Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Validering av certifierad sakkunnig inom brandskydd

En kortfattad beskrivning av yrket/behörigheten.

Den sakkunnige ska kontrollera och verifiera om bygglagstiftningens krav på säkerhet i händelse av brand är uppfyllt, om det är beslutat i kontrollplanen att så ska ske.

För att verka som brandkonsult eller utföra projektering av byggnadstekniskt brandskydd i allmänhet krävs ingen certifiering.

Certifiering får lämnas för

  • behörighet N för kontroll av byggnadsverk där brandskyddet projekterats med hjälp av vedertagna lösningar angivna i till exempel handböcker,
  • behörighet K för kontroll av byggnadsverk där brandskyddet projekterats med hjälp av ingenjörsmässiga bedömningar, metoder och beräkningar.

Behörighetskrav

För att få behörighet N ska sökanden ha allmän teknisk kunskap från genomförd utbildning vid lägst ingenjörsutbildning vid tidigare tre- eller fyraårigt tekniskt gymnasium eller annan likvärdig utbildning. Dessutom ska sökanden ha brandteknisk kunskap motsvarande utbildning i förebyggande brandskydd för brandmästare eller annan likvärdig utbildning.

Utbildningskravet kan även tillgodoses genom motsvarande utbildningar i annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

För att få behörighet K ska sökanden ha allmän teknisk kunskap genom avlagd examen från lägst ingenjörsutbildning, 120 högskolepoäng, eller annan likvärdig utbildning. Dessutom ska sökanden ha brandteknisk kunskap motsvarande de brandtekniska kurser som ingår i brandingenjörsutbildning vid teknisk högskola, 150 högskolepoäng.

Utbildningskravet kan även tillgodoses genom motsvarande utbildningar i annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

För att få behörighet N ska sökanden ha varit yrkesverksam minst tre år under den senaste femårsperioden som projektör samt besiktningsman eller kontrollant av byggtekniskt brandskydd.

För att få behörighet K ska sökanden ha varit yrkesverksam minst tre år under den senaste femårsperioden som projektör samt besiktningsman eller kontrollant av byggtekniskt brandskydd som projekterats med hjälp av ingenjörsmässiga bedömningar, metoder och beräkningar.

Sökanden ska ha kunskap om plan- och bygglagen (2010:900), PBL, plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, samt inom tillämpliga delar de föreskrifter och allmänna råd som meddelats med stöd av dessa författningar. Särskild vikt ska läggas vid tillämpningen av reglerna om varsamhet samt om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Sökanden ska ha fördjupad kunskap om de författningar som nämns i stycket ovan när det gäller brandskydd samt kunskap om övriga författningar inom brandskydd.

Den sakkunnige ska vara lämplig för uppgiften.

Erkännande av yrkeskvalifikationer

Om du vill utöva ett yrke som är reglerat i Sverige kan du ansöka om att få ett erkännande av dina yrkeskvalifikationer. Detta innebär att Boverket bedömer din tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet utifrån tillämplig lagstiftning.

För att kunna få ett erkännande av dina kvalifikationer måste du ha en lämplig utbildning och arbetslivserfarenhet från ett annat EU/EES-land eller Schweiz. Om yrket är reglerat i det andra EU/EES-landet eller Schweiz, kan du genom uppvisande av kompetensbevis ansöka om erkännande. I annat fall ska du ha arbetat på heltid inom det aktuella yrket i ett år eller på halvtid i två år under den senaste tioårsperioden. Övriga krav finns i lag (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer samt förordning (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Ansökan skickas till: registraturen@boverket.se

Svenska kvalifikationer (utbildning och arbetslivserfarenhet)

Har du utbildning och arbetslivserfarenhet från Sverige ska du vända dig direkt till ett av certifieringsorganen för prövning av om dina kvalifikationer är tillräckliga för att få certifiering. Du hittar samtliga certifieringsorgan i listan till vänster.

Kvalifikationer från land utanför EU/EES

Länder inom EU/EES-området och Schweiz är ansluta till regelverket, och personer med yrkeskvalifikationer därifrån kan därför vända sig till Boverket för att få ett erkännande. Boverket kan inte erkänna yrkeskvalifikationer från länder utanför detta område. 

Har du utbildning från ett land som inte är anslutet till regelverket ska du vända dig till myndigheten Universitets- och högskolerådet (UHR) för att validera din utbildning och få ett beslut om vad den motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Länk till Universitets- och högskolerådet finns i "Relaterad information". Därefter ska du vända dig till ett certifieringsorgan som bedömer om du uppfyller kraven för att bli certifierad.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen