Sammanfattning av 2018 års bostadsmarknadsanalyser

De regionala bostadsmarknadsanalyserna ger en bild av utvecklingen på de olika regionala bostadsmarknaderna och visar på skillnader såväl som likheter mellan och inom länen. Varje län har sina specifika förutsättningar, men vissa gemensamma utmaningar återkommer också.

Nedan följer ett urval av innehållet i 2018 års bostadsmarknadsanalyser.

Kommunerna arbetar aktivt med bostadsförsörjningen

I takt med att bostadsmarknaden blivit allt mer ansträngd har kommunernas arbete med, och strategiska hantering av, bostadsfrågor i de kommunala verksamheterna fått ökad betydelse. Ett växande antal kommuner har antagit riktlinjer för bostadsförsörjning sedan ändringarna i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar trädde i kraft 2014. I de kommuner där nya riktlinjer saknas pågår i de flesta fall ett arbete med att ta fram dessa.

Befolkningsökning och höga nivåer på byggandet

Befolkningen har ökat i samtliga län men befolkningstillväxten har dock avtagit jämfört med 2016 års rekordnivåer, i många fall på grund av det minskade antalet asylsökande. Bostadsbyggandet har fortsatt på höga nivåer, även om det har börjat skönjas en viss osäkerhet kring efterfrågan på nyproduktionen till följd av höga prisnivåer och ensidigt utbud. Det konstateras att det fortfarande råder stor brist på bostäder och att utbudet behöver bli mer varierat för att bättre kunna matcha behov och efterfrågan.

Fortsatt svårt för många på bostadsmarknaden

Situationen är fortsatt mycket ansträngd för flera grupper på bostadsmarknaden trots ökat bostadsbyggande under senare år. Bostadsbyggandet har varit alltför ensidigt, och kombinationen av höga prisnivåer på nyproducerade bostäder, långa bostadsköer, hårda lånevillkor samt hyresvärdars krav på inkomstnivåer försvårar möjligheterna för många hushåll att hitta en lämplig bostad. Den tuffa situationen gör att det är många som istället hänvisas till en otrygg andrahandsmarknad.

Då andelen äldre i befolkningen ökar kommer det på sikt behövas fler boendelösningar för denna grupp. Det gäller framförallt resurssvaga äldre samt gruppen äldre i behov av särskilda boendeformer som annars riskerar att bli en än mer utsatt grupp i framtiden.

Nyanlända

Det råder underskott på bostäder för anvisade nyanlända i samtliga län och det är en utmaning för flera kommuner att kunna tillhandahålla bostäder för nyanlända både på kort och på lång sikt. Samarbete med de allmännyttiga bostadsbolagen har stor betydelse då det är många kommuners främsta verktyg för att kunna lösa denna grupps boendesituation. En del kommuner uttrycker samtidigt oro över att inte kunna behålla sina nya kommuninvånare.

Egenbosatta nyanlända hänvisas i hög grad till den ordinarie bostadsmarknaden, något som kan innebära att de utelämnas till en otrygg och skev marknad (andrahandsmarknad) med inte sällan undermåliga bostäder.

Begränsande faktorer för bostadsbyggandet

Liksom föregående år är höga produktionskostnader den faktor som flest kommuner anger som en begränsande faktor för bostadsbyggandet. Därefter anses brist på detaljplaner på attraktiv mark utgöra en vanlig begränsande faktor. Andra hinder är svårigheter för privatpersoner och byggherrar att få lån samt konflikter med andra allmänna intressen enligt plan- och bygglagen.

I föregående års analyser uppgavs att kompetensbrist kopplat till bostadsbyggandet kan innebära en risk för att bostadsbyggandet begränsas. I år lyfter flera län fram att bristen på rätt kompetens är ett stort problem kopplat till såväl planering och byggande som kompetensförsörjningen inom andra sektorer. Kompetensbristen har även kopplats till att bristen på detaljplaner på attraktiv mark har blivit ett växande hinder. Ett ökat antal kommuner har svårt att rekrytera rätt kompetens inom plan- och byggområdet vilket i sin tur ger länsstyrelsen en ökad arbetsbörda och riskerar att försena planprocessen.

Flera län påtalar även infrastrukturens betydelse för länens tillväxt genom utveckling av bostadsbeståndet och som möjliggörare av ökat bostadsbyggande.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej