Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Rullstolar

Granskad:

För att tomter och byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga ska en rullstols mått vara dimensionerande. Dessa rullstolsvändmått är olika för till exempel inne i en bostad och på tomten. Att det finns tillräckliga areor för att använda rullstol prövas i bygglovet.

PBL och PBF

Övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga finns i plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Boverkets byggregler, BBR är tillämpningsföreskrifter till PBL.

BBR

Kraven i BBR gäller när man uppför och ändrar en byggnad. Reglerna gäller också krav på tomter. Reglerna för tillgänglighet vid ändring finns i avsnitt 3:51. Avsnitt 3:1 BBR innehåller regler för tillgänglighet vid uppförande av byggnad och på tomt.

I avsnitt 3:1 BBR finns dimensionerande vändmått som är lämpliga vid bedömning av tillgängligheten och användbarheten för rullstolar.

Vändmått i gemensamma delar i bostadshus, i övriga byggnader och på tomter

I gemensamma delar i bostadshus, i övriga byggnader och på tomter är måtten för eldriven rullstol för begränsad utomhusanvändning, mindre utomhusrullstol, dimensionerande. Utrymme för manövrering med rullstolen ska dessutom finnas. Dimensionerande vändmått som är lämpliga vid bedömning av tillgängligheten och användbarheten för en mindre utomhusrullstol är en cirkel med diametern 1,50 meter. Angivna funktionsmått förutsätter elektrisk rullstol för begränsad utomhusanvändning med måtten 1.3 x 0.7 meter.

3:113 Dimensionerande mått för rullstol

Då det i denna författning anges att tomter, byggnader eller delar av byggnader ska vara tillgängliga och användbara ska måtten för eldriven rullstol för begränsad utomhusanvändning (mindre utomhusrullstol) vara dimensionerande och utrymme för manövrering med rullstol ska finnas. Måtten för manuell eller liten eldriven rullstol för inomhusanvändning (inomhusrullstol) får dock vara dimensionerande i enskilda bostadslägenheter. (BFS 2013:14).

Allmänt råd Dimensionerande vändmått som är lämpliga vid bedömning av tillgängligheten och användbarheten för en mindre utomhusrullstol är en cirkel med diametern 1,50 meter och för en inomhusrullstol en cirkel med diametern 1,30 meter. (BFS 2013:14).

 

Illustrationen visar vändmått för rullstol i gemensamma delar i bostadshus, i övriga byggnader och på tomter. Illustration: Altefur Development / Boverket

Utrymme för förvaring av utomhusrullstol

I bostadslägenhetens närhet ska det finnas rum för förvaring av utomhusrullstolar.

3:23 Bostadskomplement

I bostadslägenhetens närhet ska det finnas en gemensam tvättstuga med möjlighet att tvätta och torka maskinellt, om det saknas utrymme att tvätta och torka tvätt maskinellt i den enskilda bostadslägenheten.

I bostadslägenheten eller i dess närhet ska det finnas låsbart utrymme för förvaring av säsongsutrustning och liknande.

I bostadslägenhetens närhet ska det finnas rum för förvaring av barnvagnar, cyklar, utomhusrullstolar, rollatorer och liknande samt utrymme för postboxar.

Allmänt råd Förvaringsutrymmen samt gemensamma tvättstugor bör finnas inom 25 meters gångavstånd från en sådan entré som avses i avsnitt 3:132. I SS 91 42 21 finns lämpliga mått för förvaring. Regler om tillgängliga och användbara bostadskomplement finns i avsnitt 3:148. Regler om avfallsutrymmen finns i avsnitt 3:4.

Vändmått inne i enskilda bostadslägenheter

I enskilda bostäder är måtten för manuell eller liten eldriven rullstol för inomhusanvändning (inomhusrullstol) dimensionerande. Utrymme för manövrering med rullstolen ska dessutom finnas. Dimensionerande vändmått som är lämpliga vid bedömning av tillgängligheten och användbarheten för inomhusrullstol är en cirkel med diametern 1,30 meter. Funktionsmåttet förutsätter en rullstol med mått på 1.2 X 0.70 meter.

3:113 Dimensionerande mått för rullstol

Då det i denna författning anges att tomter, byggnader eller delar av byggnader ska vara tillgängliga och användbara ska måtten för eldriven rullstol för begränsad utomhusanvändning (mindre utomhusrullstol) vara dimensionerande och utrymme för manövrering med rullstol ska finnas. Måtten för manuell eller liten eldriven rullstol för inomhusanvändning (inomhusrullstol) får dock vara dimensionerande i enskilda bostadslägenheter. (BFS 2013:14).

Allmänt råd Dimensionerande vändmått som är lämpliga vid bedömning av tillgängligheten och användbarheten för en mindre utomhusrullstol är en cirkel med diametern 1,50 meter och för en inomhusrullstol en cirkel med diametern 1,30 meter. (BFS 2013:14).

 

Illustrationen Visar vändmått för rullstol inne i enskilda bostaden. Illustration: Altefur Development / Boverket

Fler regler om tillgänglighet finns i ALM och HIN

PBL kraven på tillgänglighet preciseras även i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader, ALM. Kraven i ALM gäller nyanläggning på allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader.

12 §
  Det som gäller i fråga om tomter enligt 9-11 §§ ska i skälig utsträckning tillämpas också på allmänna platser och på områden för andra anläggningar än byggnader, dock att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna använda platsen eller området i den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag.

Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet på en allmän plats ska alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. Lag (2011:335) .

PBL kraven på tillgänglighet preciseras även i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser, HIN. Kraven i HIN är retroaktiva och gäller i befintliga publika lokaler och på befintliga allmänna platser.

2 §
  Om inte annat följer av detta kapitel eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 § ska kraven i 1 § uppfyllas på så sätt att de,
   1. vid nybyggnad uppfylls för hela byggnaden,
   2. vid ombyggnad uppfylls för hela byggnaden eller, om detta inte är rimligt, den betydande och avgränsbara del av byggnaden som påtagligt förnyas genom ombyggnaden, och
   3. vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad uppfylls i fråga om ändringen.

När det gäller kravet i 1 § 3 ska hinder mot tillgänglighet till eller användbarhet av lokaler dit allmänheten har tillträde trots första stycket alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa.

12 §
  Det som gäller i fråga om tomter enligt 9-11 §§ ska i skälig utsträckning tillämpas också på allmänna platser och på områden för andra anläggningar än byggnader, dock att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna använda platsen eller området i den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag.

Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet på en allmän plats ska alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. Lag (2011:335) .

Du kan hitta  ALM och HIN under rubriken "Boverkets författningssamling" i "Relaterad information".

Olika rullstolar dimensionerar i BBR, ALM och HIN

Olika rullstolar är dimensionerande i de olika reglerna och det medför att vissa mått är olika i BBR, ALM och HIN. Till exempel är det olika vändmått som är dimensionerande i BBR, ALM och HIN.

  • I BBR inne i enskilda bostäder är det manuell eller liten eldriven rullstol för inomhusanvändning, inomhusrullstol med vändcirkelns diameter 1,30 meter som är dimensionerande. I övrigt i byggnader och på tomten är det mindre utomhusrullstol med vändcirkelns diameter 1,50 meter som dimensionerar.
  • I ALM är det en större utomhusrullstol som används med vändcirkelns diameter 2,0 meter.
  • I HIN är det mindre utomhusrullstol med vändcirkelns diameter 1,50 meter som är dimensionerande i publika lokaler och en större utomhusrullstol med vändcirkelns diameter 2,0 meter för allmänna platser.
Dimensionering

5 §    När det i denna författning anges att platser eller områden ska vara användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga avses att de ska vara användbara såväl för personer med större utomhusrullstol, med manuell rullstol eller med rollator för utomhusanvändning som för personer med nedsatt syn, hörsel eller kognitiv förmåga.

Allmänt råd Det dimensionerande vändmått som är lämpligt vid bedömning av användbarheten för personer med större utomhusrullstol är en cirkel med diametern 2,00 meter.

 

Illustrationen visar vändmått för rullstol enligt ALM. Illustration: Altefur Development / Boverket
Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen