På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Länsstyrelsen

Granskad:

Länsstyrelsen är första prövningsinstans för överklaganden av bland annat förhandsbesked, lov, startbesked och slutbesked. Om det finns särskilda skäl kan länsstyrelsen besluta att inom ett visst geografiskt område, så kallat tillsynsområde, ska beslut om lov och förhandsbesked prövas av länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska ge tillsynsvägledning när det gäller plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Länsstyrelsen har även i uppgift att följa upp och utvärdera hur PBL och dess föreskrifter tillämpas och vid behov ge byggnadsnämnden råd och stöd.

Första rättsinstans

Byggnadsnämndens beslut om bland annat förhandsbesked, lov, startbesked och slutbesked kan överklagas. Länsstyrelsen är första prövningsinstans för överklaganden av sådana beslut.

3 §
  Andra kommunala beslut enligt denna lag än de som avses i
1-2 a §§ får överklagas till länsstyrelsen. Lag (2016:252) .

När ett överklagande kommer in till byggnadsnämnden ska nämnden bedöma om överklagandet kommit in inom den överklagandetid som gäller för beslutet, en så kallad rättidsprövning. Har överklagandet kommit in i rätt tid ska nämnden skicka vidare överklagandet till länsstyrelsen tillsammans med övriga handlingar i ärendet.

45 §
  Beslutsmyndigheten prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om det har kommit in för sent ska myndigheten besluta att överklagandet inte får tas upp till prövning
(avvisning).

Ett överklagande ska dock inte avvisas om
   1. förseningen beror på att myndigheten inte har lämnat en korrekt underrättelse om hur man överklagar, eller
   2. överklagandet har kommit in till överinstansen inom överklagandetiden.

46 §
  Om överklagandet inte avvisas ska beslutsmyndigheten skyndsamt överlämna överklagandet och övriga handlingar i ärendet till överinstansen.

Om en myndighet ändrar ett beslut som har överklagats, ska den överlämna även det nya beslutet till överinstansen. Överklagandet ska anses omfatta det nya beslutet.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen och sedan vidare till mark- och miljööverdomstolen. För att ett överklagat avgörande ska kunna prövas i mark- och miljööverdomstolen krävs prövningstillstånd.

Överprövning inom tillsynsområden

Om det finns särskilda skäl kan länsstyrelsen besluta att inom ett visst geografiskt område, så kallat tillsynsområde, ska beslut om lov och förhandsbesked prövas av länsstyrelsen. Exempel på särskilda skäl kan vara att länsstyrelsen och kommunen under kommunens översiktsplanering har haft olika uppfattningar om hur man ska visa hänsyn för riksintressena eller att erfarenheten har visat att kommunen inom ett speciellt område i sina lovbeslut inte tillräckligt tillgodosett riksintressena. Länsstyrelsen kan då komma fram till att det behövs en kontroll av beslut om lov och förhandsbesked inom området. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 803-804)

Inom ett sådant tillsynsområde ska byggnadsnämnden genast meddela länsstyrelsen samtliga beslut om lov och förhandsbesked. Inom tre veckor ska länsstyrelsen besluta om de kommer att överpröva nämndens beslut eller inte. Om länsstyrelsen beslutar att överpröva ett beslut om lov eller förhandsbesked, får länsstyrelsen besluta att lovet eller förhandsbeskedet inte ska gälla förrän prövningen har avslutats.

42 §
  Om byggnadsnämndens beslut omfattas av ett beslut enligt 11 kap. 12 § om att länsstyrelsen ska pröva beslutet, ska byggnadsnämnden genast skicka beslutet till länsstyrelsen. Lag (2011:335) .

42 a §
  Ett beslut om att ge bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts enligt 41 a §, även om det inte har fått laga kraft.

Trots första stycket får byggnadsnämnden bestämma att ett sådant beslut får verkställas tidigare, om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det. Lag (2018:674) .

10 §
  När länsstyrelsen enligt 5 kap. 29, 38 eller 39 § har fått ett meddelande om att en kommun beslutat att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, ska länsstyrelsen inom tre veckor besluta om den ska överpröva kommunens beslut eller inte.

Länsstyrelsen ska överpröva kommunens beslut, om beslutet kan antas innebära att
   1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,
   2. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt,
   3. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
   4. strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser, eller
   5. en bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. Lag (2020:76) .

10 a §
  Om länsstyrelsen har gett ett planeringsbesked enligt
5 kap. 10 f § om att en åtgärd inte har en sådan innebörd som anges i 10 § andra stycket, får överprövning enligt 10 § eller upphävande enligt 11 § inte ske med hänvisning till den fråga som beskedet avser. Om ett planeringsbesked förenats med villkor och villkoret har iakttagits, får inte heller sådan överprövning eller sådant upphävande ske med hänvisning till den fråga som beskedet avser.

Första stycket gäller inte om åtgärden eller förutsättningarna för planeringen har ändrats väsentligt i förhållande till den eller de frågor som planeringsbeskedet avser. Lag (2017:424) .

12 §
  För ett visst geografiskt område får regeringen eller länsstyrelsen, om det finns särskilda skäl, besluta att det som enligt 10 och 11 §§ gäller för länsstyrelsens prövning av kommunens beslut också ska tillämpas i fråga om byggnadsnämndens beslut om lov eller förhandsbesked enligt 9 kap.

Om länsstyrelsen beslutar att överpröva ett lov eller förhandsbesked, får länsstyrelsen besluta att lovet eller förhandsbeskedet inte ska gälla förrän prövningen har avslutats.

Om det vid överprövningen visar sig att nämndens beslut inte kan godtas ska länsstyrelsen upphäva nämndens beslut. Beslutet kan upphävas helt eller, om nämnden medger det, i en viss del. Exempel på när länsstyrelsen kan upphäva nämndens beslut är om en kulturmiljö av riksintresse påtagligt skulle skadas eller om bostäder beräknas bli utsatta för buller i sådan omfattning att läget inte kan bedömas lämpligt.

11 §
  Länsstyrelsen ska upphäva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser i dess helhet, om beslutet har en sådan innebörd som anges i
10 § andra stycket. Om kommunen medger det, får beslutet upphävas i en viss del.

Beslut enligt första stycket ska fattas inom två månader från det att länsstyrelsen har beslutat om överprövning enligt
10 § första stycket om inte längre tid är nödvändig med hänsyn till ärendets omfattning eller andra särskilda omständigheter. Lag (2017:424) .

Länsstyrelsen ska fatta beslut om upphävande inom två månader från det att de tagit beslut om överprövning. Tidsfristen får överskridas om längre tid är nödvändig med hänsyn till ärendets omfattning eller andra särskilda omständigheter. Det kan till exempel gälla samverkan med andra myndigheter eller om det behövs kompletterande underlag från kommunen. Möjligheten att överskrida tidsfristen bör användas restriktivt. (jfr prop. 2016/17:151 sid. 36-37)

I ärenden där länsstyrelsen har fattat beslut om överprövning före 1 juli 2017 ska tidsfristen räknas från 1 juli 2017 och inte från beslutet om överprövning.

2. Har en länsstyrelse före den 1 juli 2017 enligt 11 kap. 10 § första stycket beslutat om överprövning, ska tidsfristen om två månader i 11 kap. 11 § andra stycket räknas från den 1 juli 2017

11 §
  Länsstyrelsen ska upphäva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser i dess helhet, om beslutet har en sådan innebörd som anges i
10 § andra stycket. Om kommunen medger det, får beslutet upphävas i en viss del.

Beslut enligt första stycket ska fattas inom två månader från det att länsstyrelsen har beslutat om överprövning enligt
10 § första stycket om inte längre tid är nödvändig med hänsyn till ärendets omfattning eller andra särskilda omständigheter. Lag (2017:424) .

Tillsynsvägledning

Länsstyrelsen ska följa upp och utvärdera byggnadsnämndernas tillsynsarbete och ge råd och stöd till nämnderna i deras arbete genom tillsynsvägledning. Om Boverket begär det, ska länsstyrelsen också lämna uppgifter till Boverket om sin tillsynsvägledning och om utvecklingen av byggnadsnämndernas tillsynsarbete. Det ska finnas en plan för länsstyrelsens tillsynsvägledning. Inriktningen på detta arbete anges ofta i instruktionen och i regleringsbrev från regeringen. Boverket och länsstyrelsen ska aktivt verka för samordning och samverkan i tillsynsvägledningen. (jfr prop. 2009/10:170, sid 333)

13 §
  Boverket och länsstyrelsen ska ge tillsynsvägledning när det gäller tillsynen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och denna förordning på det sätt som närmare framgår av 14 och 15 §§.

Myndigheterna ska aktivt verka för samordning och samverkan i tillsynsvägledningen.

14 §
  Länsstyrelsen ska
   1. ge tillsynsvägledning i länet genom att ge byggnadsnämnden råd och stöd i nämndens tillsynsarbete,
   2. följa upp och utvärdera byggnadsnämndens tillsynsarbete, och
   3. lämna uppgifter till Boverket om länsstyrelsens tillsynsvägledning och utvecklingen av byggnadsnämndens tillsynsarbete, om Boverket begär det.

16 §
  Både Boverket och länsstyrelsen ska ha en plan för sin tillsynsvägledning. Planerna ska omfatta en period av tre år och vid behov revideras.

Här kan du läsa mer om tillsynsvägledning

Uppföljning och vägledning

Länsstyrelsen har även i uppgift att följa upp och utvärdera hur PBL och dess föreskrifter tillämpas av byggnadsnämnden och vid behov ge dem råd och stöd. Länsstyrelsen ska, om Boverket begär det, lämna uppgifter om byggnadsnämndens tillämpning av PBL och dess föreskrifter.

18 §
  Länsstyrelsen ska
   1. följa upp byggnadsnämndens tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och vid behov ge byggnadsnämnden råd och stöd, och
   2. på Boverkets begäran lämna
      a) uppgifter om byggnadsnämndens tillämpning av plan- och bygglagen och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, och
      b) sådana redovisningar av detaljplaner och områdesbestämmelser samt av planeringsunderlag för regionplaner, översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser som behövs för att Boverket ska få kännedom om aktuella utvecklingstendenser inom verkets ansvarsområde.

Samråd angående hemliga anläggningar

Totalförsvaret ska samråda med länsstyrelsen, när det gäller deras anläggningar av hemlig natur, angående åtgärder som normalt hade krävt bygglov, rivningslov och marklov. Det kan handla om befästningar och andra anläggningar, som till exempel ammunitionsförråd, radio- och radarstationer och teleanläggningar. Den som bygger är skyldig att samråda med länsstyrelsen beträffande hemliga objekt. Länsstyrelsen ska på lämpligt sätt underrätta kommunen om åtgärderna och var de ska utföras. Någon egentlig prövning kommer inte till stånd. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 708)

15 §
  Bestämmelser om bygglov, rivningslov och marklov gäller inte åtgärder med byggnader eller andra anläggningar som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur. Sådana åtgärder ska föregås av samråd med länsstyrelsen som på lämpligt sätt ska underrätta kommunen om åtgärderna och var de ska utföras.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen