Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillsyn av lekplatser i praktiken

Granskad:

Byggnadsnämnden ansvarar för att utöva tillsyn över lekplatser. Den har tillsyn över att den som ansvarar för lekplatsen följer kraven vid uppförande och ändring av lekplatser. Nämnden har även tillsyn över att kraven på vård, skötsel och underhåll följs i bruksskedet samt att enkelt avhjälpta hinder undanröjs. Denna tillsyn kan utföras på olika sätt och behöver anpassas efter omständigheterna i det enskilda fallet.

Vad byggnadsnämnderna i första han kan rikta sin tillsyn mot

Mot bakgrund av vilka brister som är vanligast förekommande anser Boverket att det finns skäl för byggnadsnämnderna att i första hand inrikta sin tillsyn på:

 • Ursprungliga fel och brister som innebär risk för olycksfall eller bristande tillgänglighet/användbarhet,
 • Bristande underhåll, vård och skötsel som innebär risk för olycksfall eller bristande tillgänglighet/användbarhet, och
 • Enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet eller användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Ursprungliga fel och brister som innebär risk för olycksfall eller bristande tillgänglighet/användbarhet

Exempel på vad byggnadsnämnden kan utöva tillsyn över:

 • Felaktig montering av lekredskap, exempelvis inte följt monteringsanvisning.
 • Felaktigt utformade lekredskap på grund av felaktiga öppningsmått i glipor, springor, klätternät med mera.
 • Felaktigt utformat markunderlag till exempel för liten yta eller bristfälligt utformat fallunderlag.
 • Bristande tillgänglighet till exempel på grund av att grusytor är svårframkomliga.

Bristande underhåll, vård och skötsel som innebär risk för olycksfall eller bristande tillgänglighet/användbarhet

Exempel på vad byggnadsnämnden kan utöva tillsyn över:

 • Försämrat fallunderlag till exempel genom minskad storlek, försämrat material eller sämre stötdämpning.
 • Rostiga metalldelar, rötangripet trä, utstickande spik, skruv eller trädelar, torrsprucket trä, kärvande och osmorda redskap, gungleder som fastnat eller är på väg att slitas ut, dåliga infästningar, lösa bultar och skruvar, glappande borrhål, ytliga betongfundament med mera.
 • Försämrad tillgänglighet till och från lekplatsen och på lekplatsen för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga till exempel på grund av igenväxta gångvägar.
 • Försämrad användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet eller användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga

Exempel på vad byggnadsnämnden kan utöva tillsyn över:

 • Nivåskillnader
 • Trappsteg
 • Bristfällig belysning

Enligt Boverkets erfarenhet är det förhållandevis många hinder mot tillgänglighet och användbarhet på lekplatser som är enkla att avhjälpa.

Ytterligare vägledning om hur och vad som byggnadsnämnden kan utöva tillsyn över på lekplatser finns i Boverkets och Konsumentverkets rapport om marknadskontroll av lekplatser. Rapporten är från år 2015 och innehåller flera exempel på brister. Vägledning finns även att i SKR:s broschyr "Säkra lekplatsen".

Läs om marknadskontroll av lekplatser under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Inledning av tillsyn

Ett tillsynsärende kan inledas genom en tillsynsanmälan till byggnadsnämnden eller genom ett eget initiativ av nämnden. När byggnadsnämnden utövar tillsyn på eget initiativ kan tillsynen ske heltäckande eller genom stickprov. Tillsynen kan exempelvis inriktas och prioriteras med utgångspunkt från en riskanalys eller erfarenheter från tidigare problem på lekplatser i kommunen.

Egeninitierad tillsyn

Vid planering av egeninitierad tillsyn är det lämpligt att börja med att kontakta ägaren av lekplatsen eller den som på annat sätt är ansvarig för denna. Om det är kommunen som äger lekplatsen är det viktigt att kontakta den förvaltning som ansvarar för lekplatsen och dess underhåll. För att få en bättre bild av om det finns anledning att gå vidare och göra ett tillsynsbesök på lekplatsen kan byggnadsnämnden ta reda på följande:

 • Hur gammal är lekplatsen?
 • Har lekplatsen byggts om?
 • Finns det en drift- och underhållsplan för lekplatsen?
 • Följs drift- och underhållsplanen?
 • Hur ofta och på vilket sätt kontrolleras lekplatsen?
 • Har eventuella brister som upptäckts åtgärdats?
 • Hur ofta besiktigas lekplatsen av en kvalificerad person?
 • Är lekredskapen märkta enligt europastandarder?

Nekande eller uteblivna svar på frågorna ovan är inte i sig tillräckligt för ett tillsynsingripande enligt plan- och bygglagstiftningen. De kan dock ge byggnadsnämnden ett bättre underlag för sin prioritering av tillsynen. Det finns exempelvis ofta anledning att anta att en lekplats sannolikt har få eller inga brister om den sköts enligt en drift- och underhållsplan och regelbundet kontrolleras och besiktigas av en person med lämplig kompetens. Inte sällan gäller det motsatta om detta sker mer oregelbundet eller inte alls. Det kan även vara lämpligt att byggnadsnämnden utövar stickprovsvis tillsyn.

Om nämnden vid en inledande kontakt inte får tillfredsställande svar på sina frågor kan det finnas anledning att göra ett tillsynsbesök på lekplatsen.

För att underlätta och öka förutsättningarna för att det finns tillgängliga resurser för tillsynsarbete är det viktigt att byggnadsnämnden planerar sitt tillsynsarbete, lämpligen i en tillsynsplan. Tillsynen av lekplatser underlättas också om byggnadsnämnden gör en sammanställning och inventering av samtliga lekplatser i kommunen. Tillsynen av lekplatser kan också effektiviseras genom att nämnden har en kontinuerlig dialog med den kommunala förvaltning som ansvarar för skötsel och underhåll av de kommunala lekplatserna.

Tillsyn på grund av anmälan

Byggnadsnämnden måste vid en tillsynsanmälan utreda och få en uppfattning om lekplatsens skick för att kunna avgöra om det finns anledning till ett tillsynsingripande. För att ta reda på lekplatsens utförande och skick är ett besök på platsen lämpligt. Om bristerna kan äventyra säkerheten för dem som använder lekplatsen är det viktigt att byggnadsnämnden agerar snabbt och direkt.

Tillsynsbesök

Det är lämpligt att ägaren eller den som i annan egenskap är ansvarig för lekplatsen kontaktas inför tillsynsbesöket och uppmanas att närvara. Om det finns misstanke om akut risk för olycksfall kan besöket ske utan att ägaren kontaktas i förväg.

Ett tillsynsbesök kan läggas upp på olika sätt men det finns vissa saker som byggnadsnämnden alltid har anledning att titta närmare på.

Byggnadsnämndens ingripande

Byggnadsnämnden måste visa att det finns förutsättningar att besluta om ingripande. Därför är det viktigt att tillsynsbesök och annat som skett i ärendet dokumenteras. Nämnden måste bemöta och där det är möjligt motbevisa de invändningar som ägaren gör i syfte att undgå ansvar. Bevisbördan för samtliga omständigheter som ligger till grund för beslutet om ingripande vilar alltså på byggnadsnämnden. I de fall byggnadsnämnden sammantaget kommer fram till att det finns stöd för att ingripa ska nämnden göra det.

Tillsynsansvar för lekplatser

Ingripande enligt annan lagstiftning

Om byggnadsnämnden inte kan ingripa mot en brist med stöd av plan- och bygglagstiftningen kan det vara möjligt att ingripa med stöd av PSL. Det kan exempelvis bli aktuellt om det är fråga om äldre lekplatser med lekredskap som med nuvarande säkerhetskriterier inte bedöms vara säkra men som bedömdes vara det på den tiden när de konstruerades och installerades. Om underhållet av dem skett på rätt sätt kan det vara svårt att ingripa mot dem med stöd av plan- och bygglagstiftningen.

Eftersom PSL endast får tillämpas av statliga myndigheter kan byggnadsnämnden i sådana fall anmäla detta till Konsumentverket. Enligt PSL ska lekredskap som tillverkats innan dagens standardkrav uppfylla säkerhetskraven i europastandarderna. Om det är fråga om en lekplats där kommunen är huvudman kan byggnadsnämnden också uppmärksamma ansvarig förvaltning på kommunen om bristerna så att den får kännedom om det och kan åtgärda dem. Om det är fråga om en lekplats med enskild huvudman kan det vara lämpligt att byggnadsnämnden informerar huvudmannen om det som framkommit vid tillsynen.

Exempel på tillsynsärenden

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen