Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Öppna data - Plan- och byggenkäten

Granskad:

Här kan du ta del av öppna data för hur plan- och bygglagstiftningen tillämpats de senaste åren. Dataunderlaget är främst hämtat från Boverkets plan- och byggenkäter som besvarats av länsstyrelser och kommuner.

Här finns dataunderlag till den statistik med tillhörande diagram och kartor som redovisats för uppföljningen av plan- och bygglagstiftningens tillämpning under åren 2013–2022. Underlaget är uppdelat efter kategorierna översiktsplanering, detaljplanering, lov och byggande, tillsyn samt markanvisning. De nedladdningsbara filerna är uppdelade i årsfiler efter svar från respektive enkät och statistiken är sorterad på läns- eller kommunnivå. För vissa frågor finns även tidsserier tillgängliga för nedladdning.

Dataunderlaget består främst av insamlat material från länsstyrelser och kommuner via Boverkets plan- och byggenkäter där frågor om översiktsplanering, detaljplanering, lov och byggande, tillsyn samt markanvisning besvarats. Underlaget består också till viss del av uppgifter som hämtats in från Domstolsverket.

Svarsfrekvensen varierar mellan åren och det finns en viss osäkerhet över hur väl de inkomna enkätsvaren speglar ärendehanteringen. Statistiken bör därför tolkas med viss försiktighet.

Du får kopiera och distribuera våra öppna data samt göra bearbetningar. Ange Boverket och aktuell enkät med årtal som källa.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen