På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Regional planering - för en stärkt samordning

Granskad:

I den regionala planeringen arbetar man med större geografiska områden än kommuner, och samordnar planeringsfrågor som går över kommungränserna. Här kan du läsa om regional planering såväl inom som utanför plan- och bygglagens (PBL) ramar.

Planeringens förutsättningar

Förutsättningarna för regional planering skiljer sig åt i olika delar av landet. I områden med högt bebyggelsetryck har den regionala planeringen en mer fysisk inriktning. Tillväxten gör till exempel att man behöver avsätta mark för att tillmötesgå en ökad efterfrågan på ny bebyggelse och infrastruktur. I områden med svag eller negativ befolkningsutveckling ser behoven annorlunda ut och där kan planeringen exempelvis användas som verktyg för att långsiktigt stärka underlaget för olika typer av service och tjänster.

En stor utmaning idag är att utveckla metoder för arbetet med regional tillväxt och planering som på bästa sätt kan möta och ta tillvara de olika lokala och regionala förutsättningarna. Detta är en viktig utgångspunkt i regeringens nationella strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020.

Regional fysisk planering enligt PBL

Efter förändringarna av PBL som trädde i kraft 1/1 2019 reglerar lagen den regionala fysiska planering som ska ske i Skåne och Stockholm län. Regional fysisk planering är tänkt att införas i ytterligare län när behov av och förutsättningar för sådan planering finns, som ett led i att åstadkomma mer enhetlighet i landet. Regionen ansvarar för den regionala fysiska planeringen.

Regionen ska upprätta och anta en regionplan som ska ange grunddragen för användingen av mark- och vattenområden och de riktlinjer för lokalisering av bebyggelse och byggnadsverk som har betydelse för länet. Planen ska ge vägledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Regionplanen ska aktualitetsprövas en gång per mandatperiod och är inte bindande.

Regionen har också ansvar för att verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses samt verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter.

Regional planering utanför PBL

Det regionala tillväxtarbetet bedrivs av regionerna i respektive län och styrs av lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar och förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete. Arbetet ska utformas och bedrivas i sektorsövergripande samarbete mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Den regionala utvecklingsstrategin ska vara en samlad strategi för det regionala tillväxtarbetet och innehålla långsiktiga prioriteringar. Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska vara en integrerad del i analyser, strategier, program och insatser i det regionala tillväxtarbetet.

Under senare år har intresset för att stärka det fysiska planeringsperspektivet i det regionala tillväxtarbetet ökat. Syftet med detta är att tydliggöra hur geografin påverkar tillväxten och använda planeringen som ett verktyg för att samordna olika beslutnivåer och politikområden. Det kan innebära att man stärker kopplingen mellan kommunal översiktsplanering, bostadsförsörjning, regionalt tillväxtarbete och kollektivtrafik- och infrastrukturplanering.

Transportinfrastruktur - en viktig regional fråga

Regionen ska upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. Transportfrågorna är till sin natur gränsöverskridande och är därför en viktig del av den regionala planeringen. För att öka den regionala konkurrenskraften och nå en hållbar utveckling behöver man stärka samspelet mellan exempelvis vägar, kollektivtrafik och bebyggelse. Regionen och kommunerna inom ett län ansvarar gemensamt för den regionala kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken styrs av lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.

Vem gör vad?

Regionen

Ska ta fram en regional utvecklingsstrategi och bedriva det regionala tillväxtarbetet i alla län. Regionerna i Stockholm och Skåne ska dessutom ta fram en Regionplan i enlighet med PBL.

Länsstyrelsen

Tillvaratar och samordnar de statliga intressena.

Boverket

Vägleder och ger råd om regional planering.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen