Intyg som styrker att sökta åtgärder är nödvändiga

Ett villkor för bostadsanpassningsbidrag är att åtgärderna som bidrag söks för är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig. Behovet ska normalt styrkas med ett intyg.

Det framgår av 5 § lagen om bostadsanpassningsbidrag att bidrag endast lämnas om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden.

Enligt propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag ska det finnas en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och de åtgärder som bidrag söks för. Åtgärderna ska kunna bedömas som nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen och tillgodose de behov personen har på grund av funktionsnedsättningen. (Proposition 2017/18:80, sid. 69.) 

Hur bedömer man om en åtgärd är nödvändig?

Intyg 

Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag - 2 §

Enligt 2 § Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag  ska sökanden till sin ansökan om bostadsanpassningsbidrag bifoga intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som visar att de åtgärder som bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Det framgår också att om behovet av en åtgärd är uppenbart så kan kommunen avstå från att kräva in ett intyg.

Åtgärdsprogram

Boverkets föreskrifter till den numera upphävda lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag innehöll en bestämmelse om så kallade åtgärdsprogram. Enligt föreskriften borde ett sådant program upprättas vid mer omfattande åtgärder och utgjorde ett komplement till sakkunnigintyget. Åtgärdsprogrammet upprättades av den som var sakkunnig på bostadsanpassning, till exempel en arbetsterapeut, och kunde innehålla en detaljbeskrivning rum för rum av lämpliga åtgärder.

Föreskrifterna till 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag, BFS 2018:12, innehåller inte motsvarande bestämmelse. Detta innebär dock inte att åtgärdsprogram eller åtgärdsförslag inte kan inhämtas vid handläggningen av ett anpassningsärende. Om kommunen bedömer det som nödvändigt för att ett ärende ska bli tillräckligt utrett finns en möjlighet enligt 23 § förvaltningslagen (2017:900) att begära in uppgifter vid handläggningen av ett ärende. Av bestämmelsen följer att en myndighet ska se till att ett ärende blir utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver. Om kommunen anser sig behöva underlag för ett materiellt riktigt beslut kan den alltså begära att sökanden medverkar till att tillföra uppgifter till utredningen, till exempel ett åtgärdsprogram. Något hinder för att sakkunnigintyget enligt 2 § Boverkets föreskrifter om bostadsanpassningsbidrag, BFS 2018:12 innehåller motsvarande uppgifter som ett åtgärdsprogram finns i och för sig inte under förutsättning att intyget uppfyller förutsättningarna i övrigt enligt föreskriften.

Kommunen ska värdera intyget

Intyget är sökandens bevisning av behovet. Men intyget är inte ensamt avgörande för om bidrag ska lämnas eller inte. Kommunen ska nämligen värdera intyget, det vill säga pröva intygets styrka. Det innebär att kommunen måste vara lyhörd för intygets olika nyanser och ta ställning till om intyget verkligen uttrycker den nödvändiga kopplingen mellan funktionsnedsättningen och åtgärderna. Observera att intyget inte måste innehålla själva ordet "nödvändig" för att behovet av en viss åtgärd ska anses styrkt. Förutom att värdera om behovet av åtgärderna är styrkt eller inte ska kommunen bedöma om åtgärderna överhuvudtaget är bidragsberättigande. Till exempel att det är fråga om fasta funktioner och att åtgärderna behövs för att bostaden ska vara ändamålsenlig.

Intyget tillhör sökanden 

Den sakkunnige skriver intyget åt sökanden. Intyget är alltså sökandens. Det händer att den sakkunnige som en ren service skickar intyget direkt till kommunen för att inte sökanden ska behöva göra det. När du som handläggare ser att ett intyg inte kommer direkt från sökanden bör du kontakta sökanden och försäkra dig om att han eller hon verkligen vill åberopa intyget i bidragsärendet.

Som framgår i avsnittet "Kommunikation" i denna "Guide för handläggning" kan du vara skyldig att underrätta sökanden om intygets innehåll och låta honom eller henne yttra sig över det.

Om sökanden inte har kommit in med något intyg och du tycker att ett sådant behövs ska du ge honom eller henne tillfälle att komplettera sin ansökan. Se mer om detta under avsnittet "Ansökan" i denna "Guide för handläggning".

Inte utreda i onödan

Av avsnittet "Ansökan" i denna handläggningsguide framgår att kommunerna har ett utredningsansvar för att ett ärende blir ordentligt utrett. Men kommunen ska inte utreda i onödan. Detta både av hänsyn till sökanden och till att handläggningen ska vara effektiv. Om till exempel sökanden inte har bifogat något intyg om behovet men i sin ansökan skriver att den gäller fritidshuset där han eller hon bor en månad om året behöver kommunen inte fundera på om den eller de åtgärder som bidrag söks är nödvändiga. Eftersom bostadsanpassningsbidrag bara lämnas för anpassningar där man bor permanent eller vistas regelbundet enligt bestämmelserna om så kallat periodiskt boende kan kommunen gå till beslut direkt. Det finns ingen anledning att i ett sådant fall kräva in ett sakkunnigintyg, trots att det i Boverkets föreskrifter står att sökanden ska foga ett sådant intyg till sin ansökan. 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej