Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Publicering av planinformation på kommunens webbplats

Granskad:

Under en process för att ta fram en detaljplan ska kommunen vid vissa tillfällen hålla information om detaljplanen tillgänglig på sin webbplats. Viss typ av information får dock inte publiceras på webbplatsen om det skulle strida mot lag eller annan författning. Det är kommunen som bedömer vilken information som kan publiceras.

Uppgifter ska publiceras på kommunens webbplats när en detaljplan tas fram

Under en planprocess ska kommunen vid flera tillfällen hålla information om detaljplanen tillgänglig på sin webbplats. Detta ska göras för att tillförsäkra allmänheten insyn och påverkansmöjligheter i planarbetet.  Skyldigheten att hålla information tillgänglig på webben gäller under samråd, granskning, när granskningsutlåtandet är klart samt efter antagandet. Informationen får dock inte publiceras om det skulle strida mot lag eller annan författning. Det är då främst regler i offentlighets- och sekretesslagen, OSL, säkerhetsskyddslagen och EU:s dataskyddsförordning, GDPR, som gäller som lag i Sverige, som kan hindra en publicering.

13 §
  Under ett samråd om ett planförslag ska kommunen redovisa förslaget, skälen för förslaget, det planeringsunderlag som har betydelse och hur kommunen avser att handlägga förslaget. Kommunen får låta bli att redovisa skälen för planförslaget och planeringsunderlaget om det är uppenbart obehövligt.

Kommunen ska i förekommande fall även redovisa
   1. en grundkarta enligt 8 §,
   2. en fastighetsförteckning enligt 8 §,
   3. ett program enligt 10 §,
   4. det huvudsakliga innehållet i exploateringsavtal eller markanvisningar och konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal, och
   5. sådana synpunkter på omfattningen eller detaljeringsgraden av redovisningen av miljökonsekvenserna som kommunen har fått under ett avgränsningssamråd.

Den information som kommunen är skyldig att redovisa enligt denna paragraf ska, med undantag av fastighetsförteckningen, finnas tillgänglig på kommunens webbplats under samrådet.

Skyldigheterna att redovisa och hålla information tillgänglig enligt denna paragraf gäller inte i den utsträckning det skulle strida mot lag eller annan författning. Lag (2021:785) .

21 §
  Under granskningstiden ska kommunen hålla förslaget tillgängligt för alla som vill granska det. Kommunen ska också se till att de grundkartor och den fastighetsförteckning som avses i 8 §, det program som avses i 10 § och den samrådsredogörelse som avses i 17 § finns tillgängliga, liksom det planeringsunderlag som kommunen anser har betydelse för bedömningen av förslaget. Kommunen ska hålla informationen, med undantag av fastighetsförteckningen, tillgänglig på sin webbplats under granskningstiden.

Dessa skyldigheter gäller inte i den utsträckning det skulle strida mot lag eller annan författning.

Om förslaget är ett sådant som avses i 7 a § och kungörandet har samordnats enligt 18 a § andra stycket, får kommunen fullgöra sin skyldighet enligt första stycket genom att hålla en kopia av handlingarna i det andra ärendet tillgänglig i den mån informationen finns där. Lag (2021:785) .

24 §
  Kommunen ska så snart som möjligt
   1. på sin anslagstavla anslå en underrättelse med information om var granskningsutlåtandet finns tillgängligt, och
   2. skicka granskningsutlåtandet eller ett meddelande om var det finns tillgängligt till dem som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda.

Granskningsutlåtandet ska dels finnas tillgängligt tillsammans med övriga handlingar i ärendet, dels hållas tillgängligt på kommunens webbplats under minst tre veckor. Dessa skyldigheter gäller inte i den utsträckning det skulle strida mot lag eller annan författning. Lag (2021:785) .

29 §
  När detaljplanen har antagits ska kommunen
   1. på sin anslagstavla anslå en underrättelse med information om antagandet tillsammans med upplysningar om var beslutet finns tillgängligt och vad den som vill överklaga beslutet måste göra, och
   2. under minst tre veckor hålla planen, planbeskrivningen, samrådsredogörelsen, granskningsutlåtandet och ett protokollsutdrag med beslutet tillgängliga på sin webbplats.

Underrättelsen ska anslås och informationen göras tillgänglig samma dag som justeringen av det protokoll som innehåller beslutet tillkännages på kommunens anslagstavla.

Skyldigheten att hålla information tillgänglig gäller inte i den utsträckning det skulle strida mot lag eller annan författning. Lag (2021:785) .

Vilka handlingar ska publiceras på webben

I plan och bygglagen, PBL, räknas de handlingar och den information som ska hållas tillgänglig på kommunens webbplats under de olika delarna av planprocessen upp. Under samrådet ska plankartan och planbeskrivningen publiceras tillsammans med skälen för förslaget, hur kommunen avser att handlägga förslaget liksom det planeringsunderlag som kommunen anser har betydelse för bedömningen av förslaget. I förekommande fall ska också grundkarta, planprogram, det huvudsakliga innehållet i exploateringsavtal eller markanvisningar och konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av sådana avtal publiceras. Även sådana synpunkter som kommunen har fått under ett avgränsningssamråd om miljökonsekvensbeskrivning ska publiceras.

13 §
  Under ett samråd om ett planförslag ska kommunen redovisa förslaget, skälen för förslaget, det planeringsunderlag som har betydelse och hur kommunen avser att handlägga förslaget. Kommunen får låta bli att redovisa skälen för planförslaget och planeringsunderlaget om det är uppenbart obehövligt.

Kommunen ska i förekommande fall även redovisa
   1. en grundkarta enligt 8 §,
   2. en fastighetsförteckning enligt 8 §,
   3. ett program enligt 10 §,
   4. det huvudsakliga innehållet i exploateringsavtal eller markanvisningar och konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal, och
   5. sådana synpunkter på omfattningen eller detaljeringsgraden av redovisningen av miljökonsekvenserna som kommunen har fått under ett avgränsningssamråd.

Den information som kommunen är skyldig att redovisa enligt denna paragraf ska, med undantag av fastighetsförteckningen, finnas tillgänglig på kommunens webbplats under samrådet.

Skyldigheterna att redovisa och hålla information tillgänglig enligt denna paragraf gäller inte i den utsträckning det skulle strida mot lag eller annan författning. Lag (2021:785) .

Under granskningsfasen ska planförslaget, grundkarta, program och planeringsunderlag publiceras på webbplatsen. Om en samrådsredogörelse upprättats ska även den hållas tillgänglig under granskningen. Efter granskningsskedet ska granskningsutlåtandet hållas tillgängligt på kommunens webbplats och när detaljplanen har antagits ska planen, planbeskrivningen, samrådsredogörelsen, granskningsutlåtandet och ett protokollsutdrag med beslutet hållas tillgängliga på webbplatsen.

21 §
  Under granskningstiden ska kommunen hålla förslaget tillgängligt för alla som vill granska det. Kommunen ska också se till att de grundkartor och den fastighetsförteckning som avses i 8 §, det program som avses i 10 § och den samrådsredogörelse som avses i 17 § finns tillgängliga, liksom det planeringsunderlag som kommunen anser har betydelse för bedömningen av förslaget. Kommunen ska hålla informationen, med undantag av fastighetsförteckningen, tillgänglig på sin webbplats under granskningstiden.

Dessa skyldigheter gäller inte i den utsträckning det skulle strida mot lag eller annan författning.

Om förslaget är ett sådant som avses i 7 a § och kungörandet har samordnats enligt 18 a § andra stycket, får kommunen fullgöra sin skyldighet enligt första stycket genom att hålla en kopia av handlingarna i det andra ärendet tillgänglig i den mån informationen finns där. Lag (2021:785) .

24 §
  Kommunen ska så snart som möjligt
   1. på sin anslagstavla anslå en underrättelse med information om var granskningsutlåtandet finns tillgängligt, och
   2. skicka granskningsutlåtandet eller ett meddelande om var det finns tillgängligt till dem som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda.

Granskningsutlåtandet ska dels finnas tillgängligt tillsammans med övriga handlingar i ärendet, dels hållas tillgängligt på kommunens webbplats under minst tre veckor. Dessa skyldigheter gäller inte i den utsträckning det skulle strida mot lag eller annan författning. Lag (2021:785) .

29 §
  När detaljplanen har antagits ska kommunen
   1. på sin anslagstavla anslå en underrättelse med information om antagandet tillsammans med upplysningar om var beslutet finns tillgängligt och vad den som vill överklaga beslutet måste göra, och
   2. under minst tre veckor hålla planen, planbeskrivningen, samrådsredogörelsen, granskningsutlåtandet och ett protokollsutdrag med beslutet tillgängliga på sin webbplats.

Underrättelsen ska anslås och informationen göras tillgänglig samma dag som justeringen av det protokoll som innehåller beslutet tillkännages på kommunens anslagstavla.

Skyldigheten att hålla information tillgänglig gäller inte i den utsträckning det skulle strida mot lag eller annan författning. Lag (2021:785) .

Uppgifter som inte får publiceras

Viss information får inte publiceras på webbplatsen. Fastighetsförteckningen ska aldrig publiceras på webbplatsen. Utöver fastighetsförteckningen måste kommunen göra en bedömning av om de handlingar som man vill publicera innehåller uppgifter som inte får publiceras enligt lag eller annan författning. Det gäller då främst OSL, säkerhetsskyddslagen och GDPR, som gäller som lag i Sverige. De uppgifter som måste identifieras och bedömas, oavsett i vilket dokument eller handling de förekommer, är framför allt personuppgifter och uppgifter som kan omfattas av sekretess.

13 §
  Under ett samråd om ett planförslag ska kommunen redovisa förslaget, skälen för förslaget, det planeringsunderlag som har betydelse och hur kommunen avser att handlägga förslaget. Kommunen får låta bli att redovisa skälen för planförslaget och planeringsunderlaget om det är uppenbart obehövligt.

Kommunen ska i förekommande fall även redovisa
   1. en grundkarta enligt 8 §,
   2. en fastighetsförteckning enligt 8 §,
   3. ett program enligt 10 §,
   4. det huvudsakliga innehållet i exploateringsavtal eller markanvisningar och konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal, och
   5. sådana synpunkter på omfattningen eller detaljeringsgraden av redovisningen av miljökonsekvenserna som kommunen har fått under ett avgränsningssamråd.

Den information som kommunen är skyldig att redovisa enligt denna paragraf ska, med undantag av fastighetsförteckningen, finnas tillgänglig på kommunens webbplats under samrådet.

Skyldigheterna att redovisa och hålla information tillgänglig enligt denna paragraf gäller inte i den utsträckning det skulle strida mot lag eller annan författning. Lag (2021:785) .

21 §
  Under granskningstiden ska kommunen hålla förslaget tillgängligt för alla som vill granska det. Kommunen ska också se till att de grundkartor och den fastighetsförteckning som avses i 8 §, det program som avses i 10 § och den samrådsredogörelse som avses i 17 § finns tillgängliga, liksom det planeringsunderlag som kommunen anser har betydelse för bedömningen av förslaget. Kommunen ska hålla informationen, med undantag av fastighetsförteckningen, tillgänglig på sin webbplats under granskningstiden.

Dessa skyldigheter gäller inte i den utsträckning det skulle strida mot lag eller annan författning.

Om förslaget är ett sådant som avses i 7 a § och kungörandet har samordnats enligt 18 a § andra stycket, får kommunen fullgöra sin skyldighet enligt första stycket genom att hålla en kopia av handlingarna i det andra ärendet tillgänglig i den mån informationen finns där. Lag (2021:785) .

24 §
  Kommunen ska så snart som möjligt
   1. på sin anslagstavla anslå en underrättelse med information om var granskningsutlåtandet finns tillgängligt, och
   2. skicka granskningsutlåtandet eller ett meddelande om var det finns tillgängligt till dem som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda.

Granskningsutlåtandet ska dels finnas tillgängligt tillsammans med övriga handlingar i ärendet, dels hållas tillgängligt på kommunens webbplats under minst tre veckor. Dessa skyldigheter gäller inte i den utsträckning det skulle strida mot lag eller annan författning. Lag (2021:785) .

29 §
  När detaljplanen har antagits ska kommunen
   1. på sin anslagstavla anslå en underrättelse med information om antagandet tillsammans med upplysningar om var beslutet finns tillgängligt och vad den som vill överklaga beslutet måste göra, och
   2. under minst tre veckor hålla planen, planbeskrivningen, samrådsredogörelsen, granskningsutlåtandet och ett protokollsutdrag med beslutet tillgängliga på sin webbplats.

Underrättelsen ska anslås och informationen göras tillgänglig samma dag som justeringen av det protokoll som innehåller beslutet tillkännages på kommunens anslagstavla.

Skyldigheten att hålla information tillgänglig gäller inte i den utsträckning det skulle strida mot lag eller annan författning. Lag (2021:785) .

Vid bedömningen av vilken information som ska publiceras på kommunens webbplats ska syftet med kravet på att hålla information tillgänglig på webben vara styrande, det vill säga allmänhetens möjlighet till insyn och påverkan i planarbetet. Information och uppgifter i handlingar som saknar betydelse för att uppnå detta syfte och för att kunna bedöma planförslaget behöver alltså inte publiceras. På så sätt kan kommunen också undvika att behöva göra bedömningar enligt exempelvis GDPR eller OSL i onödan.

Personuppgifter   

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Det kan till exempel röra sig om namn, adress och personnummer. Även en fastighetsbeteckning kan utgöra en personuppgift.

Art. 4.1 EU:s Dataskyddsförordning (2016/679)

Personuppgifter får behandlas om det finns en rättslig grund för det. För myndigheter rör det sig främst om att behandlingen ska vara nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Utöver rättslig grund så behöver även de grundläggande principerna i GDPR i övrigt uppfyllas.

Art. 6 EU:s Dataskyddsförordning (2016/679)

Skäl 40–49 EU:s Dataskyddsförordning (2016/679)

Personuppgifter i planbeskrivningen

I planbeskrivningen ska kommunen enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning redovisa uppgifter om genomförandet som ofta kan innehålla personuppgifter. Det kan till exempel handla om vem som ska stå för kostnader, vad genomförandet av detaljplanen kan antas innebära ekonomiskt för berörda parter eller om någon har rätt till ersättning. Dessa uppgifter behöver redovisas för att fullgöra den rättsliga förpliktelse som kravet i föreskrifterna innebär. Kommunen behöver dock i varje enskilt fall bedöma vilka personuppgifter som behöver redovisas. Normalt borde det vara tillräckligt att ange exempelvis fastighetsbeteckning eller ”ägaren till fastighet X” i planbeskrivningen. Personuppgifter i form av personnamn borde alltså inte behöva anges.

6 §    Om detaljplanen innehåller fastighetsindelningsbestämmelser som innebär att fastighetsindelningen ska ändras ska kommunen i planbeskrivningen redovisa på vilket sätt detta är avsett att genomföras och vem som ska stå för kostnaderna.

7 §    Om detaljplanen innehåller fastighetsindelningsbestämmelser om att gemensamhetsanläggningar eller rättigheter ska bildas, ändras eller upphöra att gälla ska kommunen i planbeskrivningen redovisa på vilket sätt detta är avsett att genomföras och vem som ska stå för kostnaderna.

9 §    I planbeskrivningen ska kommunen redovisa en ekonomisk bedömning över väsentliga delar av vad genomförandet av detaljplanen kan antas innebära för berörda parter. Även den kostnadsfördelning och det betalningsansvar som kan uppkomma för berörda parter ska redovisas.

11 §    Om kommunen bedömer att detaljplanen kan antas innebära en sådan skada att en fastighetsägare eller rättighetshavare kan ha rätt till ersättning eller inlösen av fastighet enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska kommunen redovisa detta i planbeskrivningen.

Personuppgifter i samrådsredogörelse och granskningsutlåtande

De yttranden som kommunen får in i samband med samråd och granskning innehåller ofta personuppgifter i form av namn, adresser och fastighetsbeteckningar.

Med utgångspunkt i syftet med kommunens informationsskyldighet, alltså att tillförsäkra allmänheten insyn och påverkansmöjligheter i planarbetet, är rekommendationen att kommunen på sin webbplats publicerar samrådsredogörelsen utan synpunktslämnarnas eller någon annans personuppgifter. Vilka synpunkter som har kommit in under planprocessen är av betydelse för förståelsen för planen och planarbetet, medan vem som har lämnat synpunkterna oftast är av mindre betydelse och dessutom riskerar att motverka ändamålet. Utgångspunkten bör därför vara att samrådsredogörelser och granskningsutlåtanden som publiceras på kommunens webbplats inte ska innehålla några personnamn eller fastighetsbeteckningar. Skulle någon vilja veta exempelvis vem som lämnat in en viss uppgift bör hänvisning göras till möjligheten att begära ut handlingarna enligt offentlighetsprincipen.

För att undvika personuppgifter i samrådsredogörelser och granskningsutlåtanden kan dessa upprättas genom att endast sakfrågorna sammanfattas, såsom ”synpunkter angående trafik”, ”synpunkter angående byggnaders höjder” och så vidare. Ett annat alternativ är att namn och fastighetsbeteckningar byts ut mot till exempel ”Yttrande 1, Yttrande 2” och så vidare.

Personuppgifter på kommunala tjänstepersoner

Om namn på kommunala tjänstepersoner som deltagit i planarbetet ska uppges i planhandlingarna är en bedömning som behöver göras i varje enskilt fall. Normalt borde sådana personuppgifter inte behöva finnas med i planhandlingarna utan det är oftast tillräckligt att ange vilken funktion eller roll de kommunala tjänstepersonerna haft i planarbetet. Bedömningen ska göras utifrån allmänhetens behov av insyn och påverkansmöjligheter. Det finns inte heller något krav på signering av plankarta eller planbeskrivning utan kommunen får bedöma om handlingarna ska signeras och av vem.

För kommunikation med kommunen bör inte personliga e-postadresser användas. I stället rekommenderas att funktionsbrevlådor användas, såsom plan@kommunensnamn.se. På detta sätt kan kommunen undvika att publicera enskilda tjänstepersoners personuppgifter på webben och att de blir kontaktade via sina personliga e-postadresser.

Personuppgifter på konsulter

Det är oftast inte heller nödvändigt att publicera personnamn på konsulter som har tagit fram underlag till detaljplanen. I planbeskrivningen ska dock företagsnamn och organisationsnummer anges. Sådana uppgifter ska därmed oftast ingå i publiceringen. I vissa situationer kan det också vara nödvändigt att ge allmänheten tillgång till ytterligare personuppgifter i syfte att tillförsäkra insyn och påverkansmöjligheter i planarbetet. Till exempel ska anges namn på en enskild som har tagit fram grundkartor och övrigt planeringsunderlag. (Jfr. prop. 2020/21:131 sid. 77)

Privat initiativrätt - planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning, prop. 2020/21:131 (på Sveriges riksdags webbplats)

33 §
  Planbeskrivningen ska innehålla en redovisning av
   1. planeringsförutsättningarna,
   2. planens syfte,
   3. hur planen är avsedd att genomföras,
   4. de överväganden som har legat till grund för planens utformning med hänsyn till motstående intressen och planens konsekvenser,
   5. om planen avviker från översiktsplanen, på vilket sätt den i så fall gör det och skälen för avvikelsen, och
   6. om något av de underlag som avses i 5 kap. 8 § har tagits fram av en enskild, vilket underlag det i så fall är och vem som har tagit fram det.

Planbeskrivningen ska innehålla det illustrationsmaterial som behövs för att förstå planen.

Av redovisningen enligt första stycket 3 ska framgå de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt samt vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda. Vidare ska det framgå om kommunen avser att ingå exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar, dessa avtals huvudsakliga innehåll och konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal. Lag (2021:752) .

33 a §
  Om en detaljplan avser en eller flera bostadsbyggnader ska planbeskrivningen, om det inte kan anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen, innehålla en redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller
   1. vid bostadsbyggnadens fasad, och
   2. vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Lag (2014:902) .

33 b §
  Om en betydande miljöpåverkan inte kan antas enligt det beslut som avses i 5 kap. 11 a § tredje stycket, ska skälen för bedömningen i den frågan anges i redovisningen enligt 33 § första stycket 4. Lag (2021:785) .

Uppgifter skyddade av sekretess med mera

Uppgifter som omfattas av sekretess ska aldrig publiceras. Om det i ett planärende förekommer sådana uppgifter ska reglerna i OSL tillämpas. Detta gäller generellt och inte bara vid kommunens publicering på sin webbplats.

I OSL finns ett flertal olika bestämmelser som berör skyddsvärda uppgifter som kan ha en koppling till planarbetet. Det kan till exempel vara försvarsintressen som uppgifter om Fortifikationsverkets fastighets- och anläggningsbestånd för totalförsvarets behov, liksom områden och anläggningar där det bedrivs verksamhet för totalförsvaret. Sådana områden kan också utgöra områden av riksintresse eller områden av betydelse för totalförsvaret enligt miljöbalken. Denna typ av uppgifter ska inte redovisas i planhandlingar, vare sig på karta eller på annat sätt.

2 §
  Sekretess gäller för uppgift som rör verksamhet för att försvara landet eller planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret, om det kan antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs. I mål eller ärende enligt särskild lag om försvarsuppfinningar gäller dock sekretess för uppgift om sådana uppfinningar enligt föreskrifter i den lagen.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Om det finns särskilda skäl, får dock regeringen meddela föreskrifter om att sekretessen ska gälla under längre tid.

9 §
  Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen.

Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.

Det kan också handla om andra säkerhetsintressen som uppgifter om krisledningslokaler, beredskapslager, tekniska försörjningssystem, vattenförsörjning och passagesystem. Denna typ av uppgifter ska inte redovisas i planhandlingar, vare sig på karta eller på annat sätt.

8 §
  Sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärd, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs och åtgärden avser
   1. byggnader eller andra anläggningar, lokaler eller inventarier,
   2. tillverkning, förvaring, utlämning eller transport av pengar eller andra värdeföremål samt transport eller förvaring av vapen, ammunition, sprängämnen, klyvbart material eller radioaktiva ämnen,
   3. telekommunikation eller system för automatiserad behandling av information,
   4. behörighet att få tillgång till upptagning för automatiserad behandling eller annan handling,
   5. den civila luftfarten eller den civila sjöfarten,
   6. transporter på land av farligt gods, eller
   7. hamnskydd.

8 a §
  Utöver vad som följer av 8 § gäller sekretess hos domstol, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten för uppgift i en incidentrapport, om det kan antas att arbetet med ordningen och säkerheten i domstolens eller myndighetens verksamhet motverkas om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Lag (2019:305) .

8 b §
  Sekretess enligt 8 a § hindrar inte att en domstol lämnar uppgiften till Domstolsverket. Lag (2019:305) .

8 c §
  Om Domstolsverket får en uppgift som är sekretessreglerad i 8 a § från en domstol, blir 8 a §
tillämplig på uppgiften också hos Domstolsverket. Lag (2019:305) .

13 §
  Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till en myndighets verksamhet som består i risk- och sårbarhetsanalyser avseende fredstida krissituationer, planering och förberedelser inför sådana situationer eller hantering av sådana situationer, om det kan antas att det allmännas möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser motverkas om uppgiften röjs. Lag (2009:612) .

Andra skyddsvärda uppgifter kan röra miljöintressen så som artskyddade djur och växter. Ett röjande av uppgifter om till exempel boplatser eller fyndplatser skulle kunna motverka bevarandet av sådana djur och växter.

1 §
  Sekretess gäller för uppgift om en djur- eller växtart som är i behov av skydd och som det finns ett intresse av att bevara i ett livskraftigt bestånd, om det kan antas att ett sådant bevarande av arten inom landet eller del av landet motverkas om uppgiften röjs. Lag (2012:770) .

Det är kommunen som ska identifiera sådana skyddsvärda uppgifter och pröva dessa mot relevanta sekretessbestämmelser. En uppgift kan träffas av flera sekretessbestämmelser.

Geografisk information

Det finns också andra bestämmelser som kan hindra en publicering av uppgifter. Exempel på sådana bestämmelser är de som följer av lagen om skydd för geografisk information. Dessa bestämmelser innebär att möjligheten till publicering av sammanställningar av geografisk information bestående av fotografering eller liknande registrering från luften är begränsad.

Ta del av Lagen (2016:319) om skydd för geografisk information i "Relaterad information".

Tillgänglighetskrav

Digital offentlig service ska vara möjlig att uppfatta, vara hanterbar, begriplig och robust. Detta följer av Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, Förordning om tillgänglighet till digital offentlig service samt föreskrifter som Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har meddelat. Reglerna gäller hela den offentliga sektorn samt vissa statliga och kommunala bolag och ska säkerställa att en webbplats är tillgänglig för alla oavsett eventuella funktionsvariationer. Det är därför viktigt att kommunen vid publicering på sin webbplats beaktar dessa krav på tillgänglighet.

10 §
  Digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under aktörens kontroll ska följa tillgänglighetskraven enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka tekniska krav som ska gälla.

4 § Digital offentlig service ska vara möjlig att uppfatta, vara hanterbar,
begriplig och robust.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen