På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kontroll av kulturvärden

Granskad:

En kontrollplan ska vara utformad så att varsamhetskravet uppfylls och förvanskningsförbudet tillgodoses. Att dessa krav kan antas bli uppfyllda är en förutsättning för byggnadsnämndens startbesked.

Till det tekniska samrådet bör byggherren ha tagit fram ett underlag som gör det möjligt för byggnadsnämnden att ta ställning till om den föreslagna kontrollen är tillräcklig för att säkerställa att varsamhetskravet enligt 8 kap. 17 § plan- och bygglagen (PBL) uppfylls och förvanskningsförbudet enligt 8 kap. 13 § PBL följs.

7 §
  Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att
   1. alla väsentliga krav som avses i 8 kap. 4 § uppfylls,
   2. förbudet mot förvanskning enligt 8 kap. 13 § följs, och
   3. kraven på varsamhet enligt 8 kap. 17 och 18 §§ uppfylls. Lag (2011:335) .

Varsamhet kan inte kontrolleras i efterhand

För att avgöra om en genomförd åtgärd uppfyller varsamhetskravet och förvanskningsförbudet måste åtgärden relateras till byggnadens skick före ändringen. Detta förutsätter att byggnaden finns dokumenterad före åtgärd.

När krävs en antikvarisk förundersökning?

Vid varje beslut om startbesked ska byggnadsnämnden förhålla sig till om den föreslagna åtgärden kan antas uppfylla varsamhetskravet och tillgodose förvanskningsförbudet. Därför behövs någon form av underlag i de fall där byggnadsnämnden inte redan har en tillräckligt ingående kunskap om byggnaden och den föreslagna åtgärdens konsekvenser för byggnadens värden. För vissa typer av ur kulturvärdessynpunkt okomplicerade byggnader kan dock en generell kunskap om byggnadstypen anses vara ett tillräckligt underlag.

Förundersökningens omfattning

Byggnadsnämnden får inte kräva in ett mer omfattande material än vad som behövs för att ta ställning till det enskilda ärendet. Förundersökningens omfattning måste därför relateras till såväl byggnadens förmodade kulturvärden som åtgärdens omfattning. Ett mindre ingrepp i en värdefull byggnad kan därför inte motivera en total genomgång av hela byggnaden. Däremot kan en genomgripande förändring av även ett alldagligare hus ibland fordra en större förundersökning.

Förundersökningens innehåll och konsekvensbeskrivning

En antikvarisk förundersökning ska tydliggöra byggnadens kulturvärden, kvaliteter och karaktärsegenskaper, samt identifiera vilka företeelser som är värdebärare. Till förundersökningen bör kopplas en konsekvensbeskrivning av vilken framgår hur man avser att tillgodose varsamhetskraven och hur avvägningar gentemot andra grundläggande samhällskrav (tekniska egenskapskrav) har skett. Utifrån en sådan konsekvensbeskrivning kan sedan byggnadsnämnden bedöma ifall de gjorda avvägningarna sammantaget kan anses tillgodose lagens krav.

2:311 Förundersökning vid ändring av byggnader Allmänt råd Ändringsarbeten bör föregås av en förundersökning där såväl byggnadens kulturvärden och övriga kvaliteter som brister tydliggörs. Förundersökningen bör göras så tidigt att dess resultat kan ligga till grund för den efterföljande projekteringen. Omfattningen av förundersökningen bör anpassas till åtgärdens omfattning och objektets art. Vid ingrepp i byggnadens stomme behöver det klarläggas hur detta påverkar byggnadens bärförmåga. (BFS 2011:26).

Konsekvensbeskrivningen – ett underlag för den fortsatta kontrollen

För byggherren är det väsentligt att samtliga intressemotsättningar mellan kulturvärdena och andra krav tydligt redovisas i konsekvensbeskrivningen, då det är utifrån detta dokument som byggnadsnämnden kan bedöma om den föreslagna avvägningen mellan olika intressen sammantaget kan anses tillgodose lagens krav.

Senast vid det tekniska samrådet bör byggherren redovisa hur varsamhetskravet och förvanskningsförbudet har tillgodosetts. Har det skett en avvägning mellan varsamhetskravet och de tekniska egenskapskraven bör detta på lämpligt sätt dokumenteras i protokollet från samrådet.

1:223 Byggnadens förutsättningar och ändringens omfattning

Under förutsättningen att byggnaden ändå kan antas få godtagbara egenskaper får anpassning av de i avsnitt 3–9 angivna kravnivåerna som gäller vid uppförande av byggnad göras om

  • -   det med hänsyn till tekniska eller ekonomiska skäl, eller ändringens omfattning, är oförsvarligt att genomföra en viss åtgärd, eller om
  • -   man därigenom kan bibehålla byggnadens kulturvärden eller andra väsentliga boende- eller brukarkvaliteter.

Anpassningen får dock aldrig medföra en oacceptabel risk för människors hälsa eller säkerhet. (BFS 2011:26).

Allmänt råd Byggherren bör senast vid det tekniska samrådet redovisa skälen för att anpassa nivåerna för de tekniska egenskapskraven. Det bör också framgå hur varsamhetskravet enligt 8 kap. 17 § PBL och förvanskningsförbudet enligt 8 kap. 13 § PBL har tillgodosetts. Detta bör på lämpligt sätt dokumenteras i protokollet från samrådet. Hur kravet på hänsyn till ändringens omfattning ska tillämpas vid ombyggnad preciseras under avsnitt 1:2243. (BFS 2016:6).

Utifrån den avvägning som eventuellt skett utformas kontrollplanen så att det på ett ändamålsenligt sätt säkerställs att bland annat varsamhetskravet och förvanskningsförbudet tillgodoses.

7 §
  Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att
   1. alla väsentliga krav som avses i 8 kap. 4 § uppfylls,
   2. förbudet mot förvanskning enligt 8 kap. 13 § följs, och
   3. kraven på varsamhet enligt 8 kap. 17 och 18 §§ uppfylls. Lag (2011:335) .

Om det under projektets gång framkommer nya omständigheter som föranleder en annorlunda avvägning mellan olika intressen än vad som tidigare har framkommit, bör detta stämmas av med byggnadsnämnden, och eventuellt föranleda en ändring i vilka kontroller som ska utföras.

29 §
  Byggnadsnämnden får besluta om kompletterande villkor för bygg- eller rivningsåtgärderna eller för kontrollen, om
   1. sådana villkor behövs för att uppfylla kraven enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, och
   2. behovet av villkoren inte kunde förutses när startbeskedet gavs.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen