Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Exempel på olägenhet och hälsoskydd i miljöbalken

Granskad:

Mark- och Miljööverdomstolen avgjorde 2020 ett uppmärksammat överklagande om olägenhetsbedömning enligt miljöbalken om buller från idrottsplatsen i Nacka.Omfattningen av verksamheten och närheten till bostadsbebyggelse innebär enligt domstolen att det finns fog för att vidta vissa försiktighetsmått för att begränsa bullerpåverkan i det aktuella fallet. Domstolen finner däremot inte anledning att kräva mer omfattande och kostnadskrävande fysiska åtgärder som bullerskydd och nybyggnation av sporthall.

Försiktighetsmått nödvändiga för bullerstörningar vid idrottsanläggning

De mest frekventa rättsfallen om buller från idrottsplatser utgår från olägenhetsbedömningar enligt 9 kap. 3 § miljöbalken (hälsoskyddsbestämmelsen). 

I december 2020 avgjorde mark- och miljööverdomstolen en mångårig process från kringboende till Boovallen i Nacka kommun. Grannar har gjort gällande att bullerstörningarna successivt har ökat i takt med verksamheten på idrottsplatsen. Bullerstörningarna härrör från både publik, idrottsutövare och högtalaranläggning. En avgörande fråga i sammanhanget var om Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller kunde tillämpas. Naturvårdsverket och Boverket liksom Folkhälsomyndigheten, har lämnat remissyttranden i målet.

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att buller från idrottsanläggningar är mycket varierande med ljud av vitt skilda slag, både röster från utövare och publik, bollar och visselpipor, högtalaranläggningar, teknisk utrustning och ljud från underhåll av anläggningarna. Ljuden varierar i styrka, frekvens och varaktighet beroende på typ av idrottsverksamhet. Domstolen delar remissinstansernas uppfattning att siffersatta riktvärden sällan är lämpliga som bedömningsgrund för störningen. Av denna orsak kan inte Naturvårdsverkets vägledning om industribuller och annat verksamhetsbuller generellt tillämpas för idrottsverksamhet.

I stället får en samlad bedömning göras i det enskilda fallet, även om riktvärdena för industribuller kan vara en utgångspunkt i bedömningen om huruvida olägenhet föreligger för kringboende. Omfattningen av verksamheten, närheten till bostadsbebyggelse och ljudnivåer utomhus, innebär dock enligt domstolen att det finns fog för att vidta vissa försiktighetsmått för att begränsa bullerpåverkan i det aktuella fallet. Till sådana försiktighetsmått hör tidsbegränsningar för organiserad verksamhet vilket miljönämnden i Nacka kommun inledningsvis hade påkallat. Regleringen omfattar också användandet av belysningsramper och högtalaranläggning. På dessa punkter ger domstolen de klagande rätt. Domstolen finner däremot inte anledning att kräva mer omfattande och kostnadskrävande fysiska åtgärder som bullerskydd och nybyggnation av sporthall. (MÖD 2020-12-16, mål nr M 7776-18)

Mål: M 7353-19 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats)

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen