På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Länsstyrelsen och domstolens hantering av överklagande

När ett överklagande ska prövas avgör länsstyrelsen eller domstolen om beslutet ska upphävas eller fastställas. Om beslutet upphävs betyder det att det inte gäller längre.

Ett överklagande av en byggnadsnämnds beslut om lov eller förhandsbesked kan innehålla olika typer av invändningar. Invändningarna kan avse formella brister i handläggningen.  Formella brister kan till exempel vara att byggnadsnämnden inte har kommunicerat med sakägare och andra berörda. Invändningarna kan även avse att tillräcklig hänsyn inte har tagits till enskilda intressen eller att nämnden gjort en felaktig bedömning av olika allmänna intressen.

När ett beslut om lov eller förhandsbesked överklagas händer det att den sökande vill ändra sin ansökan så att de klagomål som framförts tillgodoses. Det kan exempelvis vara att sökanden vill att byggnaden ska placeras längre bort från den klagandes fastighet. Om en ansökan ska ändras måste det först prövas av byggnadsnämnden. Länsstyrelsen eller domstolarna kan därför inte göra ändringar i ett beslut eller ge ett lov eller förhandsbesked för något annat än det som ansökan avser.

Klagorätt

Eftersom rättidsprövningen vid ett överklagande görs av myndigheten som fattat det överklagade beslutet ska den överprövande instansen inte göra någon egen bedömning av detta. Däremot så ska den överprövande instansen avgöra om beslutet får överklagas och om den som överklagar har rätt till det.

Här kan du läsa mer om vem som har rätt att överklaga

Länsstyrelsens hantering av överklagande

Huvudregeln är att handläggningen är skriftlig. Om en enskild vill lämna uppgifter muntligt i ett ärende ska länsstyrelsen ge parten tillfälle till det om det inte framstår som obehövligt. Det finns inte någon bestämmelse som reglerar möjligheten till att ha muntlig förhandling eller möjlighet för den enskilde att begära syn på platsen. Länsstyrelsen kan dock utföra syn på platsen som ett komplement till den skriftliga handläggningen.

Innan länsstyrelsen fattar beslut i ärendet ska länsstyrelsen, om det inte är uppenbart obehövligt, underrätta den som är part om allt material av betydelse för beslutet och ge parten tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över materialet. Om det är uppenbart obehövligt får länsstyrelsen avstå sådan kommunikation. (jfr prop. 2016/17:180 sid. 160-161).

När beslutet har tagits ska sökanden, klaganden eller annan part underrättas om det fullständiga innehållet i länsstyrelsens beslut. Om det finns en skiljaktig mening så ska den bifogas. Om beslutet går parten emot ska parten underrättas om hur beslutet överklagas.

Domstolarnas hantering av överklagandet

Om en enskild överklagar länsstyrelsens beslut i ett ärende som gäller överklagande av en byggnadsnämnds beslut om lov eller förhandsbesked är byggnadsnämnden den enskildes motpart. Byggnadsnämnden är alltså alltid part i ett sådant ärende.

Förfarandet hos domstolen är som huvudregel skriftligt och domstolen ansvarar för att ärendet blir så utrett som det kräver. Detta kan ske genom skriftväxling mellan olika parter eller genom att domstolen håller sammanträde och huvudförhandling. En part kan alltid begära att domstolen håller sammanträde och huvudförhandling. Det är dock alltid domstolen som bestämmer om en förhandling krävs. Till ett sammanträde eller huvudförhandling kallas parterna och man får tillfälle att muntligen lägga fram sina synpunkter inför domstolen. Domstolen kan även hålla syn för att ta del av förhållandena på platsen.

Efter det att domstolen har avgjort ärendet ska beslutet sändas till parterna. Om det finns en skiljaktig mening så ska den bifogas. I de fall beslutet kan överklagas ska parterna får en upplysning om detta samt vad parterna ska tänka på vid ett överklagande.

Inhibition

Beslut om lov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Efter dessa fyra veckor får beslutet verkställas även om det inte har fått laga kraft. Om åtgärden påbörjas innan beslutet har fått laga kraft sker det på byggherrens egen risk eftersom beslutet kan bli upphävt.

Länsstyrelsen och domstolarna kan dock besluta att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla, så kallad inhibition. Det innebär att den sökande inte har rätt att påbörja åtgärden på egen risk.

Länsstyrelsens eller domstolens avgörande

Om länsstyrelsen eller domstolen vid prövningen av ett överklagande av ett beslut om att bevilja, avslå eller avvisa en ansökan om lov eller förhandsbesked kommer fram till att det under handläggningen antingen har begåtts allvarliga formella brister eller att beslutet inte uppfyller kraven i plan- och bygglagen, PBL, ska beslutet upphävas. Annars ska beslutet fastställas.

Följden av ett upphävande

Om länsstyrelsen eller domstolen upphäver det överklagade beslutet innebär det att beslutet inte gäller. För den som exempelvis har sökt och beviljats ett bygglov innebär ett upphävande att den rätt som fanns att bygga genom beslutet upphört. Om sökanden har påbörjat åtgärden på egen risk måste de åtgärder som utförts tas bort och platsen återställas. 

I de fall beslutet upphävs på grund av formella fel, till exempel att kommunen inte har kommunicerat sakägare och andra berörda på ett riktigt sätt kan den överprövande myndigheten i många fall återförvisa ärendet till byggnadsnämnden för en fortsatt handläggning av ansökan. Det betyder att byggnadsnämndens handläggning av ärendet kan återupptas, och den formella bristen kan åtgärdas. I de fall den överprövande instansen upphäver på grund av att den sökta åtgärden inte uppfyller kraven i PBL ska det överklagade beslutet upphävas och ansökan avslås.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej