På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Liten avvikelse - avstånd till gräns

Granskad: 

Att bygga närmare gräns än vad detaljplanen medger kan vara en liten avvikelse. Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har i flera rättsfall prövat om ett visst avstånd till gräns är en liten avvikelse.

I flera avgörande har domstolen konstaterat att det vid bedömningen av om en avvikelse är liten, bland annat har betydelse hur stor del av den aktuella åtgärden som kommer att vara placerad närmare gräns än det föreskrivna avståndet i planen. (MÖD 2016-04-26 mål nr P 10682-15)

I en annan dom prövade MÖD bygglov för nybyggnad av en komplementbyggnad. Enligt detaljplanen skulle byggnader placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Den aktuella komplementbyggnaden var cirka 82 m2, rektangulär och försedd med pulpettak. Den hade en höjd på 3,6 meter respektive 6 meter beroende vilken sidan som valdes som beräkningsgrundande fasad. Komplementbyggnaden skulle placeras 1 meter från tomtgräns, vilket medförde att cirka ¾ av byggnaden skulle placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. På fastigheten fanns det tidigare en komplementbyggnad som var placerad i tomtgräns. Den aktuella komplementbyggnaden skulle ersätta den tidigare. Den var ungefär dubbelt så stor som den tidigare komplementbyggnaden. Med hänsyn till att byggnaden var väsentligt större och högre än den tidigare komplementbyggnaden ansåg MÖD att placeringen inte var en liten avvikelse från detaljplanen. (MÖD 2018-12-05 mål nr P 2334-18)

I en annan dom prövade MÖD bygglov för en tillbyggnad av ett bostadshus. Eftersom byggnadens byggnadshöjd översteg 5 meter skulle byggnaden enligt detaljplanen placeras minst 6 meter från grannens tomtgräns. Den befintliga byggnaden var placerad som närmast 4,5 meter från tomtgränsen. Tillbyggnaden skulle placeras på ett avstånd från tomtgränsen på mellan 5 och 5,4 meter. MÖD konstaterade att både den befintliga byggnaden och den aktuella tillbyggnaden avvek från detaljplan. En samlad bedömning skulle därför göras om de avvikande åtgärderna som sökts och de befintliga avvikelserna. Med hänsyn till storleken på byggnaden och att hela långsidan av byggnaden kommer att ligga mellan 0,6 och 1,5 meter för nära tomtgränsen ansåg MÖD att tillbyggnadens placering inte var en liten avvikelse som kunde godtas. Bygglov kunde därför inte ges. (MÖD 2016-12-22 mål nr P 3893-16)

Även i en annan dom prövade MÖD bygglov för en tillbyggnad av ett bostadshus som var placerat närmare gränsen än vad detaljplanen tillät. Enligt detaljplanen skulle en byggnad vars höjd överskred 5 meter placeras på minst 6 meters avstånd från grannens tomtgräns. Bostadshuset var högre än 5 meter och placerades närmare gränsen än 6 meter från tomtgränsen. Den ansökta tillbyggnaden var på samma sätt som befintlig byggnad planstridig eftersom den skulle placeras mindre än 6 meter från tomtgräns både i öster och väster. Avståndet mellan byggnaden och tomtgränsen var som kortast 5 meter. Domstolen konstaterade att den planerade åtgärden skulle innebära en påtaglig volymökning av byggnaden mot tomtgränsen. Detta skulle medföra att grannfastigheten skulle få försämrat ljusinsläpp och försämrad utblick. MÖD ansåg därför att den aktuella avvikelsen som tillbyggnaden medförde, sammantaget med den befintlig avvikelsen, inte var liten och förenlig med detaljplanens syfte. (MÖD 2018-05-16 mål nr P 10943-17)

I en annan dom prövade MÖD bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Enligt detaljplanen skulle en huvudbyggnads långsida placeras i förgårdslinje, parallellt med gatan, 3 meter från tomtgräns samt placeras minst 4 meter från övrig tomtgräns. Garage skulle placeras indragna på tomten, minst 6 meter från gata enligt detaljplanen. Garage och komplementbyggnad skulle placeras minst 1 meter från övrig tomtgräns. Av situationsplanen framgick att huset bestod av en bostadsdel som byggts samman med en garagedel och att den sidan av huskroppen där garagedelen var placerad låg 1 meter från tomtgränsen. Sammanbyggnaden av bostadsdelen och garaget följde kommunens planillustration. MÖD ansåg att bostadsdelen och garagedelen tillsammans var fastighetens huvudbyggnad. Placeringen av enbostadshuset avvek därför från detaljplanen eftersom huvudbyggnad skulle placeras minst 4 meter från tomtgräns. Domstolen konstaterade att det inte var en liten avvikelse att placera huvudbyggnaden på ett avstånd på 1 meter från tomtgräns istället för 4 meter. Den omgivande bebyggelsens utformning och karaktär ändrade inte den bedömningen. MÖD konstaterade även att en planillustration inte har rättsverkan och dess utformning medförde inte att avvikelsen kunde godtas. (MÖD 2015-02-12 mål nr P 8023-14)

I en dom prövade MÖD bygglov för en tillbyggnad av enbostadshus med ett uterum. Tillbyggnaden var 19 m2 stor och avstånden mellan uterummet och gränsen till grannfastigheten var 2,4 meter. Det hade tidigare funnits ett uterum på den aktuella platsen och på grannfastigheten fanns ett garage längst med tomtgränsen. Enligt detaljplanen skulle byggnader placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. MÖD konstaterade att en stor del av uterummet skulle placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Det hade inte framkommit att systematiskt medgivna dispenser tidigare hade getts från den aktuella planbestämmelsen. MÖD ansåg att den sökta åtgärden kunde få prejudicerande verkan för området om den medgavs. Vid en sammantagen bedömning konstaterade MÖD att avvikelsen inte var liten och att bygglov därför inte kunde ges. (MÖD 2016-04-26 mål nr P 10682-15)

Även i en annan dom prövade MÖD bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus. Även i det fallet skulle byggnader placeras minst 4,5 meter från gräns enligt detaljplanen. Den aktuella tillbyggnaden, som innebar en förlängning av befintlig byggnad med 2 meter, skulle placeras 2,5 meter från gränsen. MÖD konstaterade att tillbyggnaden i sin helhet placerades i strid mot detaljplanen. MÖD ansåg att det inte var fråga om en liten avvikelse, bygglov kunde därför inte ges. (MÖD 2017-11-09 mål nr P 6844-17)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen