På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Sammanfattning av 2019 års regionala bostadsmarknadsanalyser

Granskad: 

Länsstyrelsernas regionala bostadsmarknadsanalyser ger en bild av utvecklingen på de olika regionala bostadsmarknaderna och visar på skillnader såväl som likheter mellan och inom länen. Varje län har sina specifika förutsättningar, men vissa gemensamma utmaningar återkommer också.

Följande sammanfattande beskrivningar och reflektioner över situationen på bostadsmarknaden är gemensamma för många län.

 • Bostadsförsörjning är mer än bostadsbyggande. Bostadsförsörjning handlar inte bara om volymer utan handlar också om att hitta lösningar för att möta de behov som finns.
 • Vi bygger för dem som redan bor bra. Det finns bostadsbehov som inte tillgodoses och stora grupper lämnas utanför.
 • Ett marknadsorienterat byggande löser inte bostadsförsörjningen för hushåll med lägre inkomster eller i kommuner med låga markvärden.
 • Trots omfattande bostadsproduktion i många kommuner på senare år råder det fortfarande konkurrens om samma sorts bostäder, det vill säga bostäder i det äldre beståndet med lägre hyror. Det råder svagt incitament att hyra eller köpa nyproduktion även för hushåll med goda ekonomiska förutsättningar. Det kan finnas betalningsförmåga samtidigt som det saknas betalningsvilja.
 • Kommunerna har svårt att bedöma hur många människor som påverkas av underskottet på bostäder eller hur underskottet ska bedömas kvantitativt. Det saknas statistik och metoder för att göra sådana bedömningar. Kommunerna efterfrågar mer stöd i arbetet med bostadsförsörjningen.
 • Äldre ensamstående kvinnor med låga pensioner är en av de grupper som har en särskilt utsatt situation på bostadsmarknaden.
 • Det finns en säsongsbaserad bostadsefterfrågan i vissa län. Det rör sig om turistorter där åretruntbostäder säljs och används sedan som fritidsbostäder. Det innebär att bostäderna står tomma stora delar av året och därmed inte är tillgängliga för bostadssökande. Att bostäderna säljs som fritidshus bidrar också till att höja priserna på bostadsmarknaden till prisnivåer som lokalbefolkningen inte har möjlighet att betala.
 • Kommunernas bostadssociala verktyg, till exempel förtur, hyresgarantier eller andrahandsuthyrning, är inte tillräckliga för att lösa bostadsbehoven om det saknas hyresbostäder.
 • Kommunerna behöver utnyttja sina befintliga verktyg såsom kommunalt markinnehav, riktlinjer för bostadsförsörjningen och allmännyttan i högre grad samtidigt som det finns ett behov av att identifiera nya verktyg.
 • Den strukturella hemlösheten ökar och så även kommunernas arbete med att lösa boendet för personer som i en situation med balans på bostadsmarknaden skulle ha klarat sig på egen hand.
 • Varningsflagg hissas inför omfattande behov av renovering av miljonprogramsbostäderna, dels eftersom det kan innebära kraftiga hyreshöjningar, dels för att det kan behövas ersättningsbostäder under renoveringsarbetet. Detta i en redan ansträngd situation på bostadsmarknaden.
 • De satsningar som genomförts på lokal och nationell nivå för att få fram billigare bostäder är inte tillräckliga. Det hindrar inte att investeringsstöden ibland haft en avgörande roll för att vissa projekt har kunnat genomföras och/eller möjliggjort lägre hyresnivåer. Det blev stor oro och osäkerhet när stöden drogs in.
 • Flera länsstyrelser gör en koppling till Agenda 2030 och rätten till en lämplig bostad och skriver ”Med hänsyn till FN:s globala mål i Agenda 2030 och till EU:s sociala pelare om rättigheter för boende och hemlösa är det angeläget att hitta lösningar för dem som inte har råd eller möjlighet att köpa eller hyra en nyproducerad bostad.”
 • Länsstyrelserna framför att den generella bostadspolitiken behöver ses över och att vi behöver hitta en svensk modell för att klara bostadsförsörjningen även för hushåll med svag ekonomi.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen