Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Linbaneanläggningar

Granskad:

Det krävs bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra linbaneanläggningar.

Vad är en linbaneanläggning?

Begreppet linbaneanläggning definieras i artikel 3 i den europeiska linbaneförordningen. Med linbaneanläggning avses där hela det på platsen uppförda systemet, bestående av infrastruktur och delsystem, vilket konstruerats, uppförts, monterats ihop och tagits i drift i syfte att transportera personer, där förflyttningen sker med hjälp av linor längs rörelsebanan. (jfr Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/424 av den 9 mars 2016 och Fm 2021:3 sid. 16-17)

Förordning om ändring i plan- och byggförordningen, Fm 2021:3 (på Sveriges regerings webbplats)

Definitionen är tillämpbar vid prövning och beslut enligt plan- och bygglagstiftningen eftersom denna är harmoniserad med den europeiska linbaneförordningen. Enligt definitionen är en linbaneanläggning i dessa sammanhang en anläggning som syftar till persontransporter. Det innebär att begreppet inte träffar anläggningar som syftar till gods- och materialtransport. (jfr Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/424 av den 9 mars 2016)

Foto på kabinbana i snöigt landskap.
Exempel på linbaneanläggning med större enstaka kabiner, så kallad kabinbana. Foto: Nicklas Blom/Scandinav
Foto på gondolbana över en snöig backe.
Exempel på linbaneanläggning, med flera mindre kabiner, så kallad gondolbana. Foto: Amanda Sveed/Scandinav

Linbaneanläggningar förekommer ofta i anslutning till någon annan anläggning så som exempelvis en skidbacke eller en djurpark. En linbaneanläggning kan även vara fristående och till för att transportera människor över land- eller vattenområden.

Ändring av begrepp

Begreppet ”linbaneanläggningar” har ersatt det tidigare begreppet ”kabinbanor”. Ändringen, som trädde i kraft 2 augusti 2021, gjordes vid implementeringen av det så kallade MKB-direktivet i plan- och bygglagstiftningen och med den europeiska linbaneförordningen. Någon ändring av bygglovspliktens omfattning är inte avsedd. Begreppsändringen syftar till en harmonisering med andra delar av plan- och bygglagstiftningen och med MKB-direktivet. (jfr Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/424 av den 9 mars 2016. och Fm 2021:3 sid. 16-17)

Förordning om ändring i plan- och byggförordningen, Fm 2021:3 (på Sveriges regerings webbplats)

När krävs det bygglov för linbaneanläggningar?

Bygglov krävs för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra en linbaneanläggning. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. Oavsett om åtgärder avseende en linbaneanläggning kräver bygglov eller inte ska de ska de uppfylla de krav som gäller för sådana åtgärder enligt plan- och bygglagstiftningen.

1 §
  I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra
   1. nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar, skidliftar, linbaneanläggningar, campingplatser, skjutbanor, hamnar för fritidsbåtar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor,
   2. upplag och materialgårdar,
   3. tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana, spårväg eller gruvdrift,
   4. fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser,
   5. radio- eller telemaster eller torn,
   6. vindkraftverk som
      a) är högre än 20 meter över markytan,
      b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken,
      c) monteras fast på en byggnad, eller
      d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter,
   7. murar och plank,
   8. parkeringsplatser utomhus,
   9. begravningsplatser, och
   10. transformatorstationer.
Förordning (2021:786).

Vid bedömningen om en linbaneanläggning kräver bygglov kan samma faktorer som för det tidigare begreppet kabinbanor användas. Följande faktorer kan vägas in:

  • anläggningens storlek och omfattning
  • omfattningen av markarbeten och anordningar
  • omgivningspåverkan
  • påverkan på allmänna intressen.

(jfr prop. 1985/86:1 sid. 682-684)

Med förslag till ny plan- och bygglag, prop. 1985/86:1 (på Sveriges riksdags webbplats)

Anläggningens storlek och omfattning

En anledning till att linbaneanläggningar är bygglovspliktiga är att de oftast är arealkrävande. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 682)

Med förslag till ny plan- och bygglag, prop. 1985/86:1 (på Sveriges riksdags webbplats)

Omfattningen av markarbeten och anordningar

För att en linbaneanläggning ska vara bygglovspliktig krävs att åtgärder av något slag utförs för att bereda platsen för det nya ändamålet. Det kan exempelvis vara genom trädfällning, markarbeten och uppförande av anordningar. Vid uppförande av en linbaneanläggning krävs normalt omfattande markarbeten då den oftast består av större anordningar som stolpar, linor och korgar samt hållplats- och maskineribyggnader. För att bedöma bygglovsplikten ska en sammantagen bedömning göras av åtgärderna och deras syfte. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 684)

Med förslag till ny plan- och bygglag, prop. 1985/86:1 (på Sveriges riksdags webbplats)

Omgivningspåverkan

Med omgivningspåverkan menas vilka konsekvenser linbaneanläggningen har för närboende exempelvis i form av ökad trafik, buller eller ljusstörningar. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 682)

Med förslag till ny plan- och bygglag, prop. 1985/86:1 (på Sveriges riksdags webbplats)

Påverkan på allmänna intressen

Vilken inverkan linbaneanläggningen har på det rörliga friluftslivet kan påverka om anläggningen kräver bygglov eller inte. Även anläggningens påverkan på landskapsbilden kan ha betydelse för lovplikten. Anläggningarna är många gånger omfattande och påtagligt upphöjda ovanför marknivån och har därför ofta en stor påverkan på landskapsbilden. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 682)

Med förslag till ny plan- och bygglag, prop. 1985/86:1 (på Sveriges riksdags webbplats)

Lov kan krävas för tillhörande åtgärder

Andra åtgärder i anslutning till en linbaneanläggning kan kräva bygglov. Det kan exempelvis vara en byggnad eller en parkeringsplats som uppförs i anslutning till en linbaneanläggning. Om marknivån ändras kan marklov krävas, detta förutsatt att området är detaljplanerat eller att kommunen infört marklovsplikt i områdesbestämmelser.

2 §
  Det krävs bygglov för
   1. nybyggnad,
   2. tillbyggnad, och
   3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att
      a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd,
      b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller
      c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan.

1 §
  I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra
   1. nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar, skidliftar, linbaneanläggningar, campingplatser, skjutbanor, hamnar för fritidsbåtar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor,
   2. upplag och materialgårdar,
   3. tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana, spårväg eller gruvdrift,
   4. fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser,
   5. radio- eller telemaster eller torn,
   6. vindkraftverk som
      a) är högre än 20 meter över markytan,
      b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken,
      c) monteras fast på en byggnad, eller
      d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter,
   7. murar och plank,
   8. parkeringsplatser utomhus,
   9. begravningsplatser, och
   10. transformatorstationer.
Förordning (2021:786).

11 §
  Det krävs marklov för schaktning eller fyllning som inom ett område med detaljplan avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt eller för mark inom en allmän plats, om inte kommunen har bestämt annat i detaljplanen.

Om ett visst höjdläge för markytan är bestämt i detaljplanen, krävs det trots första stycket inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån. Lag (2014:900) .

Ändrad lovplikt för linbaneanläggningar

Bygglov krävs inte om kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser har beslutat om undantag från krav på bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra en linbaneanläggning.

2 §
  Trots 1 § krävs det inte bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra
   1. en anläggning som avses i 1 § 4 eller 5, om det är fråga om en liten anläggning som är avsedd endast för en viss fastighets behov,
   2. ett vindkraftverk som avses i 1 § 6, om verket omfattas av tillstånd enligt 9 eller 11 kap. miljöbalken,
   3. en parkeringsplats som avses i 1 § 8, om det på fastigheten finns endast ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus och parkeringsplatsen är avsedd uteslutande för fastighetens behov eller om parkeringsplatsen anläggs med stöd av väglagen (1971:948) eller på mark som i detaljplan har avsatts till gata eller väg,
   4. en anläggning som avses i 1 § 2, 7 eller 10 och som omfattas av undantag från krav på bygglov i vägplan enligt väglagen eller järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg,
   5. en anläggning som avses i 1 § 2, om det är fråga om en anläggning av liten omfattning i form av en eller flera containrar i omedelbar närhet till en pågående verksamhet inom ett industriområde och anläggningen inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller
   6. en anläggning som avses i 1 § 2, om det är fråga om högst två enheter i form av fritidsbåt, husvagn eller husbil som
      a) placeras i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus,
      b) är av säsongskaraktär,
      c) inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, och
      d) inte placeras i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen (2010:900).

Åtgärder som avses i första stycket 5 och 6 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.

Bestämmelserna i 9 kap. 7 och 8 §§ plan- och bygglagen
(2010:900) om att kommunen får besluta om undantag från krav på bygglov eller om mer långtgående krav gäller även för andra anläggningar än byggnader. Förordning (2017:102).

7 §
  I den omfattning som kommunen med stöd av 4 kap. 15 eller 42 § har bestämt ska gälla som undantag från kravet på bygglov krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att
   1. inom ett område med detaljplan, genomföra en åtgärd på det sätt och under den tid som kommunen har bestämt i planen, eller
   2. inom ett område som omfattas av områdesbestämmelser på det sätt som kommunen har bestämt i områdesbestämmelserna
      a) vidta en åtgärd som avser en komplementbyggnad,
      b) göra en liten tillbyggnad,
      c) göra en tillbyggnad till eller annan ändring av en industribyggnad, eller
      d) vidta en åtgärd som avser ett enkelt fritidshus, en kolonistuga eller annan liknande byggnad.

För att inom en sammanhållen bebyggelse vidta en åtgärd som avses i första stycket 2 a eller b krävs medgivande från berörda grannar för att åtgärden ska få vidtas utan bygglov, om ett sådant medgivande behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen.

Första och andra styckena gäller inte om en bygglovsprövning är nödvändig för att tillvarata grannars intressen eller allmänna intressen.

Ändrad lovplikt

Krävs rivningslov för linbaneanläggningar?

För att helt eller delvis ta bort en linbaneanläggning krävs generellt varken rivningslov eller en anmälan om rivning. Detta gäller oavsett om det är inom eller utanför detaljplanelagt område. Om det finns byggnader i anslutning till linbaneanläggningen kan de omfattas av krav på rivningslov eller anmälan om rivning. Om marknivån ändras i samband med borttagningen av en linbaneanläggning kan marklov krävas, detta förutsatt att området är detaljplanerat eller att kommunen infört marklovsplikt i områdesbestämmelser.

10 §
  Det krävs rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en byggnad
   1. inom ett område med detaljplan, om kommunen inte har bestämt något annat i planen, och
   2. utanför ett område med detaljplan, om kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att ett rivningslov krävs.

Det krävs dock inte rivningslov, om byggnaden eller byggnadsdelen får uppföras utan bygglov och kommunen i detaljplanen eller områdesbestämmelserna inte har bestämt att det krävs rivningslov.

5 §
  För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid
   1. rivning av en byggnad eller en del av en byggnad,
   2. nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan- och bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov,
   3. en ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt,
   4. en installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader,
   5. en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,
   6. en sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden,
   7. underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § andra stycket plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter,
   8. nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk,
   9. uppförande eller tillbyggnad av ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § plan- och bygglagen,
   10. uppförande eller tillbyggnad av en sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § plan- och bygglagen,
   11. ändring av en komplementbyggnad som innebär att den blir ett komplementbostadshus,
   12. tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § första stycket 1 plan- och bygglagen,
   13. byggande av takkupor som avses i 9 kap. 4 b § första stycket 2 plan- och bygglagen, eller
   14. inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Om det vid åtgärderna kan antas uppkomma farligt avfall ska detta framgå av anmälan. Förordning (2020:708).

11 §
  Det krävs marklov för schaktning eller fyllning som inom ett område med detaljplan avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt eller för mark inom en allmän plats, om inte kommunen har bestämt annat i detaljplanen.

Om ett visst höjdläge för markytan är bestämt i detaljplanen, krävs det trots första stycket inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån. Lag (2014:900) .

Andra tillstånd kan krävas

Oavsett om en åtgärd avseende en linbaneanläggning kräver bygglov eller inte kan åtgärden behöva tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning. Det kan exempelvis vara strandskyddsdispens, samråd om ingrepp i naturmiljön eller tillstånd för att vidta åtgärder nära allmän väg.

Lista över tillstånd, dispenser och anmälan

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen