På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är första prövningsinstans för överklaganden av bland annat förhandsbesked, lov, startbesked och slutbesked. Om det finns särskilda skäl kan länsstyrelsen besluta att inom ett visst geografiskt område, så kallat tillsynsområde, ska beslut om lov och förhandsbesked prövas av länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska ge tillsynsvägledning när det gäller plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Länsstyrelsen har även i uppgift att följa upp och utvärdera hur PBL och dess föreskrifter tillämpas och vid behov ge byggnadsnämnden råd och stöd.

Första rättsinstans

Byggnadsnämndens beslut om bland annat förhandsbesked, lov, startbesked och slutbesked kan överklagas. Länsstyrelsen är första prövningsinstans för överklaganden av sådana beslut.

När ett överklagande kommer in till byggnadsnämnden ska nämnden bedöma om överklagandet kommit in inom den överklagandetid som gäller för beslutet, en så kallad rättidsprövning. Har överklagandet kommit in i rätt tid ska nämnden skicka vidare överklagandet till länsstyrelsen tillsammans med övriga handlingar i ärendet.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen och sedan vidare till mark- och miljööverdomstolen. För att ett överklagat avgörande ska kunna prövas i mark- och miljööverdomstolen krävs prövningstillstånd.

Överprövning inom tillsynsområden

Om det finns särskilda skäl kan länsstyrelsen besluta att inom ett visst geografiskt område, så kallat tillsynsområde, ska beslut om lov och förhandsbesked prövas av länsstyrelsen. Exempel på särskilda skäl kan vara att länsstyrelsen och kommunen under kommunens översiktsplanering har haft olika uppfattningar om hur man ska visa hänsyn för riksintressena eller att erfarenheten har visat att kommunen inom ett speciellt område i sina lovbeslut inte tillräckligt tillgodosett riksintressena. Länsstyrelsen kan då komma fram till att det behövs en kontroll av beslut om lov och förhandsbesked inom området. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 803-804)

Inom ett sådant tillsynsområde ska byggnadsnämnden genast meddela länsstyrelsen samtliga beslut om lov och förhandsbesked. Inom tre veckor ska länsstyrelsen besluta om de kommer att överpröva nämndens beslut eller inte. Om länsstyrelsen beslutar att överpröva ett beslut om lov eller förhandsbesked, får länsstyrelsen besluta att lovet eller förhandsbeskedet inte ska gälla förrän prövningen har avslutats.

Om det vid överprövningen visar sig att nämndens beslut inte kan godtas ska länsstyrelsen upphäva nämndens beslut. Beslutet kan upphävas helt eller, om nämnden medger det, i en viss del. Exempel på när länsstyrelsen kan upphäva nämndens beslut är om en kulturmiljö av riksintresse påtagligt skulle skadas eller om bostäder beräknas bli utsatta för buller i sådan omfattning att läget inte kan bedömas lämpligt.

Länsstyrelsen ska fatta beslut om upphävande inom två månader från det att de tagit beslut om överprövning. Tidsfristen får överskridas om längre tid är nödvändig med hänsyn till ärendets omfattning eller andra särskilda omständigheter. Det kan till exempel gälla samverkan med andra myndigheter eller om det behövs kompletterande underlag från kommunen. Möjligheten att överskrida tidsfristen bör användas restriktivt. (jfr prop. 2016/17:151 sid. 36-37)

I ärenden där länsstyrelsen har fattat beslut om överprövning före 1 juli 2017 ska tidsfristen räknas från 1 juli 2017 och inte från beslutet om överprövning.

Plan- och bygglag (2017:424) Övergångsbestämmelse punkt 2

Tillsynsvägledning

Länsstyrelsen ska följa upp och utvärdera byggnadsnämndernas tillsynsarbete och ge råd och stöd till nämnderna i deras arbete genom tillsynsvägledning. Om Boverket begär det, ska länsstyrelsen också lämna uppgifter till Boverket om sin tillsynsvägledning och om utvecklingen av byggnadsnämndernas tillsynsarbete. Det ska finnas en plan för länsstyrelsens tillsynsvägledning. Inriktningen på detta arbete anges ofta i instruktionen och i regleringsbrev från regeringen. Boverket och länsstyrelsen ska aktivt verka för samordning och samverkan i tillsynsvägledningen. (jfr prop. 2009/10:170, sid 333)

Här kan du läsa mer om tillsynsvägledning

Uppföljning och vägledning

Länsstyrelsen har även i uppgift att följa upp och utvärdera hur PBL och dess föreskrifter tillämpas av byggnadsnämnden och vid behov ge dem råd och stöd. Länsstyrelsen ska, om Boverket begär det, lämna uppgifter om byggnadsnämndens tillämpning av PBL och dess föreskrifter.

Samråd angående hemliga anläggningar

Totalförsvaret ska samråda med länsstyrelsen, när det gäller deras anläggningar av hemlig natur, angående åtgärder som normalt hade krävt bygglov, rivningslov och marklov. Det kan handla om befästningar och andra anläggningar, som till exempel ammunitionsförråd, radio- och radarstationer och teleanläggningar. Den som bygger är skyldig att samråda med länsstyrelsen beträffande hemliga objekt. Länsstyrelsen ska på lämpligt sätt underrätta kommunen om åtgärderna och var de ska utföras. Någon egentlig prövning kommer inte till stånd. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 708)

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej