Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Prioritera gång- och cykeltrafiken

Granskad:

För att skapa en klimatsmart transportinfrastruktur i staden krävs att gång- och cykeltrafiken prioriteras. En säker, trygg och estetiskt tilltalande utemiljö är förutsättningar för en hög andel gång- och cykeltrafik.

Att tänka på i översiktsplaneringen:

  • I planeringen bör man först sträva efter att skapa en god transportinfrastruktur för gående och cyklister därefter kommer övriga trafikslag.
  • Analysera det övergripande gång- och cykelvägnätet, dels hur det fungerar kopplat till viktiga målpunkter i samhället, men också anslutningar till kollektivtrafiken.
  • I tätortsmiljö bör arbete utgå från att skapa ytor för gående och cyklister samtidigt som en kontinuerlig minskning av kapaciteten för personbilstrafiken sker.

Attraktiva gång- och cykelvägar

Precis som inom kollektivtrafiken så är avstånd, restid och genhet nyckelord för att människor väljer gång eller cykel som färdsätt. Såväl gående som cyklister är känsliga för omvägar, vilket gör att gång- och cykelvägnätet behöver en tätare maskvidd än bilvägnätet för att kunna konkurrera med personbilen. Gång- och cykelvägnätet måste också vara sammanhängande, passera nära viktiga målpunkter, ha så små lutningar som möjligt och dessutom ha en tillräcklig bredd som medger att cyklister och gående kan separeras från varandra.

Att skapa större ytor för gående och cyklister är en viktig framgångsfaktor för att öka andelen gång- och cykelresor. Här gäller det också att samtidigt minska kapaciteten för personbilstrafiken så att man inte råkar ut för en rekyleffekt som innebär att personbilarna får ökat utrymme och kapacitet när gående och cyklister flyttas över till egna ytor. Där nya gång- och cykelvägar behöver anläggas görs detta med fördel genom att begränsa kapaciteten för biltrafiken.

I centrumområden är det lämpligt att redan i den översiktliga planeringen fundera på vilken trafiksituation som eftersträvas. Här kan man till exempel ge vägledning om att centrumområden ska trafikeras med gångfart eller att hastigheten på alla lokalgator ska begränsas till 30 km/tim. Sådana begränsningar för biltrafiken skapar utrymme för gång- och cykeltrafiken att ta plats.

I "Relaterad information" finns en länk till Trafikverkets rapporter om Trafik för en attraktiv stad (TRAST).

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen