Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Introduktion till livscykelanalys (LCA)

Granskad:
Byggnaders livscykel. Illustration: Jenny Lilja/Infab/Tictac/Boverket

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela livscykel – från att naturresurser utvinns till dess att produkten inte används längre och måste tas om hand. Med en LCA kan du ta reda på i vilket skede av en byggnads livscykel en viss miljöpåverkan är som störst. Resultatet kan du sedan använda för att projektera och bygga med mindre miljöpåverkan.

Om vägledningen

Denna vägledning riktar sig främst till dig som funderar på att beställa en LCA för en byggnad eller en del av byggnad och till projektörer och byggnadsentreprenörer som ska utföra en LCA. Den riktar sig även till dig som vill få en introduktion och veta mer om varför det är användbart att göra LCA för byggnader.

Fokus för vägledningen är LCA för byggnader och miljöpåverkan under dess livscykel, men den kan även vara tillämplig vid anläggning av vägar, järnvägar, broar och liknande.

Att projektera och bygga ett hus med låg miljöpåverkan är en viktig del i att bidra till ett mer hållbart samhälle. Miljöpåverkan för en byggnad under dess livscykel domineras vanligtvis av bidraget från byggskedet och driftens energianvändning. I och med utvecklingen med allt fler energisnåla hus, och att den energi som används består av en allt större andel förnybar energi, kommer bidraget från byggskedet att dominera i framtiden.

En tidig LCA ökar möjligheten att påverka

Om du använder LCA redan i projekteringsfasen har du större möjlighet att påverka och föreslå miljöförbättringar genom att jämföra olika konstruktionslösningar och materialval. Du kan till exempel upptäcka om en vald fasadlösning ger en stor miljöpåverkan vid underhåll eller hur stor miljöpåverkan det blir om byggprodukterna behöver fraktas långt.

En byggnads livscykel illustreras nedan. Utgångspunkten är naturresurserna och utvinning av råvaror. Dessa resurser behandlas och omformas till byggprodukter som sätts ihop till en byggnad. Denna byggnad används sedan under lång tid och måste då underhållas och försörjas med energi.

Efter användningen rivs byggnaden och materialet tas om hand på olika sätt, antingen genom återanvändning eller genom återvinning där det kan ingå i nytt material. I alla dessa skeden krävs resurser som påverkar miljön, till exempel el för att driva maskiner, bränsle för transporter och material i byggkranar, bilar och verktyg.

Byggnaders livscykel.
En byggnads livscykel börjar med utvinning av naturresurser. Dessa används för att tillverka byggprodukter som sätts ihop till en byggnad. Under byggnadens användning krävs drift och underhåll. När byggnaden byggs om eller rivs tas materialet om hand på olika sätt. Illustration: Jenny Lilja/Infab/Tictac/Boverket

Skeden och moduler gör det lättare att tolka en LCA

En byggnads livscykel delas in i tre huvudsakliga skeden:

A) byggskedet

  • A1-3 produktskede
  • A4-5 byggproduktionsskede

B) användningsskedet
C) slutskedet.

Dessa skeden delas i sin tur in i så kallade informationsmoduler som beskriver processerna under livscykeln. Det gör att LCA-resultatet kan redovisas på ett likformigt sätt, vilket underlättar tolkningen av resultatet.

De olika skedena i en byggnads livscykel har olika bokstavsbeteckningar, enligt den europeiska standarden EN15978 Hållbarhet för byggnadsverk, byggnaders miljöprestanda. Den beskriver beräkningsmetoder för LCA för byggnader, se avsnittet Standarder för LCA. Illustration: Altefur

I en byggnads livscykel ingår följande skeden:

  1. A1–3 Produktskedet omfattar produktion av de byggprodukter och andra resurser som kommer att användas – allt från utvinning av råmaterial till transport, förädling och tillverkning.
  2. A4–5 Byggproduktionsskedet omfattar byggprodukternas transport till byggplatsen och färdigställandet av byggnaden.
  3. B1–7 Användningsskedet omfattar användning, underhåll, reparationer och drift av byggnaden. Här ingår till exempel energi­ och vattenanvändning vid drift.
  4. C1–4 Slutskedet omfattar de processer som krävs för att riva och frakta bort byggnadsdelarna till återanvändning, återvinning eller deponering, när byggnaden uppnått sin livslängd.

En LCA ger en helhetsbedömning

En LCA syftar till en helhetsbedömning av miljöpåverkan. I resultatet ingår olika kategorier av miljöpåverkan, till exempel klimatpåverkan, försurning, övergödning, marknära ozon, stratosfärisk ozonnedbrytning och utarmning av knappa resurser. Ofta väljer man att fokusera på en specifik kategori, till exempel klimatpåverkan.

Det är viktigt att ha med sig att du har störst möjlighet att välja i ett tidigt skede och att den miljöpåverkan som kan minskas eller undvikas då är betydande. Väl i byggproduktionsskedet är produktvalen ofta låsta, vilket gör det svårare och dyrare att ändra något.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen