgängligt för granskning i minst sex veckor.

Här kan du läsa mer om utställning

24 §
  När kommunfullmäktige har antagit eller ändrat planeringsstrategin ska kommunen inom två veckor från det att beslutet har tillkännagetts
   1. skicka strategin och ett protokollsutdrag med beslutet till Boverket, länsstyrelsen, regionen och de kommuner som berörs, och
   2. hålla strategin tillgänglig på kommunens webbplats, tills en ny strategi antas. Lag (2020:76) .

Tillägg för ett särskilt allmänt intresse

Översiktsplanen kan ändras genom ett tillägg för att tillgodose ett särskilt allmänt intresse. Tillägg kan göras för frågor av allmänt intresse som inte tas upp i tillräcklig utsträckning i gällande översiktsplan. Exempel på frågor som kan behandlas genom tillägg är vindkraft, översvämningsrisker och områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Ett tillägg ska omfatta hela kommunen. (prop 2006/07:122 s 40).

Förfarandet är detsamma som för den kommunomfattande översiktsplanen.

Här kan du läsa mer om utställning

Konsekvenser som helhet ska redovisas

Vid ändringar av översiktsplanen gäller samma krav på bedömning och redovisning av konsekvenser som vid upprättande av hela översiktsplanen. Om ändringen påverkar översiktsplanen som helhet och innebär ändringar av tidigare gjorda ställningstaganden ska också sambanden med och konsekvenserna för översiktsplanen som helhet tydligt framgå. Om det inte gör det bör en ny översiktsplan tas fram. Inriktningen på och omfattningen av en översiktsplans konsekvensbeskrivning anpassas lämpligen till planens detaljeringsnivå.

23 §
  Kommunfullmäktige ska anta en planeringsstrategi senast
24 månader efter ett ordinarie val. I strategin ska fullmäktige
   1. ta ställning till dels ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet, dels kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen, och
   2. bedöma i vilken utsträckning planen är aktuell i förhållande till kraven i 3 §, 4 § andra stycket 1 och 2 samt
5 §.

En planeringsstrategi kan ändras fram till nästa ordinarie val.

Kraven i första stycket gäller dock inte om fullmäktige i stället antar en ny översiktsplan inom den tid som anges där. Lag (2020:76) .

Tillbaka till toppen