Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Trygga mellanrum i Handen, Haninge

Granskad:
Invigning av tillfälliga gatumöbler på Poseidons torg i Handen. Foto: Olof Holdar

Handen, den regionala stadskärnan i Haninge, genomgår en stor ombyggnad och förtätning, och förväntas vara en byggarbetsplats under många år. För att motverka att ombyggnaderna skapar folktomma och otrygga miljöer, har kommunen tagit fram en handbok för att göra de offentliga miljöerna och platserna trygga och attraktiva att vistas på även under byggtiden. Handboken är bland annat baserad på principerna från andra generationens CPTED.

Behovet

Haninge kommun har en starkt ökande befolkning och står inför förtätning och omfattande ombyggnader. Strukturen i Handen, den regionala stadskärnan i Haninge, är idag anpassad efter bilismens framkomlighet och det finns en brist på gång- och cykelvägar och gröna stråk. Handens pendeltågsstation är den största stationen i Haninge kommun, men trots att det är mycket folk i rörelse upplever många den som otrygg. De pågående ombyggnaderna skapar folktomma miljöer med långa tunnlar och plank utan platser att uppehålla sig på.

Målbilden

Ambitionen från kommunens sida var att ta fram en strategi med en handbok för att göra de offentliga miljöerna och platserna trygga och attraktiva att vistas på även under ombyggnadstiden. Handboken skulle kunna användas på olika sorters platser och åtgärdernas omfattning skulle kunna anpassas utifrån tid och resurser.

Genom åtgärder utifrån handboken förväntas tryggheten öka för alla som vistas i centrala Handen, och i synnerhet för dem som använder pendeltågstationen.

Skeden i samhällsbyggnadsprocessen där insatser gjorts

Fysiska åtgärder, som tillfälliga gatumöbler och platsbildningar, har gjorts under tiden som detaljplanering för och projektering och uppförande av ny bebyggelse pågår.

Samordning/samverkansmodell

En arbetsgrupp bestående av processledaren för stadskärnan, en hållbarhetsstrateg, stadsarkitekten och kommunens trygghetssamordnare gav en arkitektkonsult i uppdrag att ta fram en strategi för hur centrum skulle kunna befolkas och attraktiva platser skapas under ombyggnadstiden. Tidigare trygghetsmätningar och medborgardialoger samt polisens statistik låg till grund för uppdraget, och principerna från andra generationens CPTED skulle ingå (du kan läsa mer om CPTED under rubriken Relaterad information). När handboken som konsultuppdraget resulterade i nu omsätts i praktiken, ingår även planarkitekter, belysningsansvarig på stadsbyggnadskontoret, stadsträdgårdsmästaren och representanter från exploateringskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen i arbetsgruppen.

Tillfälliga gatumöbler och blomsterlådor i klara färger samt ett tak av ljusslingor markerar platsen mellan pendeltågsstationen och gångtunneln som leder till Poseidons torg. Foto: Andreas Paulson/Haninge kommun

Fysiska åtgärder

Tillfälliga gatumöbler i klara färger markerar platsen framför pendeltågsstationen och tillsammans med ett tak av ljusslingor skapar de en välkomnande entré till centrum, trots byggplank och andra avspärrningar.  I en lång gångtunnel som förbinder pendeltågsstationen med Poseidons torg, det centrala torget i Handen, gjorde ett konstnärskollektiv ett trygghetsskapande projekt tillsammans med gymnasieelever från närområdet. Det togs fram ett grafiskt mönster till tunnelns väggar och taket målades om, så att tunneln inte upplevs lika mörk. På Poseidons torg finns också tillfälliga sittmöbler i klara färger och planteringar. De tillfälliga gatumöblerna invigdes i samband med en gatufestival i kommunens regi. Som nästa steg planeras en plats med olika temporära aktiviteter och funktioner framför den framtida bussterminalens höga betongvägg, innan bostäderna och verksamhetslokalerna som är tänkta att ligga framför bussterminalen byggs.

Mätning/utvärdering

Kommunen genomför regelbundet trygghetsvandringar på olika platser i kommunen, bland annat i Handen. Under dessa vandringar är både trygghetssamordnaren och stadsbyggnadskontorets belysningsansvariga är med, liksom en planarkitekt om det finns en detaljplan under framtagande i området. Trygghetsmätningar innan de temporära platserna skapades visade att folk kände sig otrygga i centrala Handen, trots att det enligt statistiken inte var särskilt brottsutsatt. Efter att de tillfälliga gatumöblerna kom på plats har kommunen gjort spontana intervjuer med förbipasserande framför pendeltågsstationen. Ungefär hälften av de svarande uppskattade belysningen, de klara färgerna och planteringarna och upplevde att platsen hade blivit trevligare att vistas på sedan dessa tillkom. Den andra hälften sa att de ogillade färgvalet eller att de inte hade märkt någon större skillnad på platsen.

Lärdomar

Den kommunala organisationen för drift och underhåll behöver inkluderas i arbetsgruppen och rutiner behöver ofta anpassas, för att tillfälliga projekt och platser ska kunna bli en del av det trygghetsskapande arbetet i kommunen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen