Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bygglov för anläggande av en parkeringsplats

Granskad:

Målet rör en fastighetsägare som ansökt om bygglov för bland annat en parkeringsplats på mark som enligt detaljplanen är punktprickad och där hägnad, stängsel etcetera inte får vara högre än 1 meter. Enligt planbeskrivningen var ett av planens syften att hålla området öppet för utsikt. Domstolen fann att sökt åtgärd i form av en parkeringsplats inte uppfyller kraven i 2 kap. 6 § första stycket 1 plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att aktuell detaljplan, som vann laga kraft 2004, ska tolkas mot bakgrund av äldre plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL, och den praxis som gällde under ÄPBL. Enligt ansökan om bygglov är anläggandet av en parkeringsplats tänkt att ske på mark på som enligt detaljplanen dels är punktprickad, det vill säga mark som inte får bebyggas, dels där hägnad, stängsel etcetera inte får uppföra till en höjd som överstiger 1,0 meter. Domstolen konstaterade att dessa bestämmelser i planen inte var ett hinder mot att tillåta anläggandet av en parkeringsplats.

Syftet med detaljplanen var hinder för parkeringsplats

Planbeskrivningen anger att ett av detaljplanens syften var att hålla aktuellt området öppet för utsikt. Det var, enligt domstolen, mot bakgrund av detta syfte som förbudet mot stängel och hägnad överstigande 1,0 meter i detaljplanen skulle ses. Domstolen konstaterade att det med hänsyn till vad som framkommit om platsen och att det finns ett intresse av att bevara utsikten, vilket framgår av detaljplanen, som den sökta åtgärden i form av en parkeringsplats inte uppfyller kraven i 2 kap. 6 § första stycket 1 PBL. Lokaliseringen av parkeringsplatsen ansågs inte vara lämplig med hänsyn till stads- och landskapsbilden och kulturvärdena på platsen. Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att nämndens beslut om att avslå ansökan om bygglov skulle stå fast.

Du hittar; Mark- och miljööverdomstolens dom den 9 april 2015 målnummer P 8223-14, under rubriken "Relaterad information".

På PBL kunskapsbanken kan du läsa mer om rättsfall. Du hittar länken i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen