Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bygglov för takterrass på byggnad i Visby innerstad

Granskad:

Målet rör bygglov för takterrass med flera åtgärder ovanpå byggnad i Visby innerstad. För fastigheten gäller detaljplan med sin byggnadsordning. Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har i målet tagit ställning till om åtgärderna strider mot detaljplanens bestämmelser och förvanskningsförbudet.

Åtgärder som i detaljplan/byggnadsordning pekats ut som förvanskningar har inte godtagits

MÖD bedömde att detaljplanen, med sin byggnadsordning, ska ses som en precisering av reglerna i 8 kap. 13 § plan- och bygglag, PBL, om att kulturhistorisk värdefull bebyggelse inte får förvanskas. Sökta åtgärder omfattade bland annat att en takkupa skulle göras om till dörr, att en takterrass skulle placeras ovanpå en äldre farstukvist och att takfallet och takfoten skulle brytas igenom. Åtgärderna vara sådana som i byggnadsordningen framhållits som typiska exempel på förvanskning av äldre byggnader. Domstolen bedömde att även om åtgärderna är begränsade förändrar de på ett betydande sätt byggnadens utformning och uttryck.

Att uppföra takterrass har inte ansett vara planenligt

MÖD fann att åtgärderna stred mot detaljplanens bestämmelser samt förvanskningsförbudet enligt 8 kap. 13 § PBL. Åtgärderna bedömdes inte vara en liten avvikelse från detaljplanen på grund av intresset av att förhindra en utveckling som riskerar skada byggnaders och stadsmiljöers stora kulturhistoriska värde.

Att åtgärderna knappt kunde ses från allmänplats var inte viktigt

Domstolen ansåg inte att tidigare förändringar av byggnaden eller den omständigheten att byggnaden endast i begränsad omfattning var synlig från allmän plats skulle tillmätas någon betydelse. Domstolen beslutade att nämndens beslut att neka bygglov skulle fastställas.

Länken till mark- och miljööverdomstolens mål hittar du i "Relaterad information", 2015-12-29 mål nr P 2287-15.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen