Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Sammanfattning av 2023 års regionala bostadsmarknadsanalyser

Granskad:

Länsstyrelsernas regionala bostadsmarknadsanalyser ger en bild av utvecklingen på de olika regionala bostadsmarknaderna och visar på skillnader såväl som likheter mellan och inom länen. Varje län har sina specifika förutsättningar, men vissa gemensamma utmaningar finns också.

Boverket ska enligt förordningen (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar stödja länsstyrelserna i deras uppdrag att ta fram regionala analyser av bostadsmarknaden samt göra en sammanfattning och analys av resultaten i dessa. Länsstyrelsernas regionala bostadsmarknadsanalyser ger en bild av utvecklingen på de regionala bostadsmarknaderna och visar på skillnader såväl som likheter mellan och inom länen. Varje län har sina specifika förutsättningar men gemensamma utmaningar finns också.

Länsstyrelsernas analyser baseras till stor del på kommunernas inrapporterade svar i Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät (BME), tillsammans med andra källor. Årets bostadsmarknadsenkät (BME 2023) innehöll frågor om bostadsmarknadsläget, bostadsbyggande, allmännyttan, kommunernas verktyg för bostadsförsörjningen och bostadssituationen för olika grupper. Utöver de återkommande frågorna ställdes även frågor inom ramen för två, sedan december 2022 avvecklade, utredningar.

I årets regionala analyser rapporterar länsstyrelserna bland annat att bostadsbyggandet kraftigt bromsar in till följd av ett försämrat ekonomiskt läge. Hög inflation, högre energipriser och stigande räntor försämrar hushållens köpkraft och driver upp produktionskostnaderna. De senaste årens många byggstarter medför visserligen att färdigställandet fortsatt ligger på en hög nivå men antalet påbörjade bostäder är lågt. Länsstyrelserna befarar effekter, som att det blir svårare att flytta till arbete eller etablera sig på bostadsmarknaden. Dessutom riskerar de hushåll som redan har små ekonomiska marginaler att få svårare att tillgodose sina bostadsbehov.

Den kraftiga inbromsningen i bostadsbyggandet slår särskilt hårt mot regioner där behovet av nya bostäder är stort till följd av att arbetsmarknaden är i tillväxt. Det handlar framför allt om industrietableringarna i Norrbotten och Västerbotten men också om andra län, som Blekinge där såväl näringslivet som försvarsindustrin har stora rekryteringsbehov. På tur står nya län, som Västernorrland där man förbereder sig för att möta investeringar som förväntas leda till 7 500 arbetstillfällen. Huvudstadsregionen riskerar att tappa fart som tillväxtmotor och problematiken för de grupper som står längre ifrån bostadsmarknaden förstärks.

En fortsatt trend som länsstyrelser i vissa regioner lyfter är en ökad konkurrens mellan permanentboende, fritidshusboende och säsongsboende. Det är flera län som ser ett ökat behov av regional samverkan kring bostadsförsörjningsfrågan. Ett exempel där ett par länsstyrelser själva har formerat sig i samverkan, handlar om fjällkommunernas utmaningar.

Ta del av hela rapporten, som du hittar under Publikationer i "Relaterad information."

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen