Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Projektering ur ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv

Granskad:

Uppförandet av ett byggnadsverk, exempelvis ett flerbostadshus, föregås av ett projekteringsskede som kan vara mer eller mindre omfattande. Projekteringen innebär att ritningar tas fram för att kunna ansöka om bygglov, och som instruktion för själva byggarbetet. I detta skede tas en rad beslut som har direkt koppling till brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Exempelvis bestäms standarder på fönster och dörrar, typ och placering av armaturer och hur olika ytor ska avgränsas från varandra.

Första delen av projekteringen är inriktad på att ta fram de handlingar och intyg som krävs för att söka bygglov. Parallellt med bygglovsprocessen där byggaktören (den sökande) och kommunen är aktörer, fortsätter projekteringsarbetet. Ansökan om bygglov kompletteras av bygghandlingar (även kallade systemhandlingar) som tas fram av byggaktören genom detaljprojektering av byggnader och mark. En rad olika specialistkonsulter kan bli involverade i detta skede för utredningar, val av tekniska lösningar och kvalitetsnivå med mera.

Vad som kan göras i detta skede

Utöver god överblickbarhet och möjlighet till rörelse mellan olika punkter i och omkring byggnader och platser, kommer nu även skalskydd in som något att beakta. Standarder på fönster och dörrar, val och placering av armaturer, samt hur olika ytor ska avgränsas från varandra - till exempel hur en privat uteplats avgränsas mot en gemensam gård - är av betydelse för hur miljön kommer att fungera.

Fallgropar

En utbyggnad i etapper kan behöva extra eftertanke gällande tryggheten innan området är fullt utbyggt, och särskilda åtgärder kan behöva vidtas. Det kan exempelvis handla om extra belysning eller sociala åtgärder i form av organiserade aktiviteter som kan hjälpa till att befolka platsen under utbyggnadstiden.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen