Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Gestaltad livsmiljö – ett sammanhållet och brett kunskapsområde

Granskad:

Begreppet gestaltad livsmiljö är ett sammanhållet och brett kunskapsområde och omfattar stadsbyggnad, arkitektur, form, design, konst och kulturarv. I planerings- och byggprocessen är arkitektur det övergripande verktyget. Arkitektur är allt mänskligt byggande och formande av den fysiska miljön.

Med perspektivet gestaltad livsmiljö följer en helhetssyn på formandet av livsmiljön i vilken arkitektur, form, design, konst och kulturarv ses som ett sammanhållet område. Med det perspektivet som grund är det människan och människans behov som blir utgångspunkten för hur livsmiljön utformas.

Den gestaltade livsmiljöns byggstenar

I planerings- och byggprocessen är arkitektur det övergripande verktyget. Arkitektur är allt mänskligt byggande och formande av den fysiska miljön, och omfattar stadsbyggnad, landskapsarkitektur, husbyggnad och inredningsarkitektur. Arkitektur är ett multidisciplinärt ämnesområde där kärnan kan sägas vara balansen mellan skönhet, hållfasthet och funktion. Genom att medvetet förhålla sig till dessa aspekter kan väl fungerande byggnader och miljöer förvaltas och skapas. Miljöer som är både ändamålsenliga och behagliga att vistas i.

En viktig dimension av arkitekturen är de kulturella, historiska och sociala sammanhang i vilken den skapats. Denna grundläggande förståelse om arkitektur är en förutsättning för att kunna arbeta med gestaltad livsmiljö. Befintliga kulturmiljöer är viktiga för att förstå vårt förflutna samtidigt som de sätter ramarna för dagens utveckling. De befintliga bebyggelsemiljöerna är dessutom redan använda resurser och investerat kapital som är viktiga att förvalta väl.

Närbesläktade discipliner

Gränsen mellan arkitektur, form och design är inte definitiv och de olika disciplinerna är närbesläktade. Formgivning är ett heltäckande begrepp som omfattar såväl arkitektur och design som konsthantverk och slöjd. Vad användaren eller åskådaren ser och känner, och vilket uttryck som förmedlas, är formgivningens kärna. Formgivning kan omfatta såväl en produkts utseende som arbetsprocessen för att utveckla lösningar på ett medvetet och innovativt sätt, så att både funktionella och estetiska aspekter möter brukarens behov.

Dialog med medborgarna

Konst och konstnärliga processer kan tillsammans med arkitektur vara användbara verktyg i samhällsbyggandet och i dialog med medborgarna. Genom att lyfta fram levda erfarenheter på en plats och koppla dem till exempelvis en planeringsprocess kan konst vara ett redskap för att öka ett förändringsarbetes demokratiska grund.

Det konstnärliga uttrycket kan i sig vara en brygga till de människor som bor och verkar på en plats: att få ta del av konstnärligt arbete kan skapa utrymme för samtal om miljön man befinner sig i och den enskildes tankar om denna. Samtidigt kan även möjligheten till eget skapande generera såväl dialog som konkreta fysiska bidrag till en pågående diskussion. Å andra sidan kan en konstnärligt gestaltad process användas som en katalysator i ett förändringsarbete. Inom denna kan konstnären vara en neutral part mellan medborgare och kommunala tjänstemän, vilket ofta gynnar den som i vanliga fall inte brukar komma till tals.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen