Öppna data - Plan- och byggenkäten

Här kan du ta del av öppna data för hur plan- och bygglagstiftningen tillämpats de senaste åren. Dataunderlaget är hämtat från de plan- och byggenkäter som besvarats av länsstyrelser och kommuner samt årets separata enkät som mark- och miljödomstolarna samt mark- och miljööverdomstolen har besvarat.

Här finns dataunderlag till den statistik med tillhörande diagram och kartor som redovisats för uppföljningen av plan- och bygglagstiftningens tillämpning under 2013-2018. Underlaget är uppdelat i kategorierna översiktsplanering, detaljplanering, lov och byggande samt tillsyn. De nedladdningsbara filerna är uppdelade efter svar från respektive enkät och sorterad på läns- eller kommunnivå.

Dataunderlaget består av insamlat material från länsstyrelser och kommuner via Boverkets plan- och byggenkäter där frågor om planering, lov och byggande och tillsyn besvarats. Underlaget består också av material från mark- och miljödomstolarna samt mark- och miljööverdomstolen.

Svarsfrekvensen varierar mellan åren, vilket gör att det finns en viss osäkerhet i materialet. Statistiken ger dock en indikation på den utveckling som skett under åren.

Du får kopiera och distribuera våra öppna data samt göra bearbetningar. Ange Boverket och aktuell enkät med årtal som källa.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej