På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Om Boverkets klimatdatabas

Granskad:

När en klimatdeklaration ska upprättas får data från Boverkets klimatdatabas eller specifika klimatdata för byggprodukter användas. Klimatdata för byggprodukterna i Boverkets databas är konservativt satta, det vill säga cirka 25 procent högre än genomsnittet för att stimulera användning av specifika klimatdata. Klimatdata för energi och bränsle måste hämtas från Boverkets klimatdatabas. Dessa klimatdata är inte konservativt satta.

I klimatdatabasen finns generiska klimatdata för byggprodukter

Dator med databas, en kalkylator och ett flerbostadshus
Illustration: Infab

Klimatdatabasen är ett viktigt verktyg i Boverkets stöd till byggherren för att kunna uppfylla reglerna om klimatdeklarationer. Dessutom gör den det enklare att göra klimatberäkningar med bra kvalitet. Boverkets klimatdatabas innehåller klimatdata för klimatpåverkan från byggprodukter och ska representera svenska förhållanden. Den finns på både svenska och engelska.

Den som använder generiska klimatdata i klimatdeklarationen måste använda data från Boverkets klimatdatabas.

Klimatdata för byggprodukter baseras på underlag från IVL Svenska Miljöinstitutet. IVL har tagit fram värdena genom att beräkna ett medelvärde från de befintliga miljövarudeklarationer (EPD:er) för byggproduktgruppen som används på den svenska marknaden. Värdena är konservativt satta, vilket betyder att de ligger cirka 25 procent högre än medelvärdet. Syftet är att stimulera till användning av byggprodukter med så låg klimatpåverkan som möjligt, och tanken är att det aldrig ska vara en fördel att använda generiska klimatdata i stället för specifika klimatdata för de byggprodukter som har hög klimatpåverkan. Konservativt satta klimatdata stimulerar även byggprodukttillverkare att tillhandahålla produktspecifika klimatdata.

I klimatdatabasen finns klimatdata för energi och bränslen

Klimatdatabasen innehåller också klimatdata för energi och bränsle. Dessa värden är inte konservativt satta.

Klimatdata för fjärrvärme baseras på Naturvårdsverkets beräkningar för ett svenskt medelvärde, se rapport ”Vägledning om beräkning av utsläppsminskning” under Relaterad information. Naturvårdsverket inhämtar i sin tur statistik från Energiföretagen. Utnyttjade av spillvärme anses inte orsaka några växthusgasutsläpp.

Klimatdata för svensk elmix baseras på underlag från IVL Svenska Miljöinstitutet. IVL har tagit fram värdet genom beräkningarna som följer både EN 15804 och Energimyndighetens sätt att redovisa miljöpåverkan från elproduktion och användning av olika bränslen och andra energibärare. Klimatdata är framtagna med hänsyn taget till export och import. För mer information om metoden, se rapport från IVL med nr C433 under Relaterad information.

Klimatdata för bränsle baseras på underlag från IVL Svenska Miljöinstitutet. IVL baserar i sin tur värdet på Energimyndighetens uppgifter om utsläpp av växthusgaser från drivmedel. Utsläpp från utvinning, transport, omvandling och förbränning av bränslen ingår. Även biobränslen orsakar därmed en viss mängd utsläpp. Vid beräkningen av utsläppen från bensin och diesel utgår IVL ifrån de standardvärden för de fossila drivmedlen som fastställts om reduktionsplikten i ett tilläggsdirektiv till bränslekvalitetsdirektivet 2015/652/EU.

Specifika klimatdata för byggprodukter ger en mer korrekt redovisning

För att klimatdeklarationen i så hög grad som möjligt ska spegla byggnadens faktiska klimatpåverkan är det bra om specifika klimatdata användas för inköpta byggprodukter, om tillverkaren tagit fram detta. Specifika klimatdata för en byggprodukt visar klimatpåverkan vid tillverkningen av produkten under produktens särskilda tillverkningsförhållanden, och den beräknade klimatpåverkan blir generellt sett lägre om specifika klimatdata används.

Om specifika klimatdata ska användas ska det vara i form av en miljövarudeklaration (EPD) som följer beräkningsreglerna i EN 15804 och vara tredjepartsgranskad eller motsvarande.

För mer vägledning om specifika klimatdata, se sidan ”Underlag till beräkning av klimatpåverkan” som du hittar i menyn.

Klimatdatabasens innehåll

Boverkets klimatdatabas innehåller generiska klimatdata för följande klimatindikatorer:

  • A1–A3 produktskede, med konservativt värde
  • A4 transport
  • A5 byggspill, med konservativt värde
  • energi och bränsle med typiskt värde (används i modul A4 och modul A5 energi).

Dessa generiska klimatdata kan används i en klimatdeklaration.

Databasen innehåller även ytterligare data för information. Följande data finns:

  • A1–A3 byggproduktens klimatpåverkan med typiskt värde
  • A1–A3 faktor för konservativa värden
  • A5 faktor för byggspill
  • teknisk livslängd
  • omräkningsfaktor.

I klimatdata för modul A5 byggspill ingår även transport av byggprodukten. Förutom klimatdata för A5 byggspill finns även uppgift om faktorn för byggspill.

I klimatdatabasen finns också uppgifter om den faktor som använts för att beräkna det konservativa värdet på klimatdata för byggprodukter. För att jämföra material och välja material med lägre klimatpåverkan kan det dock vara mer relevant att använda genomsnittsvärden. Sådana värden finns också i klimatdatabasen och anges som typiska värden. Genomsnittsvärden är baserade på EPD:er för produkter som används i Sverige; dessa är vanligtvis något lägre än genomsnittet för produktgruppen på den svenska marknaden. Det förtydligas genom begreppet ”typiska”.

I klimatdatabasen finns även uppgifter om teknisk livslängd och omräkningsfaktor från enheten i klimatdatabasen till den enhet som vanligtvis används i resurssammanställningar, oftast densitet.

Så här hämtas information från klimatdatabasen

Boverket tillhandahåller informationen i klimatdatabasen via ett webbgränssnitt och via ett applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) i filformaten Excel, JSON och XML.

I webbgränssnittet finns en sökfunktion som gör det enkelt att hitta klimatdata. Klimatdata för en produktgrupp finns i ett produktdatablad och kan skrivas ut. Det går också att exportera all klimatdata eller delar av den till en Excelfil.

Till filerna finns en filspecifikation, för att programvaruutvecklare ska kunna anpassa sina programvaror.

API för klimatdata finns under ”API för Klimatdatabas” i Relaterad information.

Öppna data

Klimatdata från Boverkets klimatdatabas kan skrivas ut eller hämtas i Excelformat. Du kan också hämta hela innehållet i klimatdatabasen på sidan för öppna data, se Relaterad information. De filformat som erbjuds är Excel, JSON och XML. Databasen finns också på engelska, se under Relaterad information.

Databasen är utvecklad i samverkan med flera aktörer

Databasen är utvecklad av Boverket i samverkan med Trafikverket, Naturvårdsverket samt Miljöministeriet i Finland, som en del i de nordiska ländernas samarbete för att minska klimatutsläppen från den byggda miljön.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen