Samråda översiktsplanen

Samrådsskedet sträcker sig från den första tidiga dialogen, via avgränsningssamråd av miljökonsekvensbeskrivningen, till samråd om kommunens förslag till översiktsplan inklusive miljökonsekvensbeskrivningen. I lagstiftningen regleras vilka kommunen sa samråda med, men inte hur samråden ska genomföras.

Ett förslag till översiktsplan eller ändring av planen ska samrådas med bland annat länsstyrelsen och kommunens medlemmar. Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. För att säkerställa syftet med samrådet bör det så långt som möjligt vara en del i det löpande planeringsarbetet. Formerna för samråd regleras inte men kan delas upp i flera steg, som ansluter till olika stadier i planeringsarbetet och framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen med avgränsningssamrådet. Alla samrådsparter behöver då inte höras eller beredas tillfälle att ge synpunkter i varje sådant steg. Samrådets omfattning och inriktning ska anpassas till den planeringsuppgift som ska lösas vid varje tillfälle. (prop. 1985/86:1, sid. 136 och 137)

Läs mer om plan- och bygglagens krav på samrådet här

Det är en fördel om kommunen tar initiativ till en medborgardialog långt innan några ställningstaganden är gjorda, så att medborgarnas kunskap, erfarenheter och behov kan ligga till grund för och väsentligt förbättra beslutsunderlaget. Boverkets vägledning om Medborgardialog innehåller bland annat råd och tips om vad man bör tänka på i olika skeden under dialogprocessen. Vägledningen innehåller även erfarenheter och exempel från kommuner som arbetat med medborgardialog. Ta del av Boverkets vägledning om Medborgardialog i "Relaterad information".

Inledande arbete för att ta fram förslag

I detta avsnitt kan du även läsa om det inledande arbete som behöver göras för att ta fram ett planförslag, som att:

  • Sammanställa och analysera olika underlag, som övergripande mål, planer och program, förändringar och trender i omvärlden, nuvarande fysiska strukturen samt allmänna intressen.
  • Formulera övergripande visioner och mål för den fysiska miljön.
  • Arbeta med fysiska framtidsbilder och strategier för att belysa, visualisera och skapa en gemensam förståelse för vad visionen och målen kan innebära för den fysiska planeringen.

Dialog mellan stat och kommun

Dialogen mellan stat och kommun är en väsentlig del i processen att ta fram en översiktsplan. Länsstyrelsen ska företräda statens intressen i planeringen och samordna dem. Länsstyrelsens uppgift är också att tillhandahålla planeringsunderlag och ge råd om allmänna intressen enligt 2 kap. plan- och bygglagen. I planprocessen ska länsstyrelsen särskilt bevaka riksintressen, frågor om hälsa och säkerhet, mellankommunala frågor, miljökvalitetsnormerna, samt områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Relaterad information

Boverkets vägledning om Medborgardialog

Sidansvarig: Webbredaktionen