På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Validering av certifierad sakkunnig inom brandskydd

En kortfattad beskrivning av yrket/behörigheten.

Den sakkunnige ska kontrollera och verifiera om bygglagstiftningens krav på säkerhet i händelse av brand är uppfyllt, om det är beslutat i kontrollplanen att så ska ske.

För att verka som brandkonsult eller utföra projektering av byggnadstekniskt brandskydd i allmänhet krävs ingen certifiering.

Certifiering får lämnas för

  • behörighet N för kontroll av byggnadsverk där brandskyddet projekterats med hjälp av vedertagna lösningar angivna i till exempel handböcker,
  • behörighet K för kontroll av byggnadsverk där brandskyddet projekterats med hjälp av ingenjörsmässiga bedömningar, metoder och beräkningar.

Behörighetskrav

För att få behörighet N ska sökanden ha allmän teknisk kunskap från genomförd utbildning vid lägst ingenjörsutbildning vid tidigare tre- eller fyraårigt tekniskt gymnasium eller annan likvärdig utbildning. Dessutom ska sökanden ha brandteknisk kunskap motsvarande utbildning i förebyggande brandskydd för brandmästare eller annan likvärdig utbildning.

Utbildningskravet kan även tillgodoses genom motsvarande utbildningar i annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

För att få behörighet K ska sökanden ha allmän teknisk kunskap genom avlagd examen från lägst ingenjörsutbildning, 120 högskolepoäng, eller annan likvärdig utbildning. Dessutom ska sökanden ha brandteknisk kunskap motsvarande de brandtekniska kurser som ingår i brandingenjörsutbildning vid teknisk högskola, 150 högskolepoäng.

Utbildningskravet kan även tillgodoses genom motsvarande utbildningar i annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

För att få behörighet N ska sökanden ha varit yrkesverksam minst tre år under den senaste femårsperioden som projektör samt besiktningsman eller kontrollant av byggtekniskt brandskydd.

För att få behörighet K ska sökanden ha varit yrkesverksam minst tre år under den senaste femårsperioden som projektör samt besiktningsman eller kontrollant av byggtekniskt brandskydd som projekterats med hjälp av ingenjörsmässiga bedömningar, metoder och beräkningar.

Sökanden ska ha kunskap om plan- och bygglagen (2010:900), PBL, plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, samt inom tillämpliga delar de föreskrifter och allmänna råd som meddelats med stöd av dessa författningar. Särskild vikt ska läggas vid tillämpningen av reglerna om varsamhet samt om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Sökanden ska ha fördjupad kunskap om de författningar som nämns i stycket ovan när det gäller brandskydd samt kunskap om övriga författningar inom brandskydd.

Den sakkunnige ska vara lämplig för uppgiften.

Hur får man sin behörighet eller utbildning
från annat EES-land bedömd och validerad?

Utländsk utbildning och yrkeserfarenhet bedöms och valideras av Boverket. Därefter utfärdar Boverket ett beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Boverket har också möjlighet att genomföra språkkontroll.

Efter att ha fått Boverkets beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer kan den sökande vända sig till lämpligt certifieringsorgan, som prövar övriga förutsättningar för certifiering.

E-postadress

Ansökan skickas till: registraturen@boverket.se

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen