På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets föreskrifter om hissar

I Boverkets föreskrifter finns krav och regler för hissar när det gäller utförande och installation, kontroll samt skötsel och underhåll.

Hissar som omfattas av Boverkets föreskrifter definieras som motordrivna anordningar med hisskorg, plattform eller annan lastbärande del. De ska vara permanent uppställda och vara styrda av gejder, väggar, saxarmssystem eller liknande för transport av personer, personer och gods eller enbart gods mellan fasta stannplan.

Exempel på hissar som omfattas av Boverkets föreskrifter är:

 • Person- och varupersonhissar
 • Varu- och småvaruhissar
 • Plattformshissar
 • Trapphissar
 • Tillsynshissar

För andra typer av hissar som t.ex. bygghissar, kranhissar och gruvhissar är det primärt Arbetsmiljöverket som ger ut föreskrifter, se "På andra webbplatser" under "Relaterad information".

Generell information om krav och regler för motordrivna anordningar finns i Boverkets föreskrifter. Länk finns under "Relaterad information".

Här kan du läsa mer om när det krävs tillgänglig hiss

Utförande och installation

För hissar gäller att de ska vara utförda och installerade så att de ger tillfredställande skydd för säkerhet och hälsa vid användning, skötsel, underhåll och tillsyn. För att uppfylla detta ska hissar vara installerade och utförda i enlighet med:

 • Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar (BFS 2011:12)
 • Boverkets byggregler (BFS 2011:6), BBR
 • Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) (BFS 2011:10), EKS.

För hissar som inte omfattas av EU:s hissdirektiv (2014/33/EU) gäller dessutom Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner samt allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna (AFS 2008:3), se "Relaterad information".

Permanenta hissar i byggnader och anläggningar som har en hastighet över 0,15 m/s omfattas av krav på CE-märkning enligt EU:s hissdirektiv. Hissdirektivet är införlivat i svensk rätt främst genom bilaga 5 i Boverkets H-föreskrifter (BFS 2011:12). Andra typer av hissar omfattas av krav på CE-märkning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner samt allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna (AFS 2008:3) och EU:s maskindirektiv (2006/42/EG).

Ändring eller utbyte av viss del

Vid ändring eller utbyte av viss del ska den ändrade eller utbytbara delen uppfylla samma krav som för en ny hiss. För befintliga personhissar med hisskorg ska även en del följdkrav uppfyllas vid en större ändring eller utbyte av en väsentlig del i hissen. Detta gäller vid:

 • ändring eller byte av hissens styrsystem,
 • ändring eller byte av hissens apparatställ,
 • ändring eller byte av hissens maskineri,
 • byte av hisskorgens inredning, eller
 • byte av hela hisskorgen.

Följdkraven handlar om att höja säkerheten på befintliga hissar och baseras på EU-kommissionens rekommendation 95/216/EG om förbättring av säkerheten för befintliga hissar. Följdkraven ska vara uppfyllda senast tre månader efter att ändringsarbetet eller utbytet första gången påbörjades. Kraven kommer från hissdirektivet och finns angivna i bilaga 5:1 i Boverkets H-föreskrifter.

Lista med följdkrav vid ändring eller byte av hissens styrsystem, apparatställ eller maskineri (punkterna hänvisar till bilaga 5:1 i Boverkets föreskrifter)
Lista med följdkrav vid byte av hisskorgens inredning eller byte av hela hisskorgen (punkterna hänvisar till bilaga 5:1 i Boverkets föreskrifter)

Åtgärder ska noteras i en journal som ska hållas tillgänglig för kontrollorganet vid kontroll. Om ändringen har väsentlig betydelse för säkerheten krävs det revisionsbesiktning av ett ackrediterat kontrollorgan innan anläggningen får tas i bruk igen.

Kontroll

Alla hissar som omfattas av Boverkets föreskrifter ska kontrolleras av ett ackrediterat kontrollorgan om de inte omfattas av något av undantagen från kontroll.

Första besiktning

Första besiktning ska göras innan vissa hissar får tas i bruk. Detta gäller för hissar som är bestyrkta mot maskindirektivet och där installationen inte ingår i bestyrkandet. Exempel på sådana hissar är lågfartshissar, plattformshissar och trapphissar som är bestyrkta och CE-märkta av tillverkaren innan installationen.

Återkommande besiktning

Återkommande besiktning ska utföras för samtliga typer av hissar. Den första återkommande besiktningen ska utföras efter två år. Därefter ska det göras kontroll med ett intervall på ett eller två år beroende på typ.

 Lista med besiktningsintervall för hissar
Besiktning Intervall
Första återkommande besiktning av alla hissar 2 år
Därefter återkommande besiktningar         
a) varu och småvaruhissar 2 år
b) soptransporthissar 2 år
c) trapphissar 2 år
d) plattformshissar, vilka enbart betjänar 1-2 bostäder 2 år
e) övriga hissar 1 år

 Revisionsbesiktning

Revisionsbesiktning ska göras om en hiss ändras på ett sätt som har väsentlig betydelse för säkerheten. Besiktningen ska göras innan hissen tas i bruk efter ändringen. Boverkets föreskrifter anger exempel på ändringar som har väsentlig betydelse för säkerheten.

Lista med exempel på ändringar av väsentlig betydelse för säkerheten för hissar

Undantag från kontroll

För hissar gäller undantag från krav på kontroll enbart första besiktning. Helt undantagna från första besiktning är:

 • hissar med hisskorg som är bestyrkta och CE-märkta mot hissdirektivet
 • övriga hissar som är bestyrkta och CE-märkta mot maskindirektivet och där installationen ingår i bestyrkandet.

Försäkran om överensstämmelse för dessa hissar ska vara utfärdat efter installationen.

Drift, tillsyn, skötsel och underhåll

Ägaren eller den som annars ansvarar för en hiss ska se till att den fortlöpande tillses, sköts och underhålls så att den ger ett tillfredställande skydd för säkerhet och hälsa. I första hand bör instruktionerna som tillhör hissen följas. Om dessa saknas eller inte är aktuella finns det vägledning i föreskrifterna för framtagning eller uppdatering av instruktionerna . Skötsel och underhåll bör utföras av någon som har kompetens för uppgiften.

Journal ska föras över åtgärder för tillsyn, skötsel och underhåll. Ägaren eller den som annars ansvarar för hissen ska se till att detta görs och att journalen hålls tillgänglig för kontrollorgan och tillsynsmyndigheten.

Vid reparation eller underhåll ska hissen vara avstängd och öppningar säkrade för att hindra nedstörtning i schaktet. Lista på vad den fortlöpande skötseln och tillsynen bör innehålla finns i Boverkets föreskrifter.

Förbättringskrav på befintliga hissar

Förbättringskrav finns för befintliga personhissar med hisskorg. Kraven skiljer sig beroende på om hissen är installerad i en byggnad som i huvudsak innehåller arbetslokaler eller inte.

Förbättringskraven handlar om att höja säkerheten på befintliga hissar och baseras på EU-kommissionens rekommendation 95/216/EG om förbättring av säkerheten för befintliga hissar.

Hissar i bostadshus med mera

I byggnader som i huvudsak inte innehåller arbetslokaler ska hissar med hisskorg som saknar korgdörr eller korggrind vid någon korgöppning vara försedda med en varningsskylt som varnar för risken att klämmas av föremål som fastnar i schaktväggen. Kravet gäller alla typer av hissar som har hisskorg men varken korgdörr eller korggrind, det vill säga även hissar utan hisschakt och även om det finns fotocellanordning vid korgöppningen.

Exempel på utformning av varningsskylt finns i Boverket föreskrifter.

Hissar på arbetsplatser

I byggnader som i huvudsak innehåller arbetslokaler ska personhissar med hisskorg vara försedda med skydd i korgöppningen. Med skydd i korgöppning avses i första hand korgdörr. Korgdörrar ska uppfylla samma krav som för en ny hiss. Andra skydd än korgdörr kan accepteras om installation av korgdörr medför oskäliga kostnader, är olämpligt av varsamhetsskäl eller om tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar försämras.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej