Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Att analysera arkitekturen utifrån dess olika skalor

Granskad:

Arkitekturens grundläggande värden - att den ska vara funktionell, upplevelserik och robust – behöver finnas med på alla skalor. Det gäller allt från det övergripande sammanhanget till närmiljön, utformningen av den enskilda byggnaden, platsen och ända ner på detaljnivå. Dessa olika skalor kan bilda utgångspunkt för sådant som kommunen behöver diskutera, beskriva och formulera i sin arkitekturstrategi.

Arkitektur kan betraktas och beskrivas på olika skalor – från det större sammanhanget ner till detaljen. Precis som det behöver råda balans mellan funktionen, upplevelsen och robustheten, behöver också arkitekturens olika skalor samspela. De är förstås inte heller åtskilda utan överlappar varandra. I detta avsnitt beskriver vi hur arkitekturen, utifrån sina olika skalor eller nivåer, formar och påverkar vår vardagliga livsmiljö. Detta sätt att betrakta arkitekturens skalor, kan också vara ett sätt att strukturera innehållet i en arkitekturstrategi.

De fyra skalor av arkitektur som illustreras i bilden finns beskrivna på egna sidor i denna vägledning.

Skalor av arkitektur. Illustration: Jenny Lilja/Boverket

Vad är relevant i din kommun?

De speciella utgångspunkter och målsättningar som är aktuella i just din kommun bestämmer vilka skalor eller nivåer som är relevanta att arbeta med där. Det större sammanhanget och kommunens övergripande mål är ofta beskrivna i översiktsplanen. Med detta avsnitt vill vi ge inspiration till hur ni kan beskriva och prata om arkitektur utifrån olika skalor och kopplat till ställningstaganden ni kan behöva göra.

När ni sedan ska tillämpa arkitekturstrategin i praktiken behöver ni olika arbetssätt för att bedöma hur väl planerade bygg- och anläggningsprojekt svarar mot strategins syften. En bra utgångspunkt kan vara att varje nytt projekt ska föregås av en analys av den befintliga miljön och en beskrivning av den arkitektoniska idén och hur gestaltningen visar omsorg om platsen och användarens behov.

Som hjälp och stöd för en tidig diskussion om ett projekts syfte, idéinnehåll och ambitionsnivå kan konkreta frågor ställas. Det kan bidra till förståelsen för att arkitektur omfattar många aspekter och kräver kunskap och avvägningar inom flera områden, såväl funktionella och tekniska som sociala, estetiska och kulturella. Vi ger exempel på frågor du skulle kunna ställa inför varje nytt bygg- eller anläggningsprojekt eller planeringsprojekt kopplat till arkitekturens olika skalor.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen