Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Lista över tillstånd, dispenser och anmälan

Granskad:

Om åtgärden som en lovsansökan gäller också kräver dispens eller tillstånd från eller anmälan till en annan myndighet ska byggnadsnämnden upplysa sökanden om detta. Upplysningar om dispens, tillstånd eller anmälan ska bara lämnas om det är relevant för den aktuella åtgärden.

Byggnadsnämndens skyldighet att upplysa

Skyldigheten för byggnadsnämnden att lämna upplysning om dispenser, tillstånd och anmälningsskyldighet gäller endast för dispenser, tillstånd och anmälan som söks eller görs till andra myndigheter. Andra tillstånd som krävs från till exempel fastighetsägare eller bostadsrättsförening är inte byggnadsnämnden skyldiga att upplysa om men även sådana tillstånd kan nämnden upplysa om.

23 §
  Om byggnadsnämnden finner att en åtgärd som avses med ansökningen också kräver tillstånd av eller anmälan till någon annan myndighet, ska nämnden upplysa sökanden om detta.

Det är sökanden som har ansvaret för att nödvändiga tillstånd och dispenser finns och anmälan har gjorts.

Beslut om lov ska innehålla upplysningar om vilka andra tillstånd eller anmälningar som behövs.

40 §
  Av ett bygglov, rivningslov eller marklov ska det framgå
   1. vilken giltighetstid lovet har,
   2. om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall vem eller vilka som är kontrollansvariga,
   3. att lovet inte innebär en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked enligt 10 kap., och
   4. att beslutet om lov ska vara verkställbart enligt 42 a § innan de åtgärder som omfattas av lovet får påbörjas.

Lovet ska också innehålla de villkor och upplysningar som följer av 23, 33 b, 36, 37 eller 38 § eller behövs i övrigt.

Om ett bygglov avser nybyggnad eller tillbyggnad av en bostadsbyggnad utanför ett område med detaljplan ska det, om det inte kan anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen, även framgå beräknade värden för omgivningsbuller vid bostadsbyggnadens fasad och vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Lag (2022:909) .

40 a §
  Om byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen av ett ärende om lov eller förhandsbesked, ska nämnden i sitt beslut om avgift redovisa hur avgiften har fastställts. Lag (2018:1136) .

Nedan följer en lista med dispenser, tillstånd och krav på anmälan som kan behövas. Detta är inte en fullständig lista. Om du har förslag på andra dispenser, tillstånd och anmälan som bör tas med på listan får du gärna meddela Boverket här

Natur och landskap

Dispens från artskyddsförordningen

Artskyddsförordningen skyddar vissa växt- och djurarter från olika typer av negativ påverkan.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Länsstyrelsen

Lagstöd

Artskyddsförordning (2007:845) 4- 9 och 14- 15 §§

Dispens från biotopskydd

Vissa biotoper har ett generellt skydd i hela landet och det krävs dispens för att bedriva verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Länsstyrelsen

Lagstöd

Miljöbalk (1998:808) 7 kap. 11 §
Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm. 5- 8 b §§ och 23 §

Dispens från landskapsbildsskydd

Landskapsbildsskydd finns inte som begrepp i nuvarande lagstiftning, men fanns i den upphävda naturvårdslagen. Bestämmelsen från naturvårdslagen gäller dock fortfarande i utpekade områden om länsstyrelsen inte har beslutat om något annat. I sådana områden krävs tillstånd för att bland annat bygga en helt ny byggnad eller avsevärt ändra en byggnads yttre utseende.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Länsstyrelsen

Lagstöd

Lag (1998:811) om införande av miljöbalken 9 §
Naturvårdslag (1964:822) 19 §

Dispens från strandskydd

Inom strandskyddat område krävs det i många fall dispens för att utföra åtgärder. Det krävs särskilda skäl för att dispens ska meddelas. Inom strandskyddat område får inte följande åtgärder göras utan dispens:

 • nya byggnader uppföras,
 • byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
 • grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i punkterna ovan, eller
 • åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Kommunen, i vissa fall länsstyrelsen.

Lagstöd

Miljöbalk (1998:808) 7 kap. 18 a- 18 b §§

Dispens i nationalpark

Om det finns särskilda skäl kan dispens ges från de föreskrifter som gäller i en nationalpark.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Länsstyrelsen

Lagstöd

Miljöbalk (1998:808)7 kap. 2 §
Nationalparksförordning (1987:938) 5 §

Dispens i naturreservat

Beroende på föreskrifterna för det aktuella naturreservatet kan det krävas dispens för vissa åtgärder. Dispens kan bara ges om intrånget kompenseras i skälig utsträckning i naturreservatet eller i ett annat område.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Länsstyrelsen när det gäller naturreservat som skyddas av länsstyrelsen och kommunen när det gäller kommunala naturreservat.

Lagstöd

Miljöbalk (1998:808) 7 kap. 7 §

Tillstånd i Natura 2000-områden

Det krävs tillstånd för att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i vissa särskilt skyddade naturområden, så kallade Natura 2000-områden. Naturvårdsverket har förteckningar över vilka områden som utgör Natura 2000-områden.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Länsstyrelsen

Lagstöd

Miljöbalk (1998:808) 7 kap. 28 a och 29 b §§

Föreskrifter

NFS 2014:29
NFS 2015:6

Samråd om ingrepp i naturmiljön

Om en verksamhet eller åtgärd inte är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i miljöbalken, men kommer att ändra naturmiljön väsentligt ska den verksamheten eller åtgärden anmälas för samråd. Kravet kan till exempel gälla ledningar, husbehovstäkter, vindkraftverk lägre än 50 meter eller mast/torn eller prospektering.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Länsstyrelsen

Lagstöd

Miljöbalk (1998:808) 12 kap. 6 §

Miljö, hälsa och risk

Tillstånd för hantering av explosiva och brandfarliga varor

Den som hanterar, överför, importerar eller exporterar explosiva varor ska ha tillstånd för det. Det krävs även tillstånd för den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Kommunen men i vissa fall Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Lagstöd

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 16- 20 §§

Föreskrifter

MSBFS 2013:3 föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor
MSBFS 2016:3 föreskrifter och allmänna råd om hantering av explosiva varor
MSBFS 2016:4 föreskrifter om tillstånd för överföring, import och export av explosiva varor

Tillstånd eller anmälan för avloppsanläggningar

För avloppsanordningar krävs tillstånd eller anmälan. För ändring i avloppsanordning krävs anmälan.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Kommunen

Lagstöd

Miljöbalk (1998:808) 9 kap. 6- 8 §§
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13- 15 §§

Tillstånd eller anmälan för miljöfarlig verksamhet

För att få anlägga eller driva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd eller anmälan. Tillstånd och anmälan hanteras av olika myndigheter beroende på vilka miljöeffekter verksamheten har. Beroende på hur stor och riskfylld verksamhet det handlar om klassas verksamheten som A, B eller C-verksamhet.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

A-verksamheter - Tillstånd söks hos mark- och miljödomstolen.
B-verksamheter - Tillstånd söks hos länsstyrelsen.
C-verksamhet - Anmälan görs till kommunal nämnd. Det kan krävas tillstånd i vissa fall.

Lagstöd

Miljöbalk (1998:808) 9 kap. 6- 8 §§
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 5§ och avdelning 4 Miljöprövningsförordningen (2013:251)

Tillstånd eller anmälan för transport av farligt avfall

För yrkesmässig transport av farligt avfall krävs tillstånd. För transport av farligt avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet, men som inte omfattas av tillståndsplikt ska anmälan göras.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Länsstyrelsen

Lagstöd

Avfallsförordning (2011:927) 36 och 42 §§

Tillstånd eller anmälan för vattenverksamhet

För vattenverksamhet krävs oftast tillstånd, men vid mindre vattenverksamheter krävs endast anmälan till länsstyrelsen. Exempel på vattenverksamhet är kraftverks- och regleringsdammar, olika byggen i vatten såsom broar och tunnlar, muddring och vattenuttag för exempelvis dricksvattenändamål och bevattning.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Mark- och miljödomstolen för tillstånd och länsstyrelsen för anmälan.

Lagstöd

Miljöbalk (1998:808) 11 kap. 3 och 9- 9 b §§

Tillstånd, anmälan och dispens inom vattenskyddsområde

För att skydda grund- och ytvattentillgångar kan länsstyrelsen eller kommunen besluta om att inrätta vattenskyddsområden. Till vattenskyddsområdet finns skyddsföreskrifter. Föreskrifterna anger vad som är förbjudet och vad som kräver tillstånd eller anmälan inom området. Inom skyddsområdet kan det finnas restriktioner för exempelvis bebyggelse, grävning, schaktning, anläggande av vägar, muddring, bergvärme, infiltration av dagvatten och hantering av petroleumprodukter och andra kemikalier. Om det finns särskilda skäl kan dispens från föreskrifterna beviljas.

Tillståndsgivare, vem anmälan eller uppgift ska lämnas till

Länsstyrelsen eller kommunen

Lagstöd

Miljöbalken (1998:808) 7 kap. 21 och 22 §§
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 40 §

Anmälan för fettavskiljare

För ägare av fastighet som innehåller livsmedelslokal krävs ibland anmälan om att fettavskiljare installerats. Kommunen får meddela särskilda föreskrifter med krav på anmälan för fettavskiljare.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Kommunen

Lagstöd

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 21 §
Förordning (2007:701) om allmänna vattentjänster 2 §

Anmälan för förskola, skola och fritidshem

Den som startar, tar över, flyttar eller utökar en verksamhet med förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola måste anmäla detta. Anmälningsplikten gäller både för kommunala och privata verksamheter.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Kommunen

Lagstöd

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 38 §

Anmälan för olje- eller slamavskiljare

Fastighetsägare som riskerar att släppa ut olja eller slam till avloppssystemet, till sjöar, till vattendrag eller i dagvattnet ska ha olje- eller slamavskiljare eller någon annan form av rening som ibland kan kräva anmälan. Kommunen får meddela särskilda föreskrifter med krav på anmälan för olje- och slamavskiljare.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Kommunen

Lagstöd

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 21 §
Förordning (2007:701) om allmänna vattentjänster 2 §

Anmälan för vissa lokaler

Det krävs anmälan för att driva eller arrangera:

 • Yrkesmässig hygienisk behandling med risk för blodsmitta till exempel fotvård, tatuerings- eller piercingstudio och akupunktur.
 • Bassängbad som är öppna för allmänheten eller används av många människor.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Kommunen

Lagstöd

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 38 §

Anmälan om avhjälpande vid förorening

Vid en avhjälpandeåtgärd med anledning av en förorening som räknas upp i 10 kapitlet miljöbalken och som gäller ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning måste avhjälpandeåtgärden anmälas till kommunen. Anmälningsplikten gäller om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningar. Anmälan behövs inte om risken är ringa.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Kommunen

Lagstöd

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 28 §

Anmälan om installation av cistern för brandfarliga varor

Den som ska installera en cistern för brandfarliga varor ska anmäla detta till kommunen innan cisternen tas i bruk. Anmälningsskyldigheten gäller om:

 • cisternen ligger i marken och innehåller mer än en kubikmeter dieselbrännolja, eldningsolja eller spillolja,
 • cisternen rymmer 1 till 10 kubikmeter och finns utomhus ovan mark, samt innehåller dieselbrännolja eller eldningsolja, eller
 • mer än 250 liter brandfarlig vätska hanteras inom ett vattenskyddsområde.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Kommunen

Lagstöd

Förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer 28 §

Föreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24 om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor 1 kap. 2- 3 §§ och 4 kap. 1 §

Anmälan för verksamheter med joniserande strålning

Viss verksamhet med strålning innebär risker för människors hälsa och kräver en anmälan enligt strålskyddslagen. Exempel på sådan verksamhet som kräver anmälan är:

 • Tandläkarmottagning med röntgenutrustning där bildmottagare placeras inuti munnen och där rörspänningen inte överstiger 75 kilovolt.
 • Veterinärverksamhet som har stationär röntgenutrustning med strålriktning låst nedåt avsedd för smådjur och där den nominella spänningen inte överstiger 150 kilovolt.
 • Verksamheter med djurtandvård där bildmottagare placeras inuti munnen och där rörspänningen inte överstiger 75 kilovolt.
 • Verksamheter med medicinskt solarium, där den medicinska behandlingen syftar till att behandla, förebygga eller motverka sjukdom.
 • Röntgen av gods.
 • Verksamheter med tekniska anordningar som innehåller ett röntgenrör eller en sluten strålkälla.
 • Arbetsplatser med förhöjd radonhalt - över 200 bequerel.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Strålsäkerhetsmyndigheten

Lagstöd

Strålskyddslag (2018:396) 6 kap. 1 och 6 §§
Strålskyddsförordning (2018:506) 5 kap. 3 §

Föreskrifter

SSMFS 2018:2 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningspliktiga verksamheter
SSMFS 2018:10 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om radon på arbetsplatser

Tillstånd för verksamhet med strålning

Viss verksamhet med strålning innebär en högre risk för människors hälsa och det krävs därför tillstånd istället för anmälan enligt strålskyddslagen. Exempel på verksamhet som kräver tillstånd är:

 • Tandläkarmottagning med panoramaröntgen och datortomografi.
 • Veterinärverksamhet med röntgenutrustning för större djur, strålbehandling och läkemedel med radioaktivt innehåll.
 • Strålbehandling inom sjukvård.
 • Nuklearmedicinsk verksamhet inom sjukvård.
 • Röntgenutrustning inom sjukvård.
 • Kärnkraftsreaktorer och övriga kärntekniska anläggningar.
 • Verksamhet med starka laserpekare.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Strålsäkerhetsmyndigheten.

Lagstöd

Strålskyddslag (2018:396) 6 kap. 1 §
Strålskyddsförordning (2018:506) 5 kap. 1 och 9 §§

Föreskrifter och vägledning

SSMFS 2014:4 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om laser, starka laserpekare och intensivt pulserat ljus.
SSMFS 2018:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning.
Vägledning med bakgrund och motiv till Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:1) om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning.

Anmälan för kosmetiska solarier

Den som ska bedriva kosmetiskt solarium som upplåts åt allmänheten ska göra en anmälan senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Kommunal nämnd med uppgift inom miljö-och hälsoskyddsområdet.

Lagstöd

Strålskyddslag (2018:396) 7 kap. 9 §
Strålskyddsförordning (2018:506) 5 kap. 8 §

Föreskrifter

SSMFS 2012:5 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar

Tillstånd för yrkesmässig hantering av asbest

Det krävs tillstånd för att yrkesmässigt utföra åtgärder som medför risk att utsättas för asbesthaltigt damm i arbetet. Det kan till exempel vara när eternitfasader eller eternittak ska bytas ut.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas tills
Arbetsgivaren ska ansöka om tillstånd hos Arbetsmiljöverket.

Lagstöd

Arbetsmiljölag (1977:1160) 4 kap. 2 och 10 §§

Arbetsmiljöförordning (1977:1166) 18 §

Föreskrifter

AFS 2006:1, Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest

Kulturmiljö

Tillstånd för förändring av byggnadsminne

Fastighetsägare som vill göra förändringar som berör ett byggnadsminnes skyddade delar måste söka tillstånd.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Länsstyrelsen

Lagstöd

Kulturmiljölag (1988:950) 3 kap. 14 §

Tillstånd för förändring av statligt byggnadsminne

För att ändra ett statligt byggnadsminne i strid med det statliga byggnadsminnets skyddsbestämmelser krävs tillstånd. Tillstånd ges bara om det finns särskilda skäl.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Riksantikvarieämbetet

Lagstöd

Förordning (2013:558) om statliga byggnadsminnen 7 §

Tillstånd och anmälan om fornlämningar

Om fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete ska arbetet avbrytas i det område som fornlämningen berörs av och en anmälan ska göras. Behöver fornlämning ändras eller skadas krävs tillstånd.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Länsstyrelsen

Lagstöd

Kulturmiljölag (1988:950) 2 kap. 10 § och 12 §

Anmälan om rivning eller ändring av potentiella byggnadsminnen

Under tiden som länsstyrelsen utreder om en byggnad ska bli ett byggnadsminne, kan länsstyrelsen besluta att det krävs anmälan för att riva eller ändra en byggnad på ett sätt som väsentligt minskar dess kulturhistoriska värde.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Länsstyrelsen

Lagstöd

Kulturmiljölag (1988:950) 3 kap. 6 §

Djur

Tillstånd för offentlig förevisning av djur

En anläggning för offentlig förevisning av djur ska ha tillstånd innan den får tas i bruk. Med offentlig förevisning menas att djur visas för allmänheten minst sju dagar per år. Tillstånd krävs också för viss omflyttning av djur och vid viss ny-, till- och ombyggnad. När det gäller förevisning av vilda djur krävs också dispens enligt artskyddsförordningen.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Länsstyrelsen

Lagstöd

Djurskyddsförordning (2019:66) 3 kap. 6 §

Tillstånd för sällskapsdjur, hästar och pälsdjur

Det krävs tillstånd för att yrkesmässigt eller i större omfattning hålla, föda upp, upplåta eller sälja sällskapsdjur eller hästar eller ta emot sådana för förvaring eller utfodring. Det krävs också tillstånd för att föda upp pälsdjur. Med pälsdjur menas djur där skinnet är värdefullt.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Länsstyrelsen

Lagstöd

Djurskyddslag (2018:1192) 6 kap. 4 §

Tillstånd för djurhållning inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser

Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser kan det krävas tillstånd för att hålla vissa typer av djur i mindre omfattning. Tillstånd kan krävas för nötkreatur, häst, get, får, svin, orm eller pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Syftet med tillståndsplikten är att förhindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Kommunen

Lagstöd

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 39 §
Kommunala föreskrifter

Tillstånd eller anmälan för stor djurhållning

Det krävs anmälan eller tillstånd om man har många djur eftersom det räknas som miljöfarlig verksamhet.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

För djuranläggningar med mer än 100 djurenheter krävs anmälan till kommunen.
För djuranläggningar med mer än 400 djurenheter krävs tillstånd av länsstyrelsen.
Hur djurenheter beräknas framgår av miljöprövningsförordningen.

Lagstöd

Miljöbalk (1998:808) 9 kap. 6 §
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 5 §
Miljöprövningsförordningen (2013:251) 1 kap. 3 §, 10 § och 2 kap

Tillstånd för anläggning av vilthägn

Inom områden där allmänheten får färdas fritt krävs tillstånd för att uppföra ett vilthägn. Det krävs dessutom tillstånd för att hålla vilda djur i vilthägnet.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Länsstyrelsen

Lagstöd

Miljöbalk (1998:808) 12 kap. 11 §
Jaktförordning (1987:905) 41 a §

Förprövning av djurstallar och hägn

Det krävs en förprövning för att bygga nytt, bygga om eller bygga till djurstallar, hägn eller andra förvaringsutrymmen för djur. Förprövning krävs också för inredning eller användning av en byggnad som djurstall som tidigare använts för något annat än för sådan djurhållning eller djuruppfödning som den ska användas till nu. Byggnaden ska vara avsedd för hästar, djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar, eller för undervisningsdjur som inte hålls som försöksdjur. Förprövningen ska godkännas innan åtgärden påbörjas. Innan byggnaden får tas i bruk ska en besiktning ske. I vissa fall kan förprövningskravet bytas ut mot en så kallad förhandsanmälan som är en enklare typ av förprövning.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Länsstyrelsen

Lagstöd

Djurskyddsförordning (2019:66) 6 kap. 1 § och 6 kap. 3 §

Väg och trafik

Tillstånd för ny eller ändrad utfart

Det krävs tillstånd för att ansluta eller ändra en enskild väg. Tillstånd krävs också för att ansluta eller ändra en tomtutfart till en allmän väg.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Väghållningsmyndigheten som är kommunen eller Trafikverket.

Lagstöd

Väglag (1971:948) 39 §

Tillstånd för åtgärder inom vägområde

För att uppföra byggnader, göra tillbyggnader eller utföra andra anläggningar inom ett vägområde krävs tillstånd. Även att vidta andra åtgärder som kan inverka på trafiksäkerheten eller vara till olägenhet för vägens bestånd, drift eller brukande kräver tillstånd. Detsamma gäller för att dra elektriska ledningar, vattenledningar, andra ledningar eller utföra arbeten på redan dragen ledning inom vägområde.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Väghållningsmyndigheten som är kommunen eller Trafikverket.

Lagstöd

Väglag (1971:948) 43- 44 §§

Tillstånd för åtgärder nära väg

I närheten av en allmän väg krävs det tillstånd för att uppföra byggnader, göra tillbyggnader eller utföra andra anläggningar eller vidta andra sådana åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten. Detta gäller ett avstånd på 12 meter från vägen. Länsstyrelsen kan utöka området där tillstånd krävs till 50 meter, om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten. Tillstånd behöver inte sökas om åtgärden görs inom ett område med detaljplan.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Länsstyrelsen

Lagstöd

Väglag (1971:948) 47 §

Livsmedel och restaurang

Serveringstillstånd

För att servera spritdrycker, vin, starköl och andra alkoholdrycker krävs, med vissa undantag, tillstånd.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Kommunen

Lagstöd

Alkohollag (2010:1622) 8 kap. 1 §

Tillstånd och registrering för livsmedelsverksamhet

De flesta livsmedelsföretag behöver endast registreras hos den behöriga kontrollmyndigheten innan verksamheten startas. Om platsen, företaget eller verksamheten ändras räknas det som ny livsmedelsverksamhet. Vid ägarbyte gäller inte den tidigare ägarens registrering eller godkännande. Dock finns det krav på att Livsmedelsverket godkänner vissa anläggningar där animaliska livsmedel hanteras och som levereras till andra livsmedelsföretag.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Kommunen, länsstyrelsen eller Livsmedelsverket beroende på vilken typ av livsmedelsverksamhet det rör sig om.

Lagstöd

Livsmedelsförordningen (2006:813) 23 §

Begravningsplatser

Tillstånd för enskild begravningsplats

Enskilda begravningsplatser får bara anordnas och hållas av trossamfund eller stiftelser som har tillstånd för det. Tillstånd ska bara ges om det finns särskilda skäl och det kan antas att trossamfundet eller stiftelsen kan behålla och leva upp till de skyldigheter som begravningsplatsen innebär.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Länsstyrelsen

Lagstöd

Begravningslag (1990:1144) 2 kap. 6- 7 §§


Tillstånd för ändring på begravningsplats

Det krävs tillstånd för att ändra en begravningsplats ändamål. Det kärvs också tillstånd för att överlåta begravningsplats och lägga ner den helt eller delvis.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Länsstyrelsen

Lagstöd

Begravningslag (1990:1144) 2 kap. 14 §

Tillstånd för ändring på kulturbegravningsplats

Om en begravningsplats har anlagts före utgången av 1939 behövs tillstånd för att utvidga eller väsentligt ändra begravningsplatsen. Det behövs också tillstånd för att uppföra ny byggnad eller fast anordning, riva eller väsentligt ändra befintlig byggnad, fast anordning eller vegetation eller ändra medveten gestaltning av vegetationen på begravningsplatsen. Länsstyrelsen kan besluta att även begravningsplatser som är anlagda efter utgången av 1939 kan omfattas av tillståndsplikt om begravningsplatsen ligger bredvid en kyrkobyggnad som uppförts innan eller om den har ett högt kulturhistoriskt värde.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Länsstyrelsen

Lagstöd

Kulturmiljölagen (1988:950) 4 kap. 13 och 14 §§

Övrigt

Tillstånd för användning av offentlig plats

För att använda offentlig plats inom detaljplanelagt område till något annat än vad som är tänkt krävs tillstånd. Det kan exempelvis handla om en uteservering, ett varuställ eller gatupratare eller placera byggnadsställning på en trottoar.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Polismyndigheten

Lagstöd

Ordningslag (1993:1617) 3 kap. 1- 2 §§

Tillstånd för skjutbana

Det krävs tillstånd för att få använda en skjutbana.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Polismyndigheten

Lagstöd

Ordningslag (1993:1617) 3 kap. 6 §

Tillstånd för avveckling av skyddsrum

Det krävs tillstånd för att avveckla ett skyddsrum. Tillstånd får ges om det finns särskilda skäl.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Lagstöd

Förordning (2006:638) om skyddsrum 5 kap. 1 §

Tillstånd för hotell- och pensionatrörelse

Det krävs tillstånd för att bedriva hotell- och pensionatrörelse om rörelsen är tänkt att ta emot minst nio gäster samtidigt eller om rörelsen omfattar minst fem gästrum.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Polismyndigheten

Lagstöd

Lag (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse 2 §

Tillstånd för skyltar

Skyltar som avvisar allmänheten från ett område som är av betydelse för friluftslivet får inte sättas upp utan tillstånd av kommunen. Det finns ett undantag från tillståndsplikten som innebär att tillstånd inte behövs om det är uppenbart att allmänheten inte får befinna sig inom området eller att skylten är behörig av något annat skäl. Även andra tavlor, skyltar, inskrifter eller liknande anordning för reklam, propaganda eller liknande ändamål kräver i vissa fall tillstånd om de är varaktigt uppsatta utomhus. Tillstånd krävs inte för skyltar som kräver bygglov eller för skyltar som är undantagna från lovplikt genom en planbestämmelse i en detaljplan.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Kommunen och länsstyrelsen

Lagstöd

Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 5- 6 §§ , 10 §
Förordning (1998:929) om gaturenhållning och skyltning 2 §

Tillstånd för sprängning

Det krävs tillstånd för att spränga inom detaljplanelagt område.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Polismyndigheten

Lagstöd

Ordningslag (1993:1617) 3 kap. 6 §

Tillstånd om tobaksförsäljning

För att få sälja tobaksvaror till konsumenter krävs tillstånd.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Kommunen

Lagstöd

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 5 kap 1 §

Hindersanmälan och hindersmarkering

Om en byggnad eller anläggnings totalhöjd kommer att överstiga 45 meter inom sammanhållen bebyggelse eller 20 meter inom annat område krävs anmälan. Hinder kan till exempel vara byggnad, skorsten, mast eller vindkraftverk.

För byggnader från 45 meter och uppåt krävs dessutom hindersmarkering enligt Transportstyrelsens föreskrifter.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Hindersanmälan görs till Försvarsmakten. För hindersmarkering krävs inte anmälan eller tillstånd om Transportstyrelsen föreskrifter följs.

Lagstöd

Luftfartsförordning (2010:770) 6 kap. 25 §

Lämna uppgift till lägenhetsregistret

Ägare till småhus eller flerbostadshus ska lämna uppgifter om ändring av bland annat antal bostäder eller bostadsarea.

Tillståndsgivare, vem uppgift eller anmälan ska lämnas till

Uppgift lämnas av fastighetsägare till kommunen som uppdaterar registret. Lantmäteriet är ansvarig myndighet för lägenhetsregistret.

Lagstöd

Lag (2006:378) om lägenhetsregister 14 §

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen