På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Friggebod får inte placeras närmare gräns mot allmän plats än 4.5 meter

Mark- och miljööverdomstolen dom 2013-06-07 mål nr P 105-13

Referat

Äldre plan- och bygglagen (ÄPBL, 1987:10) tillämpades i detta mål. Målet gällde två frågor, varav den första var om en komplementbyggnad som placerats närmare tomtgräns mot gata än 4,5 m kunde anses bygglovsbefriad enligt ÄPBL 8 kap 4 §.


Den andra frågan var om kommunen kunde anses vara en sådan berörd granne som kan lämna medgivande enligt andra stycket i samma paragraf. Byggnadsnämnden ansåg att byggnaden inte krävde bygglov och valde att inte ingripa. Länsstyrelsen samt mark- och miljödomstolen bedömde att placeringen av byggnaden närmare gatan än 4,5 m gjorde att den krävde bygglov. Klaganden överklagade domen. Mark- och miljööverdomstolen konstaterade utifrån lagens förarbeten att termen ”gräns” i lagtexten innefattade inte bara tomtgräns mot en annan bebyggd tomt, utan även gräns mot väg eller gata. Domstolen ansåg att någon som kan representera intresset att använda vägen eller gatan inte finns, oavsett om marken är planlagd eller ej. Slutsatsen blev att kommunen inte kunde anses vara en sådan granne som kan lämna ett medgivande. Följaktligen kräver en komplementbyggnad som är placerad närmare än 4,5 m från gräns mot gata eller väg alltid bygglov. Domen har vunnit laga kraft.

Kommentar

Den här domen klarlägger en fråga som länge har varit oklar i plan- och bygglagstiftningen. Bygglovsärenden där friggebod placeras närmare tomtgräns mot väg har hanterats på olika sätt i olika kommuner, men nu är alltså frågan klarlagd. En komplementbyggnad som uppförs närmare gräns mot väg än 4,5 kräver alltid bygglov.

Enligt en annan dom från MÖD, 2013-09-20 (mål nr P 1972-13) ska samma synsätt gälla för alla typer av allmän plats och inte endast allmän väg. I målet gränsade den aktuella tomten mot ett s.k. Nf-område avsett för fritidsändamål mm. Domstolen tillämpade samma lösning som i ovanstående dom och ansåg att kommunen inte kunde anses vara en sådan granne som kan lämna medgivande enligt PBL 9 kap 4 §.

 
Följaktligen gäller det resonemang domstolen tillämpade om avstånd till gräns mot väg också för andra typer av allmän plats, och en komplementbyggnad som uppförs närmare en sådan gräns än 4,5 m kräver alltså alltid bygglov.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej