Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Fördjupad översiktsplan och planprogram ur ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv

Granskad:

Fördjupning av översiktsplan är ett planinstrument som är lämpligt att använda för att utreda samband, åtgärder och konsekvenser inom ett mer avgränsat geografiskt område och med betydligt högre detaljeringsgrad, än den kommuntäckande översiktsplanen. Orienterbarhet, överblickbarhet och rörelsemönster är begrepp som ofta diskuteras i detta skede, och som direkt kopplar till trygghet och brottsförebyggande arbete.

För större nybyggnads- eller omvandlingsområden upprättas vanligen en fördjupad översiktsplan (FÖP) eller ett planprogram (se 5 kap. 10§ PBL). Dessa dokument är inte juridiskt bindande, men utgör viktiga strategiska underlag som underlättar det efterkommande arbetet med att ta fram detaljplaner.

I en fördjupad översiktsplan eller i ett planprogram utformas huvuddragen för gestaltningen av ett område. Dimensionering och lokalisering av vägar, kvarter/byggnader och grönområden, liksom placering av ytkrävande funktioner såsom skolor, förskolor och centrumanläggningar är sådant som ofta tas upp i dessa dokument. Även fördjupade översiktsplaner och planprogram skickas ut på samråd, så att de parter som inte tidigare har involverats i planläggning får tillfälle att studera kommunens förslag och ge synpunkter på det. Ibland hålls samrådsmöten där allmänheten ges tillfälle att diskutera förslaget med kommunala tjänstepersoner och förtroendevalda.

Vad som kan göras i detta skede

Orienterbarhet, överblickbarhet och rörelsemönster är begrepp som ofta diskuteras i detta skede och som direkt kopplar till trygghet och brottsförebyggande arbete. Orienterbarhet beskriver hur lätt det är att hitta på en plats eller i ett område. Orienterbarheten är därmed besläktad med överblickbarheten. God överblickbarhet ökar tryggheten på flera sätt; det blir både lättare att hitta och att ha kontroll på vilka andra personer som befinner sig i närheten. Rörelsemönster handlar om hur människor skapar gena och attraktiva stråk för förflyttningar till fots och med cykel, till och genom ett område. Torg och parker är viktiga mötesplatser som kan befolka den offentliga miljön om utåtriktade, sociala funktioner finns i direkt anslutning till dem.

Fallgropar

På denna nivå planeras ofta kollektivtrafiksatsningar, till exempel nya dragningar och hållplatser för busslinjer eller spårbunden trafik. Planerare har traditionellt en stark tro på att närhet till kollektivtrafik är lösningen på ett flertal utmaningar, men i ett nybyggnadsområde eller i ett område med trygghetsutmaningar kan nya hållplatser behöva kompletteras med sociala åtgärder för att fungera bra. Utan särskilda insatser som till exempel handelsetableringar eller utökad närvaro av polis eller socialtjänst, kan nya hållplatser och lokaltågsstationer upplevas som ödsliga eller direkt hotfulla.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen